Literatūra ir skaitmeninės technologijos

 

Literatūra ir skaitmeninės technologijos

Literatūra ir skaitmeninės technologijos (pdf)

 STUDIJŲ DALYKO (MODULIO) APRAŠAS

Dalyko (modulio) pavadinimas

Kodas

Literatūra ir skaitmeninės technologijos  

Dėstytojas (-ai)

Padalinys (-iai)

Koordinuojantis: Doc. dr. Pavel Lavinec

 Kitas (-i):

Filologijos fakultetas, Rusų filologijos katedra

Studijų pakopa

Dalyko (modulio) tipas

MA Pasirenkamasis

Įgyvendinimo forma

Vykdymo laikotarpis

Vykdymo kalba (-os)

Auditorinė Pavasario semestras Lietuvių

Reikalavimai studijuojančiajam

Išankstiniai reikalavimai:

 

Gretutiniai reikalavimai (jei yra):

Pageidautina, kad studentai būtų išklausę Literatūros teorijos įvado kursą.

Dalyko (modulio) apimtis kreditais

Visas studento darbo krūvis

Kontaktinio darbo valandos

Savarankiško darbo valandos

5 150 32 118

Dalyko (modulio) tikslas: studijų programos ugdomos kompetencijos

Ugdyti gebėjimus

orientuotis aktualioje skaitmeninės humanitarinės informacijos erdvėje, suprasti literatūros sklaidos internete ir kitais modernios komunikacijos būdais galimybes, ypatumus ir raidos tendencijų dėsningumus;

taikyti teorinius principus analizuojant literatūros skaitmenines formas, hipertekstinius kūrinius, interneto poveikį literatūriniam gyvenimui ir literatūriniam procesui;

analizuoti, vertinti ir interpretuoti interneto literatūrinius projektus ir šiuolaikinius literatūros skelbimo ir sklaidos reiškinius visuomenės ir literatūros gyvenimo kontekstuose.

Taip pat siekiama ugdyti analitinį ir kritinį mąstymą bei gebėjimą savarankiškai mokytis ir dirbti.

Dalyko (modulio) studijų siekiniai

Studijų metodai

Vertinimo metodai

Modulį įvykdęs studentas turėtų gebėti:

a) spręsti tekstų tradicinės ir skaitmeninės formos santykių ir sklaidos teorines bei praktines problemas pasitelkiant kritinį ir loginį mąstymą, aiškinti esminius hipertekstinės literatūros bruožus, identifikuoti problemas, formuluoti hipotezes,

Paskaitos: probleminis dėstymas; seminarai: nagrinėjamų problemų ir kūrinių aptarimas. Darbas auditorijoje seminarų metu: dalyvavimas aptariant skaitytą ir aptariamą medžiagą, diskusijų inicijavimas;

egzaminas raštu (atvirojo tipo klausimai).

b) metodiškai analizuoti, interpretuoti ir kritiškai vertinti skirtingos paskirties, apimties, struktūros skaitmenines bibliotekas bei sisteminius monografinius projektus, literatūros svetaines, autorines puslapius Seminarai: nagrinėjamų elektroninių bibliotekų, literatūrinių projektų, savilaidos svetainių aptarimas ir analizė. Darbas auditorijoje seminarų metu: dalyvavimas aptariant skaitytą ir aptariamą medžiagą, nagrinėjamų reiškinių glausta analizė raštu specialiai tam sukurtame bloge.

Temos

Kontaktinio darbo valandos

Savarankiškų studijų laikas ir užduotys

Paskaitos Konsultacijos Seminarai Pratybos Laboratoriniai darbai Praktika Visas kontaktinis darbas Savarankiškas darbas

