Tikroji Vilniaus bazilisko istorija

 

Tikroji Vilniaus bazilisko istorija (pdf)

Basiliscus

Tikroji Vilniaus bazilisko istorija. In Gyvūnas – žmogus – robotas. Katalogas. Sudarytojos Erika Grigoravičienė, Ugnė Paberžytė. Recenzavo doc. dr. Linara Dovydaitė, doc. dr. Kristupas Sabolis. Vilnius: MO muziejus, 2019. ISBN 978-609-8136-18-0. P. 83–87.

Santrauka

Facies rerum sarmaticarumNagrinėjant padavimo apie Vilniaus bazilisko transformacijų istoriją, pavyko nustatyti, kad pirminis siužetas užfiksuotas Jėzaus draugijos Vilniaus akademijos ir universiteto profesoriaus Adomo Ignaco Naramovskio (1686–1736) knygoje Facies rerum sarmaticarum… (1724). Jame buvo papasakota apie baziliską, Žygimanto Augusto laikais atsiradusį Vilniuje ir nužudytą rūtų ryšuliais. Paprastai siužetas buvo perpasakojimas kartu su siužetu apie Varšuvos baziliską, nužudytą panaudojus veidrodį. Istorikas Teodoras Narbutas (1784–1864) 1856 metais paskelbtame rašinyje perkėlė veiksmą į tolimą praeitį, nurodė vietą – Bokšto kalną, pakeitė rūtas į veidrodį ir įvedė bazilisko nugalėtoją – drąsų nusikaltėlį. Tais pačiais metais išleistame Adomo Honorio Kirkoro (1818–1886) vadove po miestą nusikaltėlis tapo tiesiog drąsuoliu. Vladislovas Zahorskis (1858–1927) išpuošė detalėmis skurdų Narbuto-Kirkoro siužetą ir suteikė baziliskui, kuris tradiciškai įsivaizduojamas maždaug gaidžio dydžio, milžiniško slibino išvaizdą (1903, 1925). Vilniaus baziliską kaip didžiulį drakoną vaizduoja Stanislovo Matusiako (1925), Broniaus Leonavičiaus (2005), Linos Kuosaitės (2009), Andriaus Seselsko (2013) iliustracijos. Šį įvaizdį įtvirtino profesoriaus Mieczysławo Limanowskio (1876–1948) Vilniaus Stepono Batoro universiteto studentų vaidinimai ir procesijos po atviru dangumi bei kiti renginiai Vilniuje 1926, 1930, 1931 metais.

Stanisławo Matusiako bazyliszek   Zabicie bazyliszka (1931)

Baziliskas netikėtai atgimė kasmetinėje Vilniaus universiteto Fizikų dienoje, kurios svarbiausias akcentas nuo 1978 metų tapo procesija per miestą su judančiu milžiniško drakono maketu.

Dinas Zauras 1978

Chronologiškai ankstesnis siužetas su rūtomis atitinka pasakojimo apie tikrus įvykius konvenciją. Ankstesnį naratyvą beveik visai užgožė išplėtotas vėlesnis pasakojimas su veidrodžiu, orientuotas į pasaką ar mitą. Pirminio siužeto atgarsius galima aptikti Ričardo Gavelio romane Vilniaus pokeris (1989). Abiejų naratyvų reminiscencijos įpintos į Kristinos Sabaliauskaitės romaną Silva rerum (2008–2016). Dainiaus Juozėno (2007) ir Albinos Varnienės (2009) padavimo perpasakojimai nurodo konkretų laikotarpį, grįžtant prie ankstesnės versijos pobūdžio. Žymiai plačiau paplitęs vėlesnis siužetas perkelia veiksmą į neapibrėžtą mito praeitį, bet lokalizuoja jį konkrečioje vietoje, kurį galima traktuoti kaip šventojo kalno, axis mundi analogą. Rūtas pakeitęs veidrodis turi kur kas daugiau simbolinių reikšmių ir psichologizavimo bei moralizavimo interpretacijų galimybių. Atsiradęs bazilisko nugalėtojas įgijo kultūrinio herojaus, visuomenės reformatoriaus, jaunosios kartos, steigiančios naują tvarką, bruožų. Padavimas suartėjo su mitais apie miestų steigimą ar pasaulio sukūrimą. Tačiau Narbuto ir Kirkoro glaustas pasakojimas nėra mitologinės prigimties. Visą Narbuto artikuliuoto, Kirkoro modifikuoto siužeto mitologinį potencialą atskleidė Zahorskio beletrizuota aranžuotė, laikui bėgant praturtinta Žukausko vertimu, iliustracijomis ir interpretacijomis.

