Literatūros sociologija

 

Literatūros sociologija (doc)

Kodas Modulio pavadinimas ECTS kreditai Visas studento darbo krūvis Kontaktinės valandos Savarankiškų studijų valandos Atsiskaitymo forma
LISO 1123 Literatūros sociologija (rusų) 3 90 32 58 Egzaminas
Pakopa Lygmuo Vykdymo laikas Dėstomoji kalba Reikalavimai studijuojančiajam
BA 1/1 Rudens semestras Rusų Išklausytas literatūros mokslo įvado kursas
Koordinuojantis dėstytojas Kiti dėstytojai Fakultetas (institutas) Studijų kryptis
Doc. Pavel Lavinec Filologijos, Rusų filologijos katedra Filologijos krypčių grupė

 

Modulio tikslas: ugdomos kompetencijos
Ugdyti rusų literatūros specialistų kompetencijas:gebėjimus analizuoti ir vertinti rusų literatūros reiškinius platesniame literatūros ir visuomenės kontekste. Taip pat siekiama ugdyti kritinį mąstymą ir gebėjimą savarankiškai mokytis ir dirbti.
Studijų siekiniai Studijų metodai Vertinimo metodai
Modulį įvykdęs studentas gebės analizuoti, interpretuoti ir vertinti literatūrinio gyvenimo, literatūros raidos ir konkurencijos reiškinius, pasitelkiant modernios literatūros sociologijos analizės strategijas, kritinį bei loginį mąstymą, įžvelgti ryšius tarp kūrinių savybių ir autorių vietos visuomenėje bei literatūros lauke, lyginti ir kritiškai vertinti rašytojų strategijas, spręsti apie jų privalumus ir trūkumus. Paskaitos: probleminis istorinis-kultūrinis dėstymas, lyginamoji analizė;seminarai: nagrinėjamų autorių, kūrinių, problemų aptarimas Vertinimas kaupiamasis: darbas seminarų metu (50 %), egzaminas (atvirojo tipo klausimai; 50% galutinio pažymio).

 

Modulio planas

Kontaktinės valandos ir studijavimo būdas   Savarankiškų studijų laikas ir užduotys
Nr. Tema Paskaitos Seminarai Pratybos Laboratoriniai darbai Konsultacijos Praktika Visas kontaktinis Savarankiškas darbas Užduotys
Literatūros ir visuomenės sąveikos problema. Literatūros raidos varomosios jėgos aiškinimai. Visuomenės raidos ir literatūros evoliucijos sąryšis. 2 2       4 6 Pasirengti dalyvauti seminare, perskaityti 2, 3
Literatūra kaip visuomenės institutas ir jo formavimosi Rusijoje prielaidos ir sąlygos. Literatūros sociologija. 2 2 4 6 Pasirengti dalyvauti seminare, perskaityti 2, 3 (atitinkami skyriai)
Rusų literatūrinio lauko autonomijos tapsmas ir jos etapai. Vaidmenų diferencijavimas. Masinės literatūros atsiradimas. Almanachų ir žurnalų vaidmuo. Draugijų reikšmė. 2 2 4 6 Pasirengti dalyvauti seminare, perskaityti: 2, 3 (atitinkami skyriai)
P. Bourdie‘o literatūros sociologijos teorija. Literatūrinio lauko, habitus, trajektorijos, hierarchijos sampratos; laukų ir sublaukų ribos. 2 2 4 6 Pasirengimas seminarui: 1 (atitinkami skyriai)
„Įšventinimo“ reikšmė. Abipusis kreditavimas. Habitus ir literatūrinė strategija. Literatūrinė karjera. 2 2 4 6 Pasirengimas seminarui: 1, 3 (atitinkami skyriai)
Išorinės pozicijos determinantai: postai, laipsniai, garbės vardai, premijos, inscenizacija, ekranizacija. Autoriaus literatūrinės strategijos ir pozicijos tekstiniai ir epitekstiniai požymiai. 2 2 4 6 Pasirengimas seminarui: 1, 3 (atitinkami skyriai)
Sėkmės ir nesėkmės scenarijai. Valstybinio reguliavimo būdai. Literatūrocentrizmo ir totalitarizmo sąveikos problema. Literatūrinės premijos. 2 2 4 6 Pasirengimas seminarui: 3 (atitinkami skyriai)
Oficialioji ir neoficialioji hierarchija. „Samizdato“ ir išeivijos reikšmė. Vidinė ir išorinė literatūros gamybos būdų legitimacija. 2 2 4 6 Pasirengimas seminarui: 3 (atitinkami skyriai)
Pasiruošimas egzaminui ir jo laikymas               10  

