Mokomoji ir profesinė praktika: redagavimas

 

Mokomoji ir profesinė praktika: redagavimas. Dalyko aprašas (pdf)

Praktikos atmintinė

 Mokomoji ir profesinė praktika: redagavimas
Kodas Modulio pavadinimas ECTS kreditai Visas studento darbo krūvis Kontaktinės valandos Savarankiškų studijų valandos Atsiskaitymo forma
MPRE2123 Mokomoji ir profesinė praktika: redagavimas 15 400 12 (+ 8 konsultacijos + 60 praktika) 320 Įskaita
Pakopa Lygmuo Vykdymo laikas Dėstomoji kalba Reikalavimai studijuojančiajam
BA 1/1 Rudens semestras (7) Rusų Nėra
Koordinuojantis dėstytojas Kiti dėstytojai Fakultetas (institutas) Studijų kryptis
Doc. Pavel Lavrinec Filologijos, Rusų filologijos katedra Filologijos krypčių grupė

 

Modulio tikslas: ugdomos kompetencijos
Ugdyti rusų kalbos ir kultūros specialisto, dirbančio periodinio leidinio ar leidykloje, profesinę kompetenciją, pasirengti darbui periodinio leidinio redakcijoje
Studijų siekiniai Studijų metodai Vertinimo metodai
Studentai gebės panaudoti specialybės (rusų filologijos) žinias, gebėjimus ir įgūdžius redaktoriaus profesinėje veikloje. Interaktyvios paskaitos, aptarimai; praktika redakcijose. Vertinimas kaupiamasis: darbas seminarų metu (40 proc.), redakcijos atsiliepimas apie studento darbą (60 proc.).

 

Modulio planas

Kontaktinės valandos ir studijų būdas Savarankiškų studijų laikas ir užduotys
Nr. Tema Paskaitos Seminarai Pratybos Laboratoriniai darbai Konsultacijos Praktika Savarankiškas darbas Užduotys
Lietuvos rusakalbiai laikraščiai ir kitos žiniasklaidos priemonės, jų struktūra. Publikacijų rūšys ir jų šaltiniai. 2 6 Laikraščių analizė
Tekstų taisymo ir redagavimo tikslai, tipai ir etapai. Redaktoriaus funkcijos. Korektūros ženklai. 2 6 Teorinės literatūros skaitymas ir aptarimas
Rusų kalbos Lietuvoje ypatumai. Vardų, pavardžių, vietovardžių transkripcijos iš lietuvių kalbos į rusų kalbą, įstaigų ir pareigų pavadinimų vertimo principai ir taisyklės. 2 4 Pavardžių, vardų ir vietovardžių transkripcijos iš rusų kalbos į lietuvių kalbą ir iš lietuvių kalbos į rusų kalbą instrukcijos skaitymas ir aptarimas
Lietuviškų ir tarptautinių raidinių santrumpų, lietuviškų ir užsienio simbolinių pavadinimų rašymas. 2 8 Teorinės literatūros skaitymas ir aptarimas, laikraščių medžiagos analizė
Tipiškų leksikos ir gramatikos klaidų išvengimas. 2 8 Teorinės literatūros skaitymas ir aptarimas, laikraščių medžiagos analizė
Tipiškų sintaksės klaidų išvengimas. 2 8 Teorinės literatūros skaitymas ir aptarimas, laikraščių medžiagos analizė
Praktika redakcijoje 8 60 280 Darbas redakcijoje

Iš viso:

12 8 60 320

 

Vertinimo strategija Įvertinimo dalis procentais Atsiskaitymo laikas Vertinimo kriterijai
Kaupiamasis vertinimas:    
Darbas seminarų metu 40 Rugsėjis−lapkritis 4 balai − aktyvus dalyvavimas seminaruose, gera laikraščių medžiagos analizė; 2 balai − dalyvavimas seminaruose, patenkinama laikraščių medžiagos analizė; 0 balų − nedalyvavimas seminaruose, nevykusi laikraščių medžiagos analizė.
Darbas redakcijoje 60 Lapkritis−gruodis Praktikos ataskaita; redakcijos atsiliepimas apie studento darbą.

 

Privaloma literatūra
Nr. Autorius Leidimo metai Pavadinimas Periodinio leidinio nr. ar tomas Leidimo vieta: leidykla ar nuoroda
Сметанина С. И. 2003 Литературное редактирование для журналистов и специалистов по связям с общественностью.   Санкт-Петербург: Михайлов
Алексеева М. И. и др. 1989 Основы редактирования Москва: МГУ
Мильчин А. Э. 1980 (2005) Методика редактирования текста   Москва: Книга
1990 Pavardžių, vardų ir vietovardžių transkripcijos iš rusų kalbos į lietuvių kalbą ir iš lietuvių kalbos į rusų kalbą instrukcija Vilnius: Mokslas
Papildoma literatūra
Nr. Autorius Leidimo metai Pavadinimas Periodinio leidinio nr. ar tomas Leidimo vieta: leidykla ar nuoroda
Розенталь Д. Э. 2002 (1967, 1971) Справочник по правописанию и литературной правке.   Москва: Айрис-Пресс
Абрамович А. В., Лазаревич Э. А. 1986 Практикум по литературному редактированию   Москва: МГУ

 

Aprašą parengė Parašas Patvirtino studijų programos komitetas Parašas Data
Pavel Lavrinec   Jelena Brazauskienė   2012 08 27

 


Sorry, you must be logged in to post a comment.