Užduotys

1. Kūrinio rašytinė, spausdinta, skaitmeninė formos; fizinės formos poveikis kūrinio struktūrai, literatūrinės komunikacijos būdams ir tempams. Trumpa interneto istorija ir pagrindinės sąvokos. Kompiuterizacija ir tekstinis perversmas vaizdo civilizacijoje. 2   2       4 12 Pasirengti dalyvauti diskusijoje, perskaityti: Paulius Subačius. Tekstologija; Umberto Eco. From Internet to Gutenberg; Christine L. Borgman. Nuo Gutenbergo iki globalios informacijos infrastruktūros (atitinkami skyriai).
2. Tekstų skaitmenizavimas, www technologija, html kalba. Dokumentų ir klasikinių tekstų skaitmeninio publikavimo galimybės ir problemos. Didžiausios elektroninės bibliotekos. Pagrindinių Lietuvos ir kaimyninių šalių kultūrinių periodinių leidinių ir filologinių tęstinių leidinių internetinės versijos. 2   2       4 12 Perskaityti: Umberto Eco. From Internet to Gutenberg; Christine L. Borgman. Nuo Gutenbergo iki globalios informacijos infrastruktūros (atitinkami skyriai). Susipažinti su universaliųjų (http://vlib.org/, http://www.ipl.org/, Gutenbergo projektas ir pan.) ir specializuotų skaitmeninių bibliotekų (Project Runeberg, The Perseus Project ir pan.) pavyzdžiais. Įvertinti projektų privalumus ir trūkumus.
3. Internetinės literatūros projektai. Literatūros lauko konfigūracija, tekstų perkėlimo į skaitmeninę terpę efektai ir internetinės literatūros poveikis hierarchijai. Tradicinių ir modernių skelbimo bei sklaidos būdų santykiai. Skelbimo galimybių plėtros pasekmės; savilaida; interneto dienoraščiai (blogging). 2   2       4 12 Susipažinti su meno ir kultūros savaitraščių ir žurnalų skaitmeninėmis versijomis, asmeninėmis autorių svetainėmis, tinklaraščiais.
4. Literatūrinės erdvės internete organizacija, literatūrinio gyvenimo ir literatūrinio proceso veiksniai: naujų „elitų“, kartos, simboliniai lyderiai, projektų sąveika, literatūriniai portalai, reitingai, konkursai ir premijos, literatų virtualios bendruomenės, rašytojų susivienijimai. 2   2       4 12 Svetainių rašyk.lt, ŽaliaŽolė.lt, Kurybingi.lt, autorinių puslapių, blogų ir kt. skaitmeninės „savilaidos“ formų privalumų ir trūkumų analizė.
5. Distancija tarp autoriaus ir auditorijos. Kolektyvinė autorystė; internetinės erdvės skaidrumas, rašytojo privatumas, autorius kaip kūrinio (kūrinių) funkcija, virtualiojo autoriaus fenomenas. 2   2       4 12 Susipažinti su svetainių rašyk.lt ir pan. autorių profiliais, kolektyvinės autorystės skaitmeninės literatūros pavyzdžiais.
6. Techniniai apribojimai ir kūrinio apimtis bei struktūra. html kalba, hipertekstas ir nenuoseklusis skaitymas; skaitytojo aktyvumas. 2   2       4 12 Susipažinti su Twelve Blue, РОМАН ir kitais hipertekstinių kūrinių pavyzdžiais
7. Hipertekstas ir intertekstualumas; teksto ribų ir stabilumo problema. 2   2       4 12 Perskaityti: Umberto Eco. From Internet to Gutenberg; Christine L. Borgman. Nuo Gutenbergo iki globalios informacijos infrastruktūros; Theory and Criticism of Hypertext Fiction (atitinkami skyriai).
8. Multimedijiniai kūriniai, koliažinė technika, nenuoseklusis skaitymas. 2   2       4 12 Perskaityti: Umberto Eco. From Internet to Gutenberg; Theory and Criticism of Hypertext Fiction (atitinkami skyriai). Susipažinti su multimedijinių kūrinių pavyzdžiais.
Pasiruošimas egzaminui ir jo laikymas               22  

Iš viso

16   16       32 118  
Vertinimo strategija Svoris proc. Atsiskaitymo laikas Vertinimo kriterijai
Vertinimas kaupiamasis:

1) darbas auditorijoje seminarų metų

30 % Semestro metu 3 balai: demonstruoja gerą pasirengimą, aktyviai dalyvauja diskusijose, komentuoja kolegų atsakymus, formuluoja problemas ir klausimus, teikia kritinių pastabų;

