Rusų literatūros teorijos seminaras

 

Rusų literatūros teorijos seminaras

 

Kodas Modulio pavadinimas  ECTS kreditai Visas studento darbo krūvis Kontaktinės valandos Savarankiškų studijų valandos Atsiskaitymo forma
  Rusų literatūros teorijos seminaras 5 148 32 116 Egzaminas
Pakopa Lygmuo Vykdymo laikas Dėstomoji kalba Reikalavimai studijuojančiajam
BA 1/1 Rudens semestras Rusų Išklausytas literatūros mokslo įvado kursas
Koordinuojantis dėstytojas Kiti dėstytojai Fakultetas (institutas) Studijų kryptis
Doc. Pavel Lavinec   Filologijos, Rusų filologijos katedra Filologijos krypčių grupė
                     
Modulio tikslas: ugdomos kompetencijos
Ugdyti rusų literatūros specialistų kompetencijas:literatūrologijos kaip mokslo disciplinos suvokimą, gebėjimą pasirinkti tinkamą literatūros tyrimo strategiją. Taip pat siekiama ugdyti kritinį mąstymą ir gebėjimą savarankiškai mokytis ir dirbti.
Studijų siekiniai Studijų metodai Vertinimo metodai
Modulį įvykdęs studentas turėtų:turės žinių apie pagrindines rusų literatūrologijos kryptis (šakas) ir metodus, gebės vartoti tinkamą terminiją, aiškinti pagrindinės literatūrologijos sąvokas ir terminus. Studentas taip pat bus pasirengę savarankiškai gilinti žinias: susirasti, aprašyti, susisteminti medžiagą pasirinktu klausimu ir pristatyti ją raštu ir žodžiu. Seminarai: tekstų analizės strategijų ir būdų aptarimas, praktinis analizės būdų taikymas.  Vertinimas kaupiamasis: darbas auditorijoje seminarų metu (50 %), egzaminas (atvirojo tipo klausimas ir trumpo teksto analizė; 50% galutinio pažymio.

 

Modulio planas

Kontaktinės valandos ir studijavimo būdas Savarankiškų studijų laikas ir užduotys
Nr. Tema Paskaitos Seminarai Pratybos Laboratoriniai darbai Konsultacijos Praktika Savarankiškas darbas Užduotys
  Kultūros istorijos mokykla ir jos metodas; komparatyvistikos metodas. A. Pypino, N. Tichonravovo, F. Buslajevo, A. Tichonravovo literatūros istorijos koncepcijos.   4         12 Pasirengti dalyvauti seminare, perskaityti 8, 1, 2, 3 (atitinkami skyriai)
  Biografinis metodas ir psichologizmas. A. Potebnia, D. Ovsianiko-Kulikovskij.   4         12 Pasirengti dalyvauti seminare, perskaityti 1, 2, 3, 4 (atitinkami skyriai)
  Pagrindinės rusų formalizmo koncepcijos. V. Šklovskio „meno kaip technikos“, „nutolinimo“, „motyvų“ sąvokos. B. Eichenbaumo literatūros samprata. J. Tynianovo literatūros fakto ir poetinės kalbos teorija.   4         12 Pasirengti dalyvauti seminare, perskaityt 5, 6, 7, 8, 9 (atitinkami skyriai)
  Rusų formalistų literatūros (V. Šklovskio, B. Eichenbaumo, J. Tynianovo) raidos, genezės, evoliucijos sampratos.   4         12 Pasirengimas seminarui: 8, 9, 10, 11 (atitinkami skyriai)
  M. Bachtino „teksto“, „dialogo“, „polifonijos“, „chronotopo“ sąvokos. Formalizmo kritika М. Bachtino darbuose. M. Bachtino įtaka struktūralizmui bei poststruktūralizmui.   4         12 Pasirengimas seminarui: 12, 13 (atitinkami skyriai)
  V. Proppo pasakos struktūros analizė. Motyvai ir funkcijos. V. Proppo teorijos modifikacijos (C. Bremond, R. Barthes, C. Lévi-Strauss, U. Eco, A. Greimas).   4         12 Pasirengimas seminarui: 14
  Rusų struktūralizmas ir semiotika. Maskvos-Tartu mokykla. Teksto struktūra ir jos elementai. Pagrindinės J. Lotmano idėjos. Semiotinė analizė R. Jakobsono, V. Toporovo, V. Ivanovo ir kt. darbuose. „Superteksto“ sąvoka.   4         14 Pasirengimas seminarui: 15 (atitinkami skyriai), 16, 17
  Literatūros sociologija. Sociologinės analizės galimybės.   4         14 Pasirengimas seminarui: 18, 19 (atitinkami skyriai)
  Pasiruošimas egzaminui ir jo laikymas             16  

Iš viso:

  32         116   
Vertinimo strategija Svoris procentais Atsiskaitymo laikas Vertinimo kriterijai
Kaupiamasis vertinimas:      
Darbas auditorijoje seminarų ir diskusijų metu 50 % Semestro metu 5 balai: demonstruoja labai gerą pasirengimą, komentuoja kolegų atsakymus, formuluoja problemas ir klausimus, teikia kritinių pastabų;4 balai: demonstruoja gerą pasirengimą, dalyvauja diskusijose, komentuoja kolegų atsakymus;

3 balai: demonstruoja pasirengimą, komentuoja kolegų atsakymus;

2 balai: dalyvauja diskusijose, atsako į užduodamus klausimu;

1 balas: beveik nedalyvauja diskusijose;

0 balų: praleido daugiau nei 1/3 seminarų

Egzaminas raštu (atviro tipo klausimai). 50 % Sesijos metu 5 balai: puikios žinios ir gebėjimai, išsamiai ir be klaidų atsakyta į klausimus;4 balai: labai geros žinios ir gebėjimai, tiksliai ir be esminių klaidų atsakyta į klausimus;

3 balai: geros žinios ir gebėjimai, pakankamai tiksliai atsakyta į klausimus, yra neesminių klaidų;

2 balai: vidutinės žinios ir gebėjimai, į klausimą atsakyta netiksliai, yra klaidų;

1 balas: žinios ir gebėjimai tenkina minimalius reikalavimus, daug teorinių ir faktinių klaidų;

0 balų: netenkinami minimalūs reikalavimai.

