Rusų eilėdara

 

rusu eiledara 2015 ⇐ скачать файл .doc

STUDIJŲ DALYKO (MODULIO) APRAŠAS

Dalyko (modulio) pavadinimas Kodas
Rusų eilėdara RUEL 7123

 

Dėstytojas (-ai) Padalinys (-iai)
Koordinuojantis: Doc. Pavel LavrinecKitas (-i): Rusų filologijos katedra

 

Studijų pakopa Dalyko (modulio) tipas
MA Pasirenkamasis

 

Įgyvendinimo forma Vykdymo laikotarpis Vykdymo kalba (-os)
Auditorinė Pavasario semestras Rusų

 

Reikalavimai studijuojančiajam
Išankstiniai reikalavimai:MA literatūros mokslo 1 semestro kurso žinios, rusų kalbos mokėjimas C1 lygiu. Gretutiniai reikalavimai (jei yra):Išklausytas literatūros teorijos įvado dalykas

 

Dalyko (modulio) apimtis kreditais Visas studento darbo krūvis Kontaktinio darbo valandos Savarankiško darbo valandos
5 150 32 118

 

Dalyko (modulio) tikslas: studijų programos ugdomos kompetencijos
Ugdyti rusistikos specialistų gebėjimus:orientuotis aktualioje rusų literatūros mokslo erdvėje,taikyti teorinius principus analizuojant konkrečius rusų eiliotus tekstus.Taip pat siekiama ugdyti analitinį ir kritinį mąstymą bei gebėjimą savarankiškai mokytis.
Dalyko (modulio) studijų siekiniai Studijų metodai Vertinimo metodai
Įvykdę dalyką studentai turėtų gebėti:apibrėžti rusų eilėdaros sąvokas ir ypatumus, lyginti skirtingų epochų poezijos raiškos bruožus,vartoti tinkamą terminiją, aiškinti pagrindinės rusų eilėdaros teorijos sąvokas ir terminus Paskaitos: probleminis dėstymas; eilėdaros teorijos pagrindų ir raidos dėsnių aptarimas Vertinimas kaupiamasis: egzaminas raštu (atvirojo tipo klausimas ir trumpo eiliuoto teksto analizė) 50 % galutinio pažymio;
Studentai taip pat gebės metodiškai analizuoti ir interpretuoti eiliuotus tekstus pasitelkiant eilėdaros teoriją, kritinį ir loginį mąstymą, bus pasirengę savarankiškai taikyti įgytas žinias, sisteminti medžiagą pasirinktu klausimu ir pristatyti ją raštu ir žodžiu. Seminarai: nagrinėjamų autorių, kūrinių, problemų, eilėdaros reiškinių aptarimas, praktinė eiliuotų tekstų analizė darbas auditorijoje seminarų metu (50 %)

 

Temos Kontaktinio darbo valandos Savarankiškų studijų laikas ir užduotys
Paskaitos Konsultacijos Seminarai Pratybos Laboratoriniai darbai Praktika Visas kontaktinis darbas Savarankiškas darbas Užduotys
 1. Eiliuotų literatūros kūrinių specifika. Ritmo samprata. Rimas. Rusų eilėdaros savybės ir jos formavimosi svarbiausi etapai. Silabinė eilėdara.
2 2 4 12 Pasirengti dalyvauti diskusijoje, išmokti analizuoti silabines eiles, perskaityti: 3, 4, 5 (atitinkami skyriai).
 1. XVIII – XIX a. pradžios silabinė toninė eilėdara. Rimas, strofa, metrai. Eiliuotų tekstų rūšių požymiai; pasakėčia, poema, baladė, daina, eilėraštis, elegija, epigrama, epitafija, idilė, madrigalas, odė parodija, satyra, sonetas, trioletas, eiliuoti draminiai kūriniai.
2 2 4 12 Pasirengti dalyvauti diskusijoje, perskaityti: 1, 3, 4 (atitinkami skyriai), išmokti identifikuoti metrus.
 1. XIX a. I pusės eilėdaros raida. Rimavimo dėsniai. Metras ir žanras.
2 2 4 12 Pasirengti dalyvauti diskusijoje, perskaityti: 1, 2, 3 (atitinkami skyriai), išmokti analizuoti rimų savybes.
 1. XIX a. II pusės eilėdaros raida. Rimavimo dėsniai. Metrų semantinė aureolė.
2 2 4 12 Pasirengti dalyvauti diskusijoje, perskaityti: 1, 3, 4 (atitinkami skyriai).
 1. XIX a. pabaigos – XX a. pradžios eilėdaros raida. Toninė eilėdara. Akcentinės eilės. Fonetinė kalbos organizacija, instrumentuotė, aliteracija, asonansas, onomatopėja.
2 2 4 14 Pasirengti dalyvauti diskusijoje, perskaityti: 1, 3, 4 (atitinkami skyriai), išmokti analizuoti tonines eiles.
 1. XX a. I pusės rusų eilėdaros raidos bruožai. Eiliuotų tekstų analizė.
2 2 4 14 Pasirengti dalyvauti diskusijoje, perskaityti: 1, 3, 4 (atitinkami skyriai).
 1. XX a. II pusės rusų eilėdaros raidos bruožai. Verlibras. Eiliuotų tekstų analizė.
2 2 4 14 Pasirengti dalyvauti diskusijoje, perskaityti: 1, 3, 4 (atitinkami skyriai).
 1. Šiuolaikinė rusų eilėdara.
2 2 4 14 Pasirengti dalyvauti diskusijoje, perskaityti: 1, 3, 4 (atitinkami skyriai).
 1. Pasiruošimas egzaminui ir jo laikymas
  14
Iš viso 16   16       32 118

