Kursiniai ir magistro darbai TF

 

Natūralu, kad prieš rašant rašto (kursinius ir magistro) darbus kyla daug klausimų. Nėra geras ženklas, jei jų nekyla:)

Prieš pradedant rašyti darbą labai rekomenduoju:

a) perskaityti ar bent pavartyti šį leidinį: Rienecker L., Jørgensen P. S. Kaip rašyti mokslinį darbą. Vilnius: Aidai, 2003. Šio leidinio atskiri skyriai yra ir internete.

b) perskaityti kolegos dr. Justo Namavičiaus parengtus nedidelius patarimus rašto darbams. Juos rasite čiahttp://web.vu.lt/tf/j.namavicius/files/2015/09/Nedideli-patarimai.pdf

Kursinių ir magistro darbų metodinius nurodymus, patvirtintus VU TF Tarybos 2020 m. spalio 14 d., pakeisti 2021 m. sausio 20 d.  (!), rasite šiuo adresu: https://www.tf.vu.lt/wp-content/uploads/2020/11/2021-01-20_TF_Rasto-darbu-metodiniai-nurodymai.pdf. Su jais nesusipažinus (beveik) neįmanoma parašyti gero kursinio ar magistro darbo. Juose numatyta ir nauja citavimo ir šaltinių sąrašo sudarymo Harvard sistema: https://www.tf.vu.lt/wp-content/uploads/2020/09/REIK.-RANKR.-2020-patvirtinti-RK-2020-01-22.pdf

Darbų rengimo, gynimo, vertinimo ir saugojimo tvarka:
https://www.tf.vu.lt/wp-content/uploads/2020/11/2021-01-20_TF_Tvarka_Magistro_ir_kursiniu_darbu_rengimas.pdf

Kursinis darbas – tai studijuojančiojo savarankiškai tam tikra tema parengtas 1-1,5 spaudos lanko rašto darbas, kuriuo formuojamas studentų gebėjimas rinkti, analizuoti ir vertinti informaciją, komunikaciniai gebėjimai, gebėjimas mokytis ir savarankiškumas, informacinių technologijų pritaikymo įgūdžiai.

Magistro baigiamasis darbas – tai studijuojančiojo savarankiškai atliktas analitinio pobūdžio universitetinių studijų reikalavimus atitinkantis 2-2,5 spaudos lankų rašto darbas, rodantis studijuojančiojo gebėjimą taikyti per studijas įgytas žinias, pasirinkti mokslinę literatūrą ir ja naudotis (pristatyti, analizuoti ir pan.), taikyti ir / ar modifikuoti tyrimo metodus, savarankiškai spręsti iškeltas užduotis, pateikti savo išvadas ir / ar rekomendacijas, taip pat rodantis gebėjimą taisyklinga kalba, tvarkingai aprašyti tyrimą.

Šie rašto darbai turi būti originalūs, parengti savarankiškai ir parodyti studento gebėjimą analizuoti ir aprašyti teisines ir (ar) kriminologines problemas.

Kursiniai darbai į duomenų bazę turi būti įrašyti ne vėliau kaip sausio 5 d. rudens semestre ir ne vėliau kaip birželio 1 d. pavasario semestre, magistro darbai (įrišti su kietu viršeliu) į katedrą turi būti pristatyti likus mažiausiai 10 darbo dienų iki jų gynimo datos (šeštadienis universitete taip pat yra darbo diena). Galutinį kursinio ar magistro darbo variantą būtų svarbu gauti likus ne mažiau kaip 4 savaitėms iki jų pridavimo termino, taigi pirminiai variantai ar jų dalys turi būti pateiktos dar anksčiau. Kursinis ar magistro darbas gali būti pradėtas rašyti tik suderinus darbo planą. Iki galutinio rašto darbo varianto parengimo koregavimui, pastaboms ir pasiūlymams elektroniniu paštu gali būti siunčiamos ar žodžiu aptariamos atskiros darbo dalys, tačiau jos turi būti vientisos, tekstas turi turėti savo pradžią ir pabaigą, aiškią struktūrą, parašytas taisyklinga kalba ir techniškai tvarkingas (pagal nustatytus reikalavimus). Jokiais būdais nekelkite kursinio ar magistro darbo į duomenų bazę, kol nesuderinsite galutinio varianto su vadovu.

Kursinis darbas vertinamas pažymiu ir turi būti apgintas  ne vėliau kaip iki semestro pabaigos. Todėl tikslinga darbą pateikti kiek įmanoma anksčiau, nelaukiant paskutinės dienos.

Aš kaip kursinių darbų vadovas nereikalauju pateikti popierinį kursinio darbo variantą, mano supratimu tai yra nereikalingas popieriaus gadinimas. Kursinio darbo pateikimo įrodymas yra galutinio, pataisyto ir suderinto darbo įkėlimas į duomenų bazę. Tuomet aš jį paskutinį kartą peržiūriu ir įvertinu. Kitų vadovų pasiteiraukite, ar jie reikalauja pateikti jiems (ir) popierinį kursinio darbo variantą.

VU TF Studijų skyriaus rekomendacijos dėl kursinių darbų:

Semestro metu:

• Kursinius darbus rekomenduotina atitinkamai katedrai įteikti ir darbą į Studentų duomenų bazę įrašyti ne vėliau kaip iki sausio 5 dienos. Kursinio darbo vadovas gali leisti darbą įkelti ir katedroje užregistruoti ir vėliau, tačiau galutinis darbo pateikimo ir įrašymo į sistemą terminas negali būti vėlesnis kaip sausio 26 d. rudens semestre ir birželio 30 d. pavasario semestre.

• Kursinis darbas įvertinamas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo kursinio darbo pateikimo katedrai dienos (darbą leidus pateikti vėliau, darbo įvertinimo terminas – tarpusavio sutarimo reikalas).

• Jei kursinį darbą reikalinga taisyti, tuomet vadovas sistemoje leidžia keisti duomenis ir užregistruoti pataisytą variantą.

• Galutinis darbo įvertinimas, nepaisant aukščiau išdėstytų rekomendacijų, turi būti įvestas ne vėliau kaip per penkias darbo dienas po sausio 26 d. (rudens semestro studijų paskutinė diena) arba po birželio 30 d. (pavasario semestro studijų paskutinė diena).

Pasibaigus semestrui:

•  Jei darbas neįskaitytas semestro metu, studentas privalo atsiskaityti per pirmas dvi naujojo semestro savaites (perlaikymų terminas vasario 4 – 18 dienomis). Vėliausias terminas rezultatams įvesti – 5  darbo dienos po vasario 18 d. Atitinkamai rudens semestre perlaikymų laikas rugsėjo  1–14 d., rezultatai – 5 darbo dienos po rugsėjo 14 d.

Pasibaigus egzaminų perlaikymų sesijai:

•  Neatsiskaičius kursinio darbo arba jei darbo vertinimas neigiamas, studentui kursinis darbas tampa akademine skola, kuri  yra likviduojama vadovaujantis dalyko kurso kartojimo tvarka.