Basiliscus   Dinas Zauras (2008)

Pavel Lavrinec. The True Story of the Vilnius Basilisk

Summary

Research on the various transformations of the Vilnius basilisk story throughout history has allowed us to ascertain that the first mention of the basilisk was recorded in a book by Adam Ignacy Naramowski published in 1724. Naramowski’s book Facies rerum sarmaticarum in facie Regni Poloniae Magniq[ue] Ducatus Litvaniae gestarum tells the story of a mythical creature that first appeared in Vilnius during the reign of Sigismund II Augustus and was later killed by bales of rue. The story was usually recounted together with the tale of the Warsaw basilisk, which died after looking into a mirror. In a text published in 1865, historian Teodor Narbutt set the story in the distant past, on Bokšto (Tower) Hill in Vilnius, replacing the rue plant with a mirror and introducing the character of the courageous criminal – the basilisk‘s conqueror. In a guide book to Vilnius published that same year by Adam Honory Kirkor, the character’s designation as a criminal was dropped, leaving him simply courageous. Władysław Zahorski later (in 1903 and 1925) embellished the details of Narbutt and Kirkor’s rather scanty narrative, turning the basilisk – traditionally described as being the size of a rooster – into a giant dragon.

Linos Kuosaitės siaubūnas (2009)

Such a depiction of the basilisk as an enormous dragon was also found in later illustrations by Stanisław Matusiak (1925), Bronius Leonavičius (2005), Lina Kuosaitė (2009), and Andrius Seselskas (2013). The portrayal was also reinforced in plays and open-air processions performed by students of Stephen Bátory University and during other events in Vilnius in 1926, 1930 and 1931. The basilisk made a sudden and unexpected revival at the annual Physicists’ Day marked by students of Vilnius University. The celebration’s main parade through the city in 1978 featured a moving giant dragon model. Collections of fables, city guides and other books about Vilnius helped spread Zahorski’s version of the story, as did a Lithuanian translation of his work by Pranas Žukauskas in 1931 and the publication of memoirs describing plays performed in the city in the inter-war period.

The earliest version of the story and its mention of rue plants followed the convention of a true story narrative. This version was almost entirely overshadowed by the later telling of the story (complete with mirror), which was more akin to a fable or myth. Echoes of the first version can be found in Ričardas Gavelis’ novel Vilnius Poker, first published in 1989. References to both versions of the story were incorporated into Kristina Sabaliauskaitė’s Silva Rerum series of novels (2008–2016). Retellings of the tale by Dainius Juozėnas in 2007 and Albina Varnienė in 2009 reference a specific time period, but also revisit the earlier version. The more widespread later version sets the story in an undefined mythical past, but places the action at a specific location – a sacred hill, analogous to an axis mundi. The mirror that replaced the rue plants was imbued with symbolic meanings and opportunities for interpretative psychologization and moralization. The emerging conqueror of the basilisk began to display the traits of a cultural hero, civic reformer, and young proponent of a new order. The tale of the basilisk came to resemble myths about the founding of Vilnius or the creation of the world, but the concise narrative told by Narbutt and Kirkor was not mythological in origin. The entire mythological potential of the story articulated by Narbutt and modified by Kirkor was revealed in Zahorski’s fictionalized version, and further enriched by later illustrations, interpretations and Žukauskas’ Lithuanian translation.