 

Vertinimo strategija Svoris proc. Atsiskaitymo laikas Vertinimo kriterijai
Kaupiamasis vertinimas:
Darbas auditorijoje seminarų metų. 50 Semestro metu 5 balai: demonstruoja gerą pasirengimą, aktyviai analizuoja tekstus, komentuoja kolegų atsakymus, formuluoja problemas ir klausimus, teikia kritinių pastabų;4 balai: demonstruoja gerą pasirengimą, analizuoja tekstus, komentuoja kolegų atsakymus, formuluoja problemas ir klausimus;3 balai: demonstruoja pasirengimą, analizuoja tekstus, dalyvauja diskusijose, komentuoja kolegų atsakymus;2 balai: dalyvauja diskusijose, atsako į užduodamus klausimu;

1 balas: beveik nedalyvauja diskusijose;

0 balų: praleido daugiau nei 1/3 seminarų

Egzaminas: atsakymai į klausimus raštu (atvirojo tipo klausimas ir trumpo eiliuoto teksto analizė). 50 Sesijos metu 5 balai: puikios žinios ir gebėjimai, išsamiai atsakyta į teorinį klausimą, be klaidų analizuotas eiliuotas tekstas;4 balai: labai geros žinios ir gebėjimai, tiksliai atsakyta į teorinį klausimą, be esminių klaidų analizuotas eiliuotas tekstas;3 balai: geros žinios ir gebėjimai, pakankamai tiksliai atsakyta į teorinį klausimą, yra neesminių klaidų teksto analizėje;2 balai: vidutinės žinios ir gebėjimai, į klausimą atsakyta netiksliai, yra klaidų teksto analizėje;

1 balas: žinios ir gebėjimai tenkina minimalius reikalavimus, daug teorinių ir faktinių klaidų;

0 balų: netenkinami minimalūs reikalavimai.

 

Autorius Leidimo metai Pavadinimas Periodinio leidinio Nr.ar leidinio tomas Leidimo vieta ir leidykla ar internetinė nuoroda
Privaloma literatūra
 1. Гаспаров М. Л.
1984 (2002) Очерк истории русского стиха. Москва: Наука
 1. Лотман Ю. М.
1996 О поэтах и поэзии Санкт-Петербург: Искусство-СПБ
 1. Квятковский А. П.
1966 Поэтический словарь Москва: Советская энциклопедия(http://feb-web.ru/feb/kps/kps-abc/)
 1. Холшевников В. Е. , Сост., автор статей и примечаний
1983 Мысль, вооруженная рифмами. Поэтическая антология по истории русского стиха. Ленинград: Изд-во Ленинградского университета
 1. Илюшин А. А.
2004 Русское стихосложение Москва: Высшая школа
Papildoma literatūra
 1. Гаспаров М. Л.
2001 Русский стих начала XX века в комментариях Москва: Наука
 1. Гаспаров М. Л.
1974 Современный русский стих. Метрика и ритмика Москва: Наука
1995 Анализ художественного текста. Лирическое произведение Москва: РГГУ

 

Вопросы по курсу «Русское стихосложение» (2012)

1. Основные черты русской метрики.

2. Основные черты русской рифмы.

3. Черты русского стиха XVIII в. (метрика, рифма, строфика).

4. Черты русского стиха первой трети XIX в. (метрика, рифма, строфика).

5. Черты русского стиха 1840–1870-х гг. (метрика, рифма, строфика).

6. Черты русского стиха конца XIX – начала XX вв. (метрика, рифма, строфика).

7. Черты русского стиха первой половины XX вв. (метрика, рифма, строфика).

В каждом билете второй вопрос – практический анализ одного стихотворения.


Jei norite komentuoti, turite prisijungti.