Mokslinio teksto kūrimas

 

Mokslinio teksto kūrimas

Kodas Modulio pavadinimas

 

ECTS kreditai Kontaktinės valandos Savarankiškų studijų valandos Atsiskaitymo forma
MOTK

7123

Mokslinio teksto kūrimas 5 32 118 Įskaita
Pakopa Lygmuo Vykdymo laikas Dėstomoji kalba Reikalavimai studijuojančiajam
MA 1/1 Pavasario semestras Rusų Kursas skirtas magistrantams, gebantiems suprasti paskaitas, dalyvauti seminaruose ir skaityti mokslinę literatūrą rusų kalba.
Koordinuojantis dėstytojas Kiti dėstytojai Fakultetas (institutas) Studijų kryptis
Doc. Pavel Lavinec Prof. Eleonora Lassan Filologijos Filologijos krypčių grupė
Modulio tikslas: ugdomos kompetencijos  
Ugdyti rusistikos specialistų gebėjimus:

orientuotis rusų kalbotyros ir literatūros mokslo erdvėje,

taikyti teorinius principus analizuojant konkrečius rusų kalbos ir literatūros reiškinius,

savarankiško mokslinio darbo, pagrįsto kritiniu ir analitiniu mąstymu, gebėjimus, būtinus mokslo tiriamajai veiklai.

Taip pat siekiama ugdyti analitinį ir kritinį mąstymą bei gebėjimą savarankiškai mokytis.

 
Studijų siekiniai Studijų metodai Vertinimo metodai  
Modulį įvykdęs studentas turėtų gebėti:

a) savarankiškai atlikti empirinių duomenų atranką, parinkti ir pritaikyti tinkamus duomenų rinkimo ir jų apdorojimo metodus analizuoti ir sintetinti teorines pozicijas,

b) kritiškai ir logiškai argumentuojant raštu išdėstyti savo idėjas,

c) mokslo argumentais pagrįsti teiginį bei jį apginti,

d) tobulinti gebėjimą dalyvauti mokslo diskusijoje,

b) rašyti vidutinės apimties mokslinius tekstus.

 

Paskaitos ir seminarai.

Mokslinės literatūros referavimas ir analizavimas, mokslinių problemų svarstymas

Vertinimas kaupiamasis: darbas auditorijoje seminarų metu ir sukurtas mokslinis tekstas  

Modulio planas

Kontaktinės valandos ir studijavimo būdas Savarankiškų studijų laikas ir užduotys  
Nr. Tema Paskaitos Seminarai Pratybos Laboratoriniai darbai Konsultacijos Praktika Savarankiškas darbas Užduotys  
1 Mokslinių tekstų žanrai ir rūšys 2 2         8 Perskaityti: 3 (atitinkami skyriai), pasirengti lyginti ir analizuoti mokslinių straipsnių, disertacijų, monografijų, magistro ir kitų darbų ypatumus  
2 Mokslinio teksto struktūra 2 2         8 Perskaityti: 3, 6 (atitinkami skyriai), išmokti analizuoti ir generuoti mokslinio teksto struktūrą  
3 Medžiagos atranka ir apimtis; jų apibūdinimas moksliniame tekste 2 2         8 Perskaityti: 1, 2, 3 (atitinkami skyriai), išmokti analizuoti rimų savybes.  
4 Mokslinio teksto stilius 2 2         8 Perskaityti: 1, 3, 5 (atitinkami skyriai), išmokti analizuoti mokslinio stiliaus savybes ir naudotis jais  
5 Mokslinės informacijos paieška ir atranka. Raktiniai žodžiai. Metodo pagrindimas 2 2         8 Perskaityti: 3 (skyrius „Literatūros paieška, skaitymas ir konspektavimas“), 1, 5 (atitinkami skyriai). Atlikti praktinius uždavinius (informacijos ir literatūros savo temai paieška)  
6 Temos ir problemos formuluotė. Objekto konstravimas. Tikslai ir uždaviniai. Hipotezės iškėlimas. Objekto ir tyrimo metodų suderinimas 2 2         8 Perskaityti: 1, 2, 4, 6 (atitinkami skyriai). Išmokti formuluoti problemas, tyrimo objektus, tikslus ir uždavinius, hipotezės  
7 Mokslinio teksto redagavimas 2 2         8 Perskaityti: 1, 3, 4 (atitinkami skyriai), išmokti analizuoti savo teksto redagavimo lygį  
8 Bibliografijos sudarymo ir nuorodų taisyklės. Citavimo taisyklės ir sistemos 2 2         8 Perskaityti: 3, 6 (atitinkami skyriai). Išmokti sudaryti literatūros sąrašus skirtingų sistemų reikalavimais  
9 Rašto darbo pasiruošimas įskaitai             54    

