Rusų literatūros sociologija

 
Kodas Modulio pavadinimas

 

ECTS kreditai Visas studento darbo krūvis Kontaktinės valandos Savarankiškų studijų valandos Atsiskaitymo forma
RLSO 7113 Rusų literatūros sociologija (privalomasis) 6 180 48 132 Egzaminas
Pakopa Lygmuo Vykdymo laikas Dėstomoji kalba Reikalavimai studijuojančiajam

2

2/4 Pavasario semestras Rusų MA literatūros mokslo 1–3 semestrų kursų žinios, rusų kalbos mokėjimas C1 lygiu.
Koordinuojantis dėstytojas Kiti dėstytojai Fakultetas (institutas) Studijų kryptis
Doc. Pavel Lavrinec Filologijos, Rusų filologijos katedra Filologijos krypčių grupė

 

Modulio tikslas: ugdomos kompetencijos
Ugdyti rusistikos specialistų gebėjimus:

orientuotis aktualioje rusų literatūros mokslų erdvėje, išmanyti šiuolaikines literatūros bei meno mokslo teorijas ir procesus,

taikyti literatūros sociologijos teorinius principus analizuojant konkrečius rusų literatūros reiškinius,

Taip pat siekiama ugdyti analitinį ir kritinį mąstymą bei gebėjimą savarankiškai mokytis ir dirbti.

Studijų siekiniai Studijų metodai Vertinimo metodai
Modulį įvykdęs studentas turėtų gebėti:

a) suprasti ir analizuoti įvairaus pobūdžio ir įvairių autorių bei teorinių mokyklų tekstus, perteikti pagrindinę mintį bei požiūrį į ją,

b) metodiškai analizuoti, interpretuoti ir kritiškai vertinti literatūros raidos ir konkurencijos reiškinius ir jų aiškinimus skirtingose teorinėse perspektyvose,

c) spręsti teorines ir praktines visuomenės ir literatūros (meno) sąveikos, literatūros socialumo problemas pasitelkiant kritinį ir loginį mąstymą,

d) analizuoti ir interpretuoti šiuolaikinius literatūros reiškinius tarptautinių visuomenės gyvenimo procesų kontekstuose,

e) taikyti literatūrinio gyvenimo reiškiniams ir literatūros kūriniams modernios literatūros sociologijos analizės strategijas.

Paskaitos: probleminis istorinis-kultūrinis dėstymas, lyginamoji analizė;

seminarai: nagrinėjamų autorių, kūrinių, problemų aptarimas

Vertinimas kaupiamasis: darbas auditorijoje seminarų metu (50 %), egzaminas (atvirojo tipo klausimai; 50 % galutinio pažymio.

 

Modulio planas

Kontaktinės valandos ir studijavimo būdas Savarankiškų studijų laikas ir užduotys
Nr. Tema Paskaitos Seminarai Visas kontaktinis darbas Savarankiškas darbas Užduotys
 1 Literatūros ir visuomenės sąveikos problema. Literatūros raidos varomosios jėgos aiškinimai. Kultūros istorijos mokykla ir jos metodas. J. G. Herderio, H. Taine’o, A. Pypino ir kt. literatūros istorijos koncepcijos. 2 4 6 12 Pasirengti dalyvauti diskusijoje, perskaityti: 1.
 2 Marksistinė literatūros teorija. Klasių kova ir literatūra. Literatūros vaidmuo. 2 4 6 14 Pasirengti dalyvauti diskusijoje, perskaityti: 2, 3, 4
 3 Rusų formalistų literatūros istorijos teoriniai pagrindai. Literatūrinės buities, literatūrinio fakto, evoliucijos ir genezės sampratos. Literatūros evoliucijos priežastis. 2 4 6 14 Pasirengti dalyvauti diskusijoje, perskaityti: 5, 6, 7
 4 Literatūros sociologija. Literatūros institutas. Vaidmenų diferencijavimas. Literatūros kaip Rusijos visuomenės instituto formavimosi prielaidos ir sąlygos. Rusų literatūrinio lauko autonomijos tapsmas ir jos etapai. 2 4 6 14 Pasirengti dalyvauti diskusijoje, perskaityti: 9
 5 P. Bourdie‘o literatūros sociologijos teorija. Literatūrinio lauko, habitus, trajektorijos, hierarchijos sampratos; laukų ir sublaukų ribos. 2 4 6 14 Pasirengti dalyvauti diskusijoje, perskaityti: 8
 6 „Įšventinimo“ reikšmė. Abipusės kreditavimas. Išorinės pozicijos determinantai: postai, laipsniai, garbės vardai, premijos, inscenizacija, ekranizacija. Autoriaus literatūrinės strategijos ir pozicijos tekstiniai ir epitekstiniai požymiai. 2 4 6 14 Pasirengti dalyvauti diskusijoje, perskaityti: 8
 7 Sėkmės ir nesėkmės scenarijai. Literatūrinė karjera. Valstybinio reguliavimo būdai. Literatūrocentrizmo ir totalitarizmo sąveikos problema. 2 4 6 14 Pasirengti dalyvauti diskusijoje, perskaityti: 9
 8 Oficialioji ir neoficialioji hierarchija. „Samizdato“ ir išeivijos reikšmė. Vidinė ir išorinė literatūros gamybos būdų legitimacija. 2 4 6 12 Pasirengti dalyvauti diskusijoje, perskaityti: 10
 9 Pasiruošimas egzaminui ir jo laikymas     24  

