Rusų visuomenė ir kultūra

 

Rusų visuomenė ir kultūra (pdf, 2018)

Rusų visuomenė ir kultūra. Modulio aparašas (pdf) senas

Русское общество и культура (pdf)

Russian Society and Culture (pdf)

MODULIO APRAŠAS

Kodas Modulio pavadinimas  ECTS kreditai Kontaktinės valandos Savarankiškų studijų valandos Atsiskaitymo forma
  Rusų visuomenė ir kultūra 5 64 + 2 egz. 66 val. Egzaminas
Pakopa Lygmuo Vykdymo laikas Dėstomoji kalba Reikalavimai studijuojančiajam
BA 1/1 Rudens semestras Rusų Nėra
Koordinuojantis dėstytojas Kiti dėstytojai Fakultetas (institutas) Studijų kryptis
Doc. Pavel Lavinec Filologijos, Rusų filologijos katedra Filologijos krypčių grupė

 

Modulio tikslas: ugdomos kompetencijos
Ugdyti studentų kaip rusų kalbos ir literatūros specialistų kompetenciją:supažindinti studentus su rusų visuomenės ir kultūros specifiniais bruožais, raidos dėsningumais, svarbiausiais rusų kultūros pasiekimais ir kultiniais vardais, aptarti rusų kultūros vietą pasaulio kultūroje,ugdyti kitos šalies kultūros ir papročių supratimą, gebėjimus analizuoti ir vertinti rusų kalbos ir literatūros reiškinius platesniame Rusijos istorijos bei rusų visuomeninio ir kultūrinio gyvenimo kontekste, gebėjimą lyginti rusų kultūros procesus su kitų šalių visuomenių ir kultūrų procesais.

Taip pat siekiama ugdyti kritinį mąstymą ir gebėjimą savarankiškai mokytis ir dirbti.

Studijų siekiniai Studijų metodai Vertinimo metodai
Išklausę dalyką studentai:turės žinių apie svarbiausias Rusijos istorijos laikotarpius ir rusų kultūros raidos tendencijas Europos kultūros kontekste: gebės paaiškinti esminius rusų kultūros bruožus, rusų visuomeninio ir kultūrinio gyvenimo savitumą;gebės analizuoti, interpretuoti ir kritiškai vertinti rusų kultūros reiškinius, lyginti rusų visuomenės ir kultūros reiškinius su kitų kultūrų reiškiniais, taikyti visuomeninių ir istorinių realijų kontekstą analizuojant ir interpretuojant rusų literatūros tekstus ir rusų kalbos reiškinius.

Studentas taip pat bus pasirengę savarankiškai gilinti žinias: susirasti, aprašyti, susisteminti medžiagą pasirinktu klausimu ir pristatyti ją raštu ir žodžiu

Paskaitos; probleminis istorinis-kultūrinis dėstymas, lyginamoji analizė, demonstravimas; aktyvaus mokymo(-si) metodai (minčių lietus, grupės diskusija);tiriamieji metodai (informacijos paieška, pranešimo rengimas ir pristatymas) Vertinimas kaupiamasis: darbas auditorijoje seminarų metu (20 %), pranešimo parengimas ir pristatymas (30 %), egzaminas (atvirojo tipo klausimai; 50% galutinio pažymio.

Modulio planas

Kontaktinės valandos ir studijavimo būdas Savarankiškų studijų laikas ir užduotys
Nr. Tema Paskaitos Seminarai Pratybos Laboratoriniai darbai Konsultacijos Praktika Savarankiškas darbas Užduotys
Rusų kultūros fenomenas, jo specifika ir reikšmė. Rusų tautos ir Rusijos valstybės formavimosi ypatumai. Senovės Rusios paveldas, Maskvos valstybės raida, Romanovų imperija, Sovietų Sąjunga, postkomunistinė Rusija. 6 4         8 Pasirengti dalyvauti diskusijoje, perskaityti: 1, 4 (atitinkami skyriai)
Valstybės simboliai, nacionalinė mitologija ir ideologija, tradicinės ir valstybinės šventės. 2 2         4 Pasirengti dalyvauti diskusijoje, perskaityti: 3, 4 (atitinkami skyriai)
Krikščioniškojo rusų kultūros fundamento ypatumai. Rusų stačiatikių bažnyčios istorijos bruožai, bažnytinė hierarchija, religinis menas (cerkvių struktūra, jos reikšmė ir simbolika; ikona ir ikonų mokyklos; bažnytinis giedojimas). Raštijos raida. Stačiatikių tradicija ir sentikystė. Kitos tradicinės Rusijos religijos. 4 6         8 Pasirengti dalyvauti diskusijoje, perskaityti: 1, 2, 3 (atitinkami skyriai), pranešimas
Pasaulietiškos kultūros formavimasis. Visuomeninės santvarkos pokyčiai ir europinių kultūros institucijų kūrimas XVII – XIX a.: Petro I reformos, Jekaterinos II kultūros politika, Aleksandro I epochos bruožai, 1812 m. karas, Aleksandro II reformos. Tradicinė luominė visuomenės struktūra. 6 4         8 Pasirengti dalyvauti diskusijoje, perskaityti: 3, 4 (atitinkami skyriai), pranešimas
Svarbiausios dailės ir architektūros raidos tendencijos. XIX a. rusų kultūros pasiekimai (literatūra, dailė, muzika, teatras), žymiausi menininkai, rašytojai, kompozitoriai; rusų filosofijos ypatumai; inteligentijos atsiradimas ir vaidmuo. 6 8         8 Pasirengti dalyvauti diskusijoje, perskaityti: 5, 6, 7 (atitinkami skyriai), pranešimas
XX a. Rusijos istorija ir rusų kultūra: “Sidabrinis amžius”, bolševikinis perversmas, stalinizmas, SSRS II pasauliniame kare; sovietinės visuomenės, kultūros ir buities bruožai; socialistinis realizmas; kultiniai filmai; oficialioji ir neoficialioji kultūra; anekdotų personažai; rusų išeivija. 6 6 8 Pasirengti dalyvauti diskusijoje, perskaityti: 1, 4, 5 (atitinkami skyriai), pranešimas
Postkomunistinės Rusijos ekonomika, kultūra, politika, žiniasklaida. Aukštosios ir masinės kultūros ypatumai. Rusų kultūra už Rusijos ribų. 2 2 4 pasirengimas dalyvauti diskusijoje
Pasiruošimas egzaminui ir jo laikymas             18  