Iš viso:

16 16         118    
Vertinimo strategija Svoris procentais Atsiskaitymo laikas Vertinimo kriterijai  
Vertinimas kaupiamasis:        
Darbas auditorijoje seminarų metu 20 % Semestro metu 2 balai: demonstruoja gerą pasirengimą, komentuoja kolegų atsakymus, formuluoja problemas ir klausimus, teikia kritinių pastabų;

1 balas: dalyvauja diskusijose, atsako į užduodamus klausimu;

0 balų: praleido daugiau nei 1/3 seminarų

 
2 praktinių užduočių testas

1) pateikto trumpo mokslinio straipsnio anotacijos sudarymas;

2) pateiktų leidinių literatūros sąrašo sudarymas

30 % Sesijos metu 3 balai: sudaryta anotacija iš esmės atspindi anotuojamo straipsnio turinį, teisingai išskirta analizuojama problema ir apibūdintas metodas, literatūros sąrašas sudarytas be klaidų;

2 balai: sudaryta anotacija pakankamai tiksli, yra neesminių klaidų literatūros sąraše;

1 balas: sudaryta anotacija minimaliai atspindi anotuojamo straipsnio turinį, literatūros sąraše yra esminių klaidų;

0 balų: netenkinami minimalūs reikalavimai.

 
Sukurtas semestro metu mokslinis tekstas (8-12 puslapių) 50 % Sesijos metu 5 balai: darbas visiškai atitinka mokslinio teksto reikalavimus: yra visos reikalingos darbo dalys, aiški ir logiška darbo struktūra; taisyklingai pateikiamos citatos ir nuorodos, tinkamai sudarytas literatūros sąrašas; išlaikytas mokslinis stilius, nėra gramatinių, punktuacijos, stiliaus klaidų;

4 balai: darbo struktūra turi trūkumų; yra pavienių kalbos ir stiliaus klaidų;

3 balai: darbo struktūra turi esminių trūkumų; yra literatūros ir šaltinių citavimo, literatūros sąrašo sudarymo neesminių klaidų; daug kalbos ir stiliaus klaidų;

2 balai: neaiški darbo struktūra; yra literatūros ir šaltinių citavimo, literatūros sąrašo sudarymo klaidų; mokslinis stilius neišlaikytas;

1 balas: darbas tenkina minimalius reikalavimus;

0 balų: netenkinami minimalūs reikalavimai

 
Privaloma literatūra  
Nr. Autorius Leidimo metai Pavadinimas Periodinio leidinio nr. ar tomas Leidimo vieta: leidykla ar nuoroda  
1 Эко У. 2003 Как написать дипломную работу   Москва: Книжный дом «Университет»

http://www.humanitarium.nm.ru/eko.htm

 
2 Радаев В. В. 2011 Как написать академический текст Вопросы образования, № 1, с. 271–293    
3 Rienecker L., Jørgensen P. S. 2003 Kaip rašyti mokslinį darbą   Vilnius: Aidai  
4 Janonis Osvaldas

 

2005 Bibliografinių nuorodų ir jų sąrašo sudarymo studijų bei mokslo darbuose metodika (pagal Lietuvos standartus

LST ISO 690 ir LST ISO 690–2)

  Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla

http://www.mb.vu.lt/ELBI/janonis.pdf

 
5 Žukauskaitė I. 2006 Kaip rašyti mokslinį straipsnį. Vaizdo įrašas   http://video.google.com/videoplay?docid=8299544938342858463#  
6 Джуринский К. 2007 Как написать научную статью? Советы начинающему автору   http://www.tech-e.ru/pdf/article_write.pdf  
Papildoma literatūra  
Nr. Autorius Leidimo metai Pavadinimas Periodinio leidinio nr. ar tomas Leidimo vieta: leidykla ar nuoroda  
1 Арнольд И. В. 1991 Основы научных исследований в лингвистике   Москва: Высшая школа

http://paerok.narod.ru/bibl/01_a/arnold01.pdf

 
2 Попов О. А. 2009 Основные ошибки при написании научной работы   http://psystat.at.ua/publ/3-1-0-21  
3 Šarkauskienė S., Juzelėnienė S., Baranauskienė R. 2010 Mokslo darbų metodiniai nurodymai lituanistams   Kaunas: VU KHF  

 

 


Jei norite komentuoti, turite prisijungti.