BVTK pagrindai FsF seminarai

 

Bausmių vykdymo teisinių ir kriminologinių pagridnų seminaruose pristatomi ir analizuojami straipsniai 2021 m. pavasario semestre kas antrą trečiadienį 13.00 – 16.30 val. (juos prieš seminarą būtina būti perskaičius visiems!):

1 grupė (13.00-14.30 val.):

1 seminaras 2021-02-17: Įvadas

2 seminaras 2021-03-03

 • Dünkel F., Sakalauskas G.Įkalinimo praktikos Europos šalyse palyginimas // Bausmių taikymo ir vykdymo tarptautinis palyginimas, tendencijos ir perspektyvos Lietuvoje (moksl. red. Gintautas Sakalauskas). Vilnius: Lietuvos teisės institutas, 2017, p. 91–116. 
 • Nikartas S., Čepas A. Laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmė Lietuvoje (I): refleksija žmogaus teisių standartų kontekste // Teisės problemos, 2014, Nr. 2, p. 5–25. 

3 seminaras 2021-03-17

 • Dünkel F. Resocializacija ir tarptautiniai žmogaus teisių standartai // Bausmių taikymo ir vykdymo tarptautinis palyginimas, tendencijos ir perspektyvos Lietuvoje (moksl. red. G. Sakalauskas). Vilnius: Lietuvos teisės institutas, Žara, 2017, p. 117–139. 
 • Liukinevičienė L., Mikalauskas D. Tardymo izoliatoriuje vykdomos resocializacijos veiksmingumas: kalinamųjų nuomonės tyrimas // Socialiniai tyrimai, 2018, Vol. 41 (2), p. 18–31. 
 • Sakalauskas G., Kalpokas V. Nuteistųjų ir grįžusiųjų iš įkalinimo įstaigų integracijos modelis. Teisės instituto mokslo tyrimai. t. 10. Vilnius: Eugrimas, 2012. 

4 seminaras 2021-04-07

 • Mackevičius T. Užsienio valstybių probacijos tarnybų veikla // Jurisprudencija, 2004, t. 51 (43), p. 137–146. 
 • Nikartas S., Katinaitė-Lodh R. Subjektyvusis probacijos veiksmingumas: probacijos tarnybų veiklos vertinimas kliento požiūriu // Jurisprudencija, 2018, Nr. 25 (1), p. 204–224. 
 • Michailovič I. Mediacijos galimybės baudžiamojoje justicijoje priėmus nuosprendį // Bausmių taikymo ir vykdymo tarptautinis palyginimas, tendencijos ir perspektyvos Lietuvoje (moksl. red. G. Sakalauskas). Vilnius: Lietuvos teisės institutas, Žara, 2017, p. 233–250.

5 seminaras 2021-04-21

 • Vaičiūnienė R. Įkalintų asmenų resocializacijos galimybės kolektyvinio kalinimo ir kalėjimo subkultūros sąlygomis // Bausmių taikymo ir vykdymo tarptautinis palyginimas, tendencijos ir perspektyvos Lietuvoje (moksl. red. G. Sakalauskas). Vilnius: Lietuvos teisės institutas, Žara, 2017, p. 181–204. 
 • Nikartas S., Mališauskaitė-Simanaitienė S., Sakalauskas G. Įkalinimo įstaigų privatizavimas: užsienio šalių patirtis ir perspektyvos Lietuvoje // Teisės problemos, 2008, Nr. 3 (61), p. 51–82. 

6 seminaras 2021-05-05

 • Pocienė A., Dobrynina M. Socialinis demografinis nuteistųjų už nusikalstamas veikas, susijusias su narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis portretas // Teisės problemos, 2010, Nr. 2 (68), p. 5–40. 
 • Čaplinskienė I., Čaplinskas S., Griškevičius A. Narkotikų vartojimas ir ŽIV infekcija įkalinimo įstaigose // Medicina, 2003, 39 (8), p. 797–803. 
 • Dünkel F., C. Kestermann, Zolondek J. Tarptautinė moterų kalėjimų studija. Situacijos, poreikių analizė ir „gera praktika“. Praktinis vadovas. Greifsvaldas, 2005. 

7 seminaras 2021-05-19

 • Michailovič I.Jarutienė L. Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigų problemos Lietuvoje // Kriminologijos studijos, 2016, Nr. 4, p. 145–182. 
 • Vosyliūtė A. Lygtinis paleidimas kaip integracijos prielaida: teismų sprendimų problemos // Bausmių taikymo ir vykdymo tarptautinis palyginimas, tendencijos ir perspektyvos Lietuvoje (moksl. red. G. Sakalauskas). Vilnius: Lietuvos teisės institutas, Žara, 2017, p. 205–231. 

 

2 grupė (15.00-16.30 val.):

1 seminaras 2021-02-17: Įvadas

2 seminaras 2021-03-03:

 • Sakalauskas G. Kriminologiniai laisvės atėmimo bausmės aspektai // Teisė, 2000, Nr. 35, p. 80–90. 
 • Sakalauskas G. (Re)socializaciją skatinantis įkalinimas? // Bausmių taikymo ir vykdymo tarptautinis palyginimas, tendencijos ir perspektyvos Lietuvoje (moksl. red. G. Sakalauskas). Vilnius: Lietuvos teisės institutas, Žara, 2017, p. 159–180. 

3 seminaras 2021-03-17

 • Prakapas R., Katinaitė R. Nuteistų asmenų resocializacijos lūkesčiai // Socialinis ugdymas. Socialinė integracija ir socialinė reabilitacija, 2006, Nr. 2 (13), p. 79–92.
 • Giedrytė-Mačiulienė R., Venckevičienė J. Mediacijos įgyvendinimas probacijos tarnybose Lietuvoje // Teisės problemos, 2016, Nr. 2 (92), p. 69–87. 

4 seminaras 2021-04-07:

 • Sakalauskas G. Kalinimo sąlygos ir kalinių resocializacijos prielaidos // Teisės problemos, 2015, Nr. 2, p. 5–53.
 • Sakalauskas G. Įkalinimo atvėrimas: prielaidos ir galimybės Lietuvoje // Teisė, 2013, Nr. 89, p. 37–54. 

5 seminaras 2021-04-21

 • Sakalauskas G. Kalinių ir darbuotojų santykių įkalinimo įstaigose svarba nuteistųjų integracijai ir įstaigoje vyraujančiai atmosferai // Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika (STEPP), 2015, Nr. 10, p. 52–67. 
 • Gončarko A. Drausminis procesas Lietuvos, Prancūzijos ir Kanados pataisos įstaigose // Jurisprudencija, 2008, Nr. 2 (104), p. 101–108. 

6 seminaras 2021-05-05

 • Petkevičiūtė R. Įkalinti vyriškumai Lietuvos nuteistųjų subkultūroje ir Lenkijos nuteistųjų podkultūroje // Kultūra ir visuomenė, 2010, Nr. 1 (2), p. 147–170.
 • Subačiūtė J., Gedaminskaitė A. Kriminalinės subkultūros apraiškos įkalinimo įstaigoje ir gatvės subkultūrose: Panevėžio pataisos namuose kalinčių moterų ir nacionalistinių pažiūrų Lietuvos skinhedų lyginamoji analizė // Kriminologijos studijos, 2018, t. 6, p. 101–115. 

7 seminaras 2021-05-19

 • Justickaja S., Gavėnaitė A. Recidyvinis nusikalstamumas: tyrimo galimybės ir perspektyvos Lietuvoje // Teisės problemos, 2009, Nr. 3 (65), p. 5–56.