2 balai: dalyvauja diskusijose, atsako į klausimus, komentuoja kolegų atsakymus,

1 balas: dalyvauja diskusijose, atsako į užduodamus klausimus;

0 balų: beveik nedalyvauja diskusijose arba praleido daugiau nei 1/3 seminarų

2) dvi (pasirinktos skaitmeninės bibliotekos; pasirinktos literatūros svetainės) glaustos analizės raštu specialiai tam sukurtame bloge. 20 % 2 ir 4 seminarų metu 2 balai: pakankamai išsamiai ir be klaidų atliktos užduotys, logiškas ir argumentuotas vertinimas;

1 balas: analizė netiksli, silpnai argumentuota, yra esminių klaidų;

0 balų: netenkinami minimalūs reikalavimai.

3) Egzaminas: atsakymai į klausimus raštu. 50 % Sesijos metu 5 balai: puikios žinios ir gebėjimai, išsamiai ir be klaidų atsakyta į du egzamino klausimus; atsižvelgiama į bendruosius samprotavimo nuoseklumo, tikslumo, gebėjimą reflektuoti požiūrių į aptariamą reiškinį įvairovę;

4 balai: geros žinios ir gebėjimai, pakankamai išsamiai ir be klaidų atsakyta į du egzamino klausimus;

3 balai: vidutinės žinios ir gebėjimai, yra klaidų;

2 balai: žinios ir gebėjimai nesiekia vidutinių, į klausimus atsakoma neišsamiai, yra esminių klaidų;

1 balas: žinios ir gebėjimai tenkina minimalius reikalavimus, daug faktinių ir teorinių klaidų

0 balų: netenkinami minimalūs reikalavimai.

Autorius Leidimo metai Pavadinimas Periodinio leidinio Nr.

ar leidinio tomas

Leidimo vieta ir leidykla ar internetinė nuoroda
Privaloma literatūra
Paulius Subačius 2001 Tekstologija: Teorijos ir praktikos gairės.   Vilnius: Aidai
Umberto Eco   From Internet to Gutenberg   http://www.italianacademy.columbia.edu/pdfs/lectures/eco_internet_gutenberg.pdf arba http://www.hf.ntnu.no/ anv/Finnbo/tekster/Eco/ Internet.htm
Christine L. Borgman 2003 Nuo Gutenbergo iki globalios informacijos infrastruktūros. Informacijos prieiga tinklų apraizgytame pasaulyje. Iš anglų kalbos vertė Elena Macevičiūtė   Vilnius: Poligrafija ir informatika
    Theory and Criticism of Hypertext Fiction Hyperizons http://www.duke.edu/~mshumate/theory.html #hypercrit
    The Electronic Labyrinth   http://www3.iath.virginia.edu /elab/elab.html
    Russian Cyberspace   http://www.ruhr-uni-bochum.de/ russ-cyb/
Papildoma literatūra
Auksė Balčytienė 2000 Daugialypės terpės kūriniai kaip iššūkis tradicijai Istorija, XLV  
Viktorija Šeina

 

  Lietuviškos literatūrinės interneto svetainės Skaitymai http://www.filosofija.ktu.lt/ literatura/lt.php/urnalas_skaitymai/archyvas/urnalas_ skaitymai/apvalgos/lietuvikos_literatrins_interneto_ svetains/71
Albertas Mickėnas   Internetiniai dienoraščiai: naujas viešosios sferos pažadas Literatūra ir menas. 2004 11 26 nr 3025 http://www.culture.lt/lmenas/?leid_id=3025&kas=straipsnis&st_id=5786
Jekaterina Lavrinec   Rašantis kūnas ir intertekstualumo spąstai Šiaurės Atėnai. 2004-08-07 nr. 711 http://www.culture.lt/satenai/?leid_id=711&st_id=2816&txt=t%C4%97ra
 

 

  Теория сетературы Сетевая словесность http://www.netslova.ru/teoriya/index.htm

 


Sorry, you must be logged in to post a comment.