Iš viso:

32 32 66

 

Vertinimo strategija Svoris procentais Atsiskaitymo laikas Vertinimo kriterijai
Kaupiamasis vertinimas:    
Darbas auditorijoje seminarų ir diskusijų metu 20 % Semestro metu 2 balai: demonstruoja gerą pasirengimą, aktyviai dalyvauja diskusijose, atsako i klausimus,formuluoja problemas ir klausimus, komentuoja kolegų atsakymus, teikia kritiniu pastabu;1 balas: dalyvauja diskusijose, atsako i užduodamus klausimus;0 balu: beveik nedalyvauja diskusijoje arba praleido daugiau nei 1/3 seminaru
Pranešimas: pasirinkto rusų kultūros reiškinio, kūrėjo, kūrybos atmainos pristatymas. 30 % Semestro metu 3 balai: rusų kultūros reiškinys, kūrėjas, kūrybos atmaina analizuojama rusų istorijos ir aktualiame Europos ar pasaulio literatūros ir kultūros kontekste, pranešimas atspindi naujausius tyrimų duomenis, pateiktas patrauklia forma;2 balai: rusų kultūros reiškinys, kūrėjas, kūrybos atmaina pristatyta korektiškai ir aiškiai, patrauklia forma;1 balas: rusų kultūros reiškinys, kūrėjas, kūrybos atmaina pristatyta korektiškai ir aiškiai.
Egzaminas raštu (2 atviro tipo klausimai). 50 % Sesijos metu 5 balai, jei ne tik išsamiai ir be klaidų atsakoma į du egzamino klausimus, bet ir kritiškai pateikiamas kultūrinis bei literatūrinis kontekstas; atsižvelgiama į bendruosius samprotavimo nuoseklumo, tikslumo, gebėjimą reflektuoti požiūrių į aptariamą reiškinį įvairovę kriterijus;4 balai, jei pakankamai išsamiai ir be klaidų atsakoma į du egzamino klausimus;3 balai, jei tiksliai atsakoma į abu egzamino klausimus, nėra esminių klaidų;

2 balai, jei į klausimus atsakoma neišsamiai, yra faktinių klaidų;

1 balas, jei atsakyta tik į vieną klausimą.

 

Privaloma literatūra
Nr. Autorius Leidimo metai Pavadinimas Periodinio leidinio nr. ar tomas Leidimo vieta: leidykla ar nuoroda
Michailova G., Šapovalova J., Brazauskienė J. 2005 Rusų civilizacija ir kultūra: istorija ir dabartis. Vilnius: VPU
Алдонина Р. 2003 Святыни России. Москва
2004 История России 9 – 17 вв.: Иллюстрированная энциклопедия. Москва,
2003 История России: IX – XXI вв.: От Рюрика до Путина. Ростов-на-Дону
2001 Русское искусство: Иллюстрированный словарь. Москва
Сарабьянов Д. 1981 Русская живопись XIX в. среди европейских школ. Москва
2003 Очерки русской культуры XIX века. Москва
Papildoma literatūra
Nr. Autorius Leidimo metai Pavadinimas Periodinio leidinio nr. ar tomas Leidimo vieta: leidykla ar nuoroda
Лотман Ю. М. 1994 Беседы о русской культуре. Санкт-Петербург
Лихачев Д. С. 2000. Русская культура. Москва
2000 Из истории русской культуры. Т. IV (XVIII – XIX века). Москва
Заичкин И. А., Почкаев И. Н. 1992 Русская история. Популярный очерк IX – середина XVIII в. Москва: Мысль
1998 Страницы русской истории. Москва

 

Aprašą parengė Parašas Patvirtino studijų programos komitetas Parašas Data
Doc. Pavel Lavrinec   Komiteto pirmininko vardas, pavardė    

Jei norite komentuoti, turite prisijungti.