Rusijos kultūra

 

Rusijos kultūra 

Kodas Modulio pavadinimas  ECTS kreditai Visas studento darbo krūvis Kontaktinės valandos Savarankiškų studijų valandos Atsiskaitymo forma
RUSK2123 Rusijos kultūra 3 90 32 58 Egzaminas
Pakopa Lygmuo Vykdymo laikas Dėstomoji kalba Reikalavimai studijuojančiajam
BA 1/1 Pavasario (VIII) semestras Rusų  
Koordinuojantis dėstytojas Kiti dėstytojai Fakultetas (institutas) Studijų kryptis
Doc. Pavel Lavinec Filologijos, Rusų filologijos katedra Filologijos krypčių grupė
Modulio tikslas: ugdomos kompetencijos
Ugdyti rusų literatūros specialistų kompetencijas:gebėjimus suprasti ir paaiškinti rusų kultūros ypatumus, analizuoti ir vertinti rusų kultūros reiškinius platesniame visuomenės kontekste. Taip pat siekiama ugdyti kritinį mąstymą ir gebėjimą savarankiškai mokytis ir dirbti, bendrauti ir bendradarbiauti daugiakultūrėje aplinkoje.
Studijų siekiniai Studijų metodai Vertinimo metodai
Modulį įvykdęs studentas įgis žinių apie Rusiją ir jos sociokultūrinį kontekstą, gebės išskirti ryškiausius rusų kultūros bruožus ir reiškinius, lyginti rusų kultūrą su kitų slavų ir lietuvių kultūra, nustatyti ir paaiškinti panašumus bei skirtumus. Paskaitos: probleminis istorinis-kultūrinis dėstymas, lyginamoji analizė;seminarai: nagrinėjamų autorių, kūrinių, problemų aptarimas Vertinimas kaupiamasis: darbas seminarų metu (50 %), egzaminas (atvirojo tipo klausimai; 50% galutinio pažymio).

 

Modulio planas

Kontaktinės valandos ir studijavimo būdas   Savarankiškų studijų laikas ir užduotys
Nr. Tema Paskaitos Seminarai Visas kontaktinis Savarankiškas darbas Užduotys
1 Rusų kultūros periodizacija. Senovės Rusios kultūra (Х-ХVI a.a.). Monumentinis istorizmas ir epas literatūroje, architektūroje, tapyboje. Senovės Rusios šventyklos semantika. 2 2       4 6 Pasirengti dalyvauti seminare, perskaityti 1, 2, 3 (atitinkami skyriai)
 2 Ikonos meno vystymasis (Kijevo, Novgorodo, Pskovo, Maskvos ir kt. mokyklos). Andrejaus Rubliovo kūryba. Europinis Renesansas ir rusų kultūra. Nacionalinių ir europinių elementų sintezė ХV-ХVI a. rusų mene. Maskvos Kremlius kaip pasaulinės reikšmės architektūros paminklas. 2 2 4 6 Pasirengti dalyvauti seminare, perskaityti 1, 2, 3 (atitinkami skyriai)
 3 Naujųjų amžių pradžia (ХVII a.). Pasaulietiškos kultūros formavimasis. Nikonas ir Avakumas – kultūrinė epochos alternatyva. Rusų baroko esmė ir estetikos pagrindas. Pirmojo teatro atidarymo reikšmė. 2 2 4 6 Pasirengti dalyvauti seminare, perskaityti: 1, 2, 3 (atitinkami skyriai)
 4 Petro I reformos. Jekaterinos II kultūros politika. Kultūrinių-politinių ryšių su Europa plėtojimas ХVIII a. Švietimo reformos „Dviejų sostinių“ fenomenas, jo atspindys rusų kultūros istorijoje. Peterburgo architektūra. Portreto žanras. Levickio, Rokotovo, Borovikovskio, Šubino kūryba – intensyvi asmenybės vystymosi epocha. 2 2 4 6 Pasirengimas seminarui: 1, 2, 3, 4 (atitinkami skyriai)
 5 ХIХ a. pradžios Rusijos kultūra. Portreto žanras romantizmo tapyboje. Dekabrizmas ir jo problematika rusų kultūros istorijoje. P. Čaadajevo idėjos – epochos minties kvintesencija. Slavofilijos ir vakarininkystės kilmė. Išskirtinis Rusijos kelias; liaudis ir bajoriškoji inteligentija. Požiūris į Petro I reformas. Tema „Maskva ir Peterburgas“. 2 2 4 6 Pasirengimas seminarui: 1, 4, 5 (atitinkami skyriai)
 6 XIX a. antros pusės menas. Akademizmo krizė. „Peredvižnikų“ parodų draugija, jos kultūrinė reikšmė. Svarbiausios meno (dailė, muzika, teatras) ir architektūros raidos tendencijos. Rusų kultūros pasiekimai, žymiausi menininkai, rašytojai, kompozitoriai. 2 2 4 6 Pasirengimas seminarui: 1, 2, 3, 4, 5 (atitinkami skyriai)
 7 ХIХ a. pab. – ХХ a. pr. kultūros bruožai. „Sidabrinio amžiaus“ menas. Meno tendencijų įvairovė. „Rusų sezonai“ Paryžiuje. 2 2 4 6 Pasirengimas seminarui: 2, 3 (atitinkami skyriai)
 8 Sovietinės ir posovietinės rusų kultūros bruožai. Oficialioji ir neoficialioji hierarchija. 2 2 4 6 Pasirengimas seminarui: 1, 2 (atitinkami skyriai)
 9 Pasiruošimas egzaminui ir jo laikymas               10  