Iš viso:

16 32 48 132

 

Vertinimo strategija Svoris procentais Atsiskaitymo laikas Vertinimo kriterijai
Kaupiamasis vertinimas:    
Darbas auditorijoje seminarų metų 50 % Semestro metu 5 balai: demonstruoja gerą pasirengimą, aktyviai dalyvauja diskusijose, komentuoja kolegų atsakymus, formuluoja problemas ir klausimus, teikia kritinių pastabų;

4 balai: demonstruoja gerą pasirengimą, dalyvauja diskusijose, komentuoja kolegų atsakymus, formuluoja problemas ir klausimus;

3 balai: demonstruoja pasirengimą, dalyvauja diskusijose, komentuoja kolegų atsakymus, formuluoja problemas ir klausimus;

2 balai: dalyvauja diskusijose, atsako į užduodamus klausimu;

1 balas: beveik nedalyvauja diskusijose;

0 balų: praleido daugiau nei 1/3 seminarų

Egzaminas: atsakymai į klausimus raštu 50 % Sesijos metu 5 balai: puikios žinios ir gebėjimai, išsamiai ir be klaidų atsakyta į du egzamino klausimus, kritiškai pateikiamas kultūrinis bei literatūrinis kontekstas; atsižvelgiama į bendruosius samprotavimo nuoseklumo, tikslumo, gebėjimą reflektuoti požiūrių į aptariamą reiškinį įvairovę;

4 balai: labai geros žinios ir gebėjimai, išsamiai ir be esminių klaidų atsakyta į du egzamino klausimus, kritiškai pateikiamas kultūrinis kontekstas;

3 balai: geros žinios ir gebėjimai, į klausimus atsakyta pakankamai tiksliai, yra neesminių klaidų;

2 balai: vidutinės žinios ir gebėjimai, į klausimus atsakyta netiksliai, yra esminių klaidų,

1 balas: žinios ir gebėjimai tenkina minimalius reikalavimus, daug teorinių ir faktinių klaidų;

0 balų: netenkinami minimalūs reikalavimai.

 

Privaloma literatūra
Nr. Autorius Leidimo metai Pavadinimas Periodinio leidinio nr. ar tomas Leidimo vieta: leidykla ar nuoroda
 1 Цейтлин А. 1934 Методы домарксистского литературоведения // Литературная энциклопедия: В 11 т. Т. 7. Стб. 241—288. Москва: ОГИЗ РСФСР, гос. словарно-энцикл. изд-во «Сов. Энцикл.»

http://192.168.111.240:82/feb/litenc/encyclop/le7/le7-2414.htm

 2 Плеханов Г. В. 1905 Французская драматическая литература и французская живопись XVIII века с точки зрения социологии http://www.biografia.ru/arhiv/510.html
 3 Плеханов Г. В. 1912 Искусство и общественная жизнь http://www.biografia.ru/arhiv/511.html
 4 Луначарский А. В. 1923 Марксизм и литература http://az.lib.ru/l/lunacharskij_a_w/text_0020.shtml, http://www.magister.msk.ru/library/revolt/lunaa001.htm
 5 Тынянов Ю. Н. 1924 Литературный факт. // Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. Москва: Наука, 1977. С. 255–270.
 6 Тынянов Ю. Н. О литературной эволюции // Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. Москва: Наука, 1977. С. 270–281.
 7 Эйхенбаум Б. М. 1927 Литературный быт // Эйхенбаум Б. М. О литературе. Москва: Сов. писатель, 1987. С. 428–436.
 8 Бурдье П. 2000 Поле литературы Новое литературное обозрение. № 45. С. 22–47.
 9 Рейтблат А. И. 2001 Как Пушкин вышел в гении. Историко-социологические очерки о книжной культуре Пушкинской эпохи. Москва: Новое литературное обозрение
 10 Берг М. 2000 Литературократия. Проблема присвоения и перераспределения власти в литературе Москва: Новое литературное обозрение
Papildoma literatūra
Nr. Autorius Leidimo metai Pavadinimas Periodinio leidinio nr. ar tomas Leidimo vieta: leidykla ar nuoroda
 1 Бурдье П. 1989 Начала. Choses dites, пер. c фр. Н. А. Шматько Москва: Socio-Logos
 2 Виала А. 1997 Рождение писателя: социология литературы классического века Новое литературное обозрение. № 25. С. 7–23.
 3 Демидова О. Р. 2003 Метаморфозы в изгнании: Литературный быт русского зарубежья Санкт-Петербург: Гиперион
 4 Jakonytė L. 2005 Rašytojo socialumas. Lietuvių rašytojų savivoka XX a. 10-ajame dešimtmetyje Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
 5 Bourdieu P., Wacquant L. J. D. 2003 Įvadas į refleksyviąją sociologiją, iš anglų kalbos vertė Vilija Poviliūnienė Vilnius: Baltos lankos

 

Aprašą parengė Parašas Patvirtino studijų programos komitetas Parašas Data
Pavel Lavrinec   Komiteto pirmininko vardas, pavardė    

Sorry, you must be logged in to post a comment.