Смерть дракона (1930)  Andriaus Seselsko siaubūnas (2013)

Павел Лавринец. Подлинная история Вильнюсского василиска

Резюме

Исследованием истории трансформаций предания о Вильнюсском василиске установлено, что первоначальный сюжет зафиксирован в сочинении Facies rerum sarmaticarum… (1724) профессора Виленской академии и университета Общества Иисуса Адама Игнация Нарамовского – в кратком рассказе о василиске, появившемся в Вильно во времена Сигизмунда Августа и убитого пучками руты. Обычно сюжет пересказывался вместе с сюжетом о василиске, убитом в Варшаве с помощью зеркал. Историк Теодор Нарбут в сочинении, опубликованном в 1856 году, перенес действие в далекое прошлое, указал место – холм Бакшта, заменил руту на зеркало и ввел победителя чудища – смелого преступника. В изданном в том же году путеводителе по городу Адама Гонория Киркора преступник стал просто смельчаком. Владислав Загорский обогатил деталями скудный сюжет Нарубута-Киркора и придал василиску, традиционно представляемому размером с петуха, вид громадного дракона (1903, 1925). Вильнюсского василиска как огромного чудища изображают иллюстрации Станислава Матусяка (1925), Бронюса Леонавичюса (2005), Лины Куосайте (2009), Андрюса Сесельскаса (2013). Такой образ утвердили также представления и процессии под открытым небом Университета Стефана Батория и другие мероприятия в Вильно в 1926, 1930, 1931 годах. Василиск неожиданно возродился в ежегодном Дне физика Вильнюсского университета, важнейшим акцентом которого с 1978 года стало шествие по городу с макетом гигантского дракона. Сборники преданий, путеводители по городу и другие книги о Вильнюсе на литовском, польском и других языках растиражировали версию Загорского вместе с литовским переводом Пранаса Жукаускаса (1931) и воспоминаниями о межвоенных представлениях.

Хронологически более ранний сюжет с рутой выдержан в конвенции res gestae. Ранний нарратив едва ли не полностью был заглушен развернутым повествованием с зеркалом, ориентированным на сказку или миф. Отголоски первичного сюжета обнаруживаются в романе Ричардаса Гавялиса Вильнюсский покер (1989). Реминисценции обоих нарративов вплетены в роман Кристины Сабаляускайте Silva rerum (2008–2016). Пересказы предания Дайнюса Юозенаса (2007) и Альбины Варнене (2009) обозначают конкретную эпоху, тем самым возвращаясь к характеру ранней версии. Поздний сюжет, значительно более распространенный, переносит действие в неопределенное мифическое время, но в определенное место, которое можно трактовать как святую гору, axis mundi. Руту заменило зеркало с обилием символических значений и куда более богатыми возможностями психологизирующих и морализирующих интерпретаций. Победитель василиска обрел черты культурного героя, реформатора, молодого поколения, утверждающего новый порядок. Предание сблизилось с мифами об основании города или сотворении мира. Однако сжатый рассказ Нарбута и Киркора – не мифологической природы. Весь мифологический потенциал сюжета, артикулированного Нарбутом и модифицированного Киркором, раскрыла беллетризованная аранжировка Загорского, со временем обогащенная переводом Жукаускаса, иллюстрациями и интерпретациями.

Другие публикации о василиске ♦ Kitos publikacijos apie baziliską

Вильнюсские легенды о василиске: от res gestae к мифу. In Семиотика города. Материалы Третьих Лотмановских дней в Таллиннском университете (3–5 июня 2011 г.). Ред.-сост. И. А. Пильщиков. Таллинн: Издательство ТЛУ (Acta Universitatis Tallinnensis. Humaniora), 2014, с. 138–159.
Трансформации вильнюсского предания о василиске. In Baltai ir slavai: dvasinių kultūrų sankirtos. Skiriama akademikui Vladimirui Toporovui atminti. Straipsnių rinkinys = Балты и славяне: пересечения духовных культур. Sud. ir red. T. Civjan, M. Zavjalova, A. Judžentis. Vilnius: Versmė, 2014, с. 413–427 (žr. ResearhGate).
♦Rola Uniwersytetu Stefana Batorego w przekazaniu podania o wileńskim bazyliszku. In Kalbų ir literatūrų funkcionavimas Lietuvoje. Lietuvių-lenkų moksliniai ir kultūriniai ryšiai: kolektyvinė monografija. Sud. ir red. M. Davlevič, I. Fedorovič, A. Kalėda = Funkcjonowanie języków i literatur na Litwie. Litewsko-polskie związki naukowe i kulturowe: monografija zbiorowa. Pod red. M. Dawlewicza, I. Fedorowicz, A. Kalėdy. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2014, s. 66–75.