Iš viso:

16 16 32 58

 

Vertinimo strategija Svoris procentais Atsiskaitymo laikas Vertinimo kriterijai
Kaupiamasis vertinimas:    
Darbas seminarų metu 50 % Semestro metu 5 balai: demonstruoja labai gerą pasirengimą, aktyviai dalyvauja diskusijose, komentuoja kolegų atsakymus, formuluoja problemas ir klausimus, teikia kritinių pastabų;4 balai: demonstruoja gerą pasirengimą, dalyvauja diskusijose, komentuoja kolegų atsakymus, formuluoja problemas ir klausimus;3 balai: demonstruoja pasirengimą, dalyvauja diskusijose, komentuoja kolegų atsakymus;2 balai: dalyvauja diskusijose, atsako į užduodamus klausimu;1 balas: beveik nedalyvauja diskusijose;

0 balų: praleido daugiau nei 1/3 seminarų

Egzaminas raštu (atviro tipo klausimas, trumpo teksto analizė). 50 % Sesijos metu 5 balai: puikios žinios ir gebėjimai, išsamiai ir be klaidų atsakyta į du egzamino klausimus, kritiškai pateikiamas kultūrinis bei literatūrinis kontekstas; atsižvelgiama į bendruosius samprotavimo nuoseklumo, tikslumo, gebėjimą reflektuoti požiūrių į aptariamų reiškinį įvairovę;4 balai: labai geros žinios ir gebėjimai, išsamiai ir be esminių klaidų atsakyta į du egzamino klausimus, kritiškai pateikiamas kultūrinis kontekstas;3 balai: geros žinios ir gebėjimai, į klausimus atsakyta pakankamai tiksliai, yra neesminių klaidų;2 balai: vidutinės žinios ir gebėjimai, į klausimus atsakyta netiksliai, yra esminių klaidų,

1 balas: žinios ir gebėjimai tenkina minimalius reikalavimus, daug teorinių ir faktinių klaidų;

0 balų: netenkinami minimalūs reikalavimai.

 

Privaloma literatūra
Nr. Autorius Leidimo metai Pavadinimas Periodinio leidinio nr. ar tomas Leidimo vieta: leidykla ar nuoroda
1 Перехов Я. А. (отв. ред.) 2003 История России: IX–XXI вв.: От Рюрика до Путина   Ростов-на-Дону: ИЦ «МарТ»
 2   2001 Русское искусство: Иллюстрированный словарь   Москва: Белый город
 3   2004 История России 9–17 вв.: Иллюстрированная энциклопедия   Москва
 4   2000 Из истории русской культуры. Т. IV (XVIII–XIX века)   Москва
 5 Кошман Л. В. (руководитель проекта) 2003 Очерки русской культуры XIX века. Т.4: Общественная мысль   Москва: Изд-во Моск. ун-та
Papildoma literatūra
Nr. Autorius Leidimo metai Pavadinimas Periodinio leidinio nr. ar tomas Leidimo vieta: leidykla ar nuoroda
 1 Лотман Ю. М. 1994 Беседы о русской культуре.   Санкт-Петербург: Искусство – СПБ
 2 Степанов Ю. С. 2001 Константы: словарь русской культуры   Москва: Академический Проект
 3 Алпатов М. В. 1984 Древнерусская живопись   Москва: Просвещение
               
Aprašą parengė Parašas Patvirtino studijų programos komitetas Parašas Data
Doc. Pavel Lavrinec   Doc. Jelena Brazauskienė    

Sorry, you must be logged in to post a comment.