Privaloma literatūra
Nr. Autorius Leidimo metai Pavadinimas Periodinio leidinio nr. ar tomas Leidimo vieta: leidykla ar nuoroda
  Цейтлин А. 1934 Методы домарксистского литературоведения // Литературная энциклопедия: В 11 т. Т. 7. Стб. 241—288.   Москва: ОГИЗ РСФСР, гос. словарно-энцикл. изд-во «Сов. Энцикл.»http://192.168.111.240:82/feb/litenc/encyclop/le7/le7-2414.htm
    1987 Литературоведческий энциклопедический словарь.   Москва
  Николюкин А. Н.  (гл. ред. и сост.)  2001 (2003) Литературная энциклопедия терминов и понятий.   Москва
  Потебня А. А. 1976 Эстетика и поэтика   Москва: Искусство
  Шкловский В. Б. 1929 Искусство как прием // Шкловский В. О теории прозы   Москва: Советский писатель, 1984. С. 9–25 (http://www.opojaz.ru/manifests/kakpriem.html)
  Шкловский В. Б. 1929 Связь приемов сюжетосложения с общими приемами стиля // Шкловский В. О теории прозы   Москва: Советский писатель, 1984. С. 26–68 (http://philologos.narod.ru/shklovsky/prose1983.htm)
  Эйхенбаум Б. М. 1919 Как сделана «Шинель» Гоголя // Эйхенбаум Б. М. О прозе.   Ленинград: Художественная литература, 1969. С. 306–326 (http://www.opojaz.ru/manifests/kaksdelana.html)
  Эйхенбаум Б. М. 1925 Теория «формального метода» // Эйхенбаум Б. М. О литературе.   Москва: Советский писатель, 1987. С. 375–408 (http://www.opojaz.ru/method/method_intro.html)
  Эйхенбаум Б. М. 1927 Литературный быт // Эйхенбаум Б. М. О литературе.)   Москва: Сов. писатель, 1987. С. 428–436.
  Тынянов Ю. Н. 1924 Литературный факт. // Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино.   Москва: Наука, 1977. С. 255–270.
  Тынянов Ю. Н.   О литературной эволюции // Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино.   Москва: Наука, 1977. С. 270–281.
  Бахтин М. М. 1929 (1972) Проблемы поэтики Достоевского   Москва: Художественная литература (http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/Baht_PrPoet/index.php; http://philosophy.ru/library/bahtin/01/index.html)
  Бахтин М. М. 1975 Вопросы литературы и эстетики   Москва: Художественная литература (http://www.chronos.msu.ru/RREPORTS/bakhtin_hronotop/hronmain.html; http://philologos.narod.ru/bakhtin/hronotop/hronmain.html)
  Пропп В. Я. 1969 (1998) Морфология сказки   Москва: Академия наук СССР (http://feb-web.ru/feb/skazki/critics/pms/pms-001-.htm; http://lib.ru/CULTURE/PROPP/morfologia.txt)
  Лотман Ю. М.   Структура художественного текста // Лотман Ю. М. Об искусстве.   Санкт-Петербург, 1998. С. 14–288 (http://www.ruthenia.ru/lotman/papers/sht/; http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/Lotman/_Index.php)
  Якобсон Р. 1961 Поэзия грамматики и грамматика поэзии // Семиотика.   Москва: Радуга, 1983. С. 462 – 482 (arba http://philologos.narod.ru/classics/jakobson-poetgr.htm)
  Топоров В. Н. 1973 О структуре романа Достоевского в связи с архаичными схемами мифологического мышления // Из работ московского семиотического круга   Москва: Языки русской культуры, 1997. С. 590–660
  Рейтблат А. И. 2001 Как Пушкин вышел в гении. Историко-социологические очерки о книжной культуре Пушкинской эпохи.   Москва: Новое литературное обозрение
  Берг М. 2000 Литературократия. Проблема присвоения и перераспределения власти в литературе   Москва: Новое литературное обозрение
Papildoma literatūra
Nr. Autorius Leidimo metai Pavadinimas Periodinio leidinio nr. ar tomas Leidimo vieta: leidykla ar nuoroda
  Эрлих В. 1996 Русский формализм: история и теория   С.-Петербург: Академический проект
  Проскурин О. 2000 Две модели литературной эволюции: Ю. Н. Тынянов и В. Э. Вацуро Новое литературное обозрение, № 42, с. 63-77. Москва
  И. В. Чередниченко 2001 Структурно-семиотический метод тартуской школы   С.-Петербург: Золотой век, 200 с.
  Hawthorn Jeremy 1998 Moderniosios literatūros teorijos žinynas / iš anglų kalbos vertė Dalia Čiočytė.   Vilnius: Tyto alba
               

 

Aprašą parengė Parašas Patvirtino studijų programos komitetas Parašas Data
Doc. Pavel Lavrinec   Doc. Jelena Brazauskienė    

 


Sorry, you must be logged in to post a comment.