Bakalauro darbo seminaras

 

Bakalauro darbo seminaras: aprašas (pdf)

Bakalauro darbo seminaras

Kodas Dalyko pavadinimas ECTS kreditai Kontaktinės valandos Savarankiškų studijų valandos Atsiskaitymo forma
BADS2113 Bakalauro darbo seminaras 5 16 129 Egzaminas
Pakopa Lygmuo Vykdymo laikas Dėstomoji kalba  
BA 1/1 Rudens semestras (7) Rusų  
Koordinuojantis dėstytojas Kiti dėstytojai Fakultetas (institutas) Studijų kryptis
Prof. A. Lichačiova Doc. P. Lavrinec Filologijos Rusų filologija

 

Dalyko tikslas: ugdomos kompetencijos
Ugdyti gebėjimus generuoti mokslinius tekstus ir tobulinti mokslinio darbo įgūdžius
Studijų siekiniai Studijų metodai Vertinimo metodai
Išklausę kursą studentai žinos mokslinio darbo reikalavimus, sudedamąsias dalis, įgis įgūdžių formuluoti mokslinę problemą, kritiškai skaityti mokslinę literatūrą, pateikti mokslinio darbo išvadas, tinkamai pristatyti savo darbą. Į šį dalyką žiūrima kaip į pirmą baigiamųjų darbų parengimo etapą. Seminarai. Mokslinės literatūros referavimas, mokslinių problemų svarstymas, parašyto mokslinio teksto fragmentų kritinė analizė. Kaupiamasis pažymys: 20 proc. – darbo per seminarus įvertinimas; 40 proc. – mokslinio (teorinio) referato vertinimas;40 proc. – savarankiškai surinktos medžiagos analizės vertinimas.

 

Dalyko planas

Kontaktinės valandos ir studijų būdas Savarankiškų studijų laikas ir užduotys
Nr. Tema Paskaitos Seminarai Pratybos Laboratoriniai darbai Konsultacijos Praktika Visas kontaktinis darbas Savarankiškas darbas Užduotys
Mokslinė kalba ir mokslinė retorika. Mokslinio teksto kokybės kriterijai. Aukštosios mokyklos rašto darbo žanro reikalavimai. 2         2 20 Skaitymai
Mokslinio darbo rašymo procesas. Mokslinės literatūros paieška, skaitymas ir konspektavimas. Atrankinis skaitymas – kryptingas skaitymas. 2         2 20 Konspektų parengimas
Mokslinio teksto struktūrinės dalys. Mokslinio darbo tema. Preliminarus darbo planas. Sąvokos: „problema“ ir kiti probleminiai žodžiai. 2         2 10 Pirminis plano parengimas
Įvadas: įvado šablonas, tikslai, problemos atskleidimas, pagrindimas, probleminio mokslinio klausimo formulavimas. Mokslinio klausimo sudedamosios dalys: nuo temos prie esmės ir klausimo. Pagrindinė mokslinio darbo dalis. 2         2 23 Rankraščio dalies parengimas
Metodai ir jų teorinis pagrindimas, medžiagos analizė. 2         2 22 Skaitymai
Rašto darbo argumentai. Išvados ir jų formuluotės. Literatūros nuorodos. Literatūros ir šaltinių sąrašas. Santrauka.   2         2 14 Literatūros sąrašo parengimas
Rankraščio parengimas. Rankraščio peržiūra: strategijos, būdai ir koregavimas. Antrasis rankraštis. Korektūros taisymas. Mokslinio darbo rengimas.Plagijavimas ir kaip jo išvengti. Rašymo negalios įveikimas.   2     2   4 20 Rankraščio pristatymas,skaitymai, diskusijos

Iš viso:

14 2 16 129

 

Vertinimo strategija Svoris procentais Atsiskaitymo laikas Vertinimo kriterijai
Darbas per seminarus.Dviejų referatų bakalauro darbo tema parengimas ir įvertinimas. 20 proc. – darbo per seminarus įvertinimas; po 40 proc. – referatų vertinimas. Seminarai Referuojamos literatūros apimtis, mokslinės medžiagos parinkimo tikslumas, gebėjimai sukurti rišlų tekstą.Parengti referatai yra vertinami pagal reikalavimus, keliamus bakalauro darbams: literatūros sąrašo išsamumas (2 balai); tikslus struktūrinis darbo skirstymas (2 balai); teisingas metodo pritaikymas (2 balai)‚ surinktos medžiagos išsamumas (2 balai); teisingas metodo pritaikymas (2 balai). Laikomasi visų nurodytų nuostatų – 10 balų.

 

Privaloma literatūra
Nr. Autorius Leidimo metai Pavadinimas Periodinio leidinio nr. ar tomas Leidimo vieta: leidykla ar nuoroda
Lotte Rienecker, Peter Stray Jorgensen 2003 Kaip rašyti mokslinį darbą?   Vilnius: Aidas
Умберто Эко 2004 Как написать дипломную работу.   Москва: Симпозиум
Роботова А. 2009 О дисциплине ума в научных текстах Высшее образование в России. № 1
Papildoma literatūra
Nr. Autorius Leidimo metai Pavadinimas Periodinio leidinio nr. ar tomas Leidimo vieta: leidykla ar nuoroda
С. Robson 2007 How to do a research project : a guide for undergraduate student   Blackwell
I. Šeškauskienė, L. Katkuvienė 2005 Research matters   Vilnius University Press

 

Aprašą parengė Parašas Patvirtino studijų programos komitetas Parašas Data
Eleonora Lassan, Dagnė Beržaitė   Jelena Brazauskienė   2012.09.03

 


Sorry, you must be logged in to post a comment.