Iš viso:

16 16 32 58

 

Vertinimo strategija Svoris procentais Atsiskaitymo laikas Vertinimo kriterijai
Kaupiamasis vertinimas:    
Darbas seminarų metu 50 % Semestro metu 5 balai: demonstruoja labai gerą pasirengimą, aktyviai dalyvauja diskusijose, komentuoja kolegų atsakymus, formuluoja problemas ir klausimus, teikia kritinių pastabų;4 balai: demonstruoja gerą pasirengimą, dalyvauja diskusijose, komentuoja kolegų atsakymus, formuluoja problemas ir klausimus;

3 balai: demonstruoja pasirengimą, dalyvauja diskusijose, komentuoja kolegų atsakymus;

2 balai: dalyvauja diskusijose, atsako į užduodamus klausimu;

1 balas: beveik nedalyvauja diskusijose;

0 balų: praleido daugiau nei 1/3 seminarų

Egzaminas raštu (atviro tipo klausimas, trumpo teksto analizė). 50 % Sesijos metu 5 balai: puikios žinios ir gebėjimai, išsamiai ir be klaidų atsakyta į du egzamino klausimus, kritiškai pateikiamas kultūrinis bei literatūrinis kontekstas; atsižvelgiama į bendruosius samprotavimo nuoseklumo, tikslumo, gebėjimą reflektuoti požiūrių į aptariamų reiškinį įvairovę;4 balai: labai geros žinios ir gebėjimai, išsamiai ir be esminių klaidų atsakyta į du egzamino klausimus, kritiškai pateikiamas kultūrinis kontekstas;

3 balai: geros žinios ir gebėjimai, į klausimus atsakyta pakankamai tiksliai, yra neesminių klaidų;

2 balai: vidutinės žinios ir gebėjimai, į klausimus atsakyta netiksliai, yra esminių klaidų,

1 balas: žinios ir gebėjimai tenkina minimalius reikalavimus, daug teorinių ir faktinių klaidų;

0 balų: netenkinami minimalūs reikalavimai.

 

Privaloma literatūra
Nr. Autorius Leidimo metai Pavadinimas Periodinio leidinio nr. ar tomas Leidimo vieta: leidykla ar nuoroda
Бурдье П. 2000 Поле литературы Новое литературное обозрение. № 45. С. 22–47.
Рейтблат А. И. 2001 Как Пушкин вышел в гении. Историко-социологические очерки о книжной культуре Пушкинской эпохи. Москва: Новое литературное обозрение
Берг М. 2000 Литературократия. Проблема присвоения и перераспределения власти в литературе Москва: Новое литературное обозрение
Papildoma literatūra
Nr. Autorius Leidimo metai Pavadinimas Periodinio leidinio nr. ar tomas Leidimo vieta: leidykla ar nuoroda
Бурдье П. 1989 Начала. Choses dites, пер. c фр. Н. А. Шматько Москва: Socio-Logos
Виала А. 1997 Рождение писателя: социология литературы классического века Новое литературное обозрение. № 25. С. 7–23.
Jakonytė L. 2005 Rašytojo socialumas. Lietuvių rašytojų savivoka XX a. 10-ajame dešimtmetyje Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Bourdieu P., Wacquant L. J. D. 2003 Įvadas į refleksyviąją sociologiją, iš anglų kalbos vertė Vilija Poviliūnienė Vilnius: Baltos lankos
  

Sorry, you must be logged in to post a comment.