CV trumpai

 

Bendra informacija

Baigė anglų filologijos bei studijas bei germanų kalbų doktorantūrą Vilniaus universitete. 1995 m. apgynė daktaro disertaciją iš anglų ir lietuvių kalbų erdvės santykių raiškos.

Vilniaus universitete dirba nuo pat studijų baigimo, kai 1988 m. buvo pakviesta dirbti Tiksliųjų ir gamtos mokslų anglų kalbos katedros stažuotoja. Anglų filologijos katedroje dirbo nuo 1994 iki 2016 m. 2001-2008 buvo Anglų filologijos katedros vedėja. Vienerius metus, nuo 2011 m. rudens iki 2012 m. rudens dirbo VU Studijų direkcijos Studijų programų skyriaus vedėja. Yra dirbusi Filologijos fakulteto akademinės komisijos pirmininke (2006 – 2011 m.), vadovavusi bent 6 darbo grupėms VU, SKVC, NEC, ŠMM. Nuo 2004 iki 2011 metų vadovavo Anglų filologijos ir Anglų kalbotyros studijų programų komitetams.

Yra dėsčiusi Anglų filologijos (bakalauro), Anglų kalbotyros (magistrantūros), Vertimo studijų (bakalauro ir magistrantūros), Anglistikos (magistrantūros), Taikomosios kalbotyros (magistrantūros), Dalykinės (teisės) kalbos (magistro), Doktorantūros studijų programose. Vadovavo Anglų filologijos (bakalauro), Anglų kalbotyros (magistrantūros), Vertimo studijų (bakalauro ir magistrantūros), Anglistikos (magistrantūros), Bendrosios kalbotyros (magistrantūros), Skandinavistikos (bakalauro), Dalykinės (teisės) kalbos (magistrantūros) studijų programų absolventų baigiamiesiems darbams.

 

Dėstomi dalykai: anglų kalbos gramatika, akademinės prezentacijos, anglų kalbos leksikologija (anglų filologijos bakalauro studijų programa, Vertimo studijų bakalauro studijų programa); kognityvinės lingvistikos įvadas ir kognityvinė lingvistika, baudžiamosios teisės kalba, civilinio proceso teisės kalba, tarptautinės ir ES teisės kalba, teisės tekstų vertimas į anglų kalbą (Vertimo studijų programa), mokslinio teksto kūrimas, akademinis diskursas, mokslinio darbo rašymo seminaras ir/arba mokslo tiriamasis darbas (beveik visose aukščiau minėtose programose).

 

Stažavosi Jungtinės Karalystės Oskfordo universitete, Jėzaus koledže (Oxford Hospitality Scheme, 1999 m.), Švedijos Uppsalos universitete Anglų katedroje (Švedijos Instituto stipendija, 1999 m.), Kanados Toronto universitete, Lingvistikos katedroje (Kanados vyriausybės stipendija, 2002 m.), JAV Kalifornijos universitete Berklyje, Lingvistikos katedroje (JAV vyriausybės Fulbright stipendija, 2011 m.).

 

Pagal Erasmus mainų programą yra dėsčiusi University College Cork (Airija), Torunėje (Lenkija), Lunde (Švedija), Greifsvalde (Vokietija), Castila La Mancha (Ispanija), Complutense universitete Madride (Ispanija), Saragosos ir Castello universitetuose (Ispanija).

Lietuvoje yra vedusi seminarus Anglų kalbos mokytojams NEC, VIKC, Verslo kolegijoje ir kitur.

 

Bendradarbiauja su Studijų kokybės vertinimo centru nuo 2002 m., yra anglų filologijos ir lingvistikos krypčių studijų programų ekspertė, anglų filologijos kvalifikacinio egzamino pirmininkė.

Bendradarbiauja su Nacionalinių egzaminų centru nuo 2003 m., yra rengusi kokybines egzamino užduoties analizes, dalyvavusi rengiant užduoties vertintojus, pirmininkavusi valstybinio anglų kalbos egzamino vertinimui ir t.t.

 

Dalyvavimas asociacijų veikloje. Šiuo metu yra šių asociacijų narė:

Europos anglistų asociacija (ESSE, nuo 1998 m.),

Lietuvos taikomosios kalbotyros asociacija (LITAKA nuo 2005 m., valdybos narė – nuo 2009 m.)

Societas Linguisticas Europaea (SLE, nuo 2010 m.)

Academia Gramaticorum Salensis (nuo 2011 m., valdybos narė nuo 2017 m.)

Europos metaforų tyrėjų asociacija (RaAM, nuo 2012 m.)

JK kognityvinės lingvistikos asociacijos narė (nuo 2016 m.)

US-LT alumnų asociacijos narė (nuo 2011 m.)

 

Darbas redkolegijose. Yra atsakingoji žurnalo „Taikomoji kalbotyra“ redaktorė (nuo 2012 m.), yra dirbusi „Kalbotyros“ žurnalo redkolegijoje (2009 – 2014 m.), recenzavusi straipsnius žurnalams Baltistica, Corpora (JK), Respectus Philologicus (VU), Kalbų studijos (KTU), Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos (KTU), Vertimo studijos (VU).

 

Mokslinių interesų sritys: leksinė semantika, kognityvinė lingvistika, akademinis diskursas, kontrastyvinė lingvistika, mokinio kalba, dalykinė (teisės) kalba

Vadovavimas disertacijoms: 3 sėkmingai apgintos (Liudmilos Arcimavičienės, Jolantos Šinkūnienės, Justinos Urbonaitės), dviejų konsultantė, viena (Ievos Stasiūnaitės) rengiama. Recenzavo ir buvo Gynimo komiteto narė ar pirmininkė 10 disertacijų.

Duomenų bazės Lituanistica ekspertė (nuo 2016 m.)

 

Konferencijų organizavimas

2008 m. organizacinio ir mokslinio komitetų pirmininkė, konferencija, skirta Anglų ir Vokiečių katedrų gyvavimo 40-mečiui: English and German Studies in Lithuania and Beyond: tradition and emerging perpectives

2010 m., 2013 m., 2016 m. tarptautinių taikomosios kalbotyros konferencijų VU mokslinio komiteto narė, orgqanizacinio komiteto narė; 2013 m. organizavo plenarinių kalbėtojų Prof. Mark Davies (Brigham Young universitetas, USA), o 2016 m. – Prof. Zoltán Kövecses (Eötvös Loránd universitetas, Budapeštas, Vengrija) vizitus

2016 m. mokslinio ir organizacinio komiteto narė, 7osios FLaRN (Formulaic Language Research network) asociacijos konferencija

2017m., 2018 m. SLE konferencijų (Ciuriche, Šveicarija, ir Tartu, Estija) mokslinių komitetų narė.

Dalyvavimas projektuose

2005-2006       ES struktūrinių fondų finansuojamo projektas kuriant ir įgyvendinant anglų kalbos mokytojų kvalifikacijos kėlimo programą kartu su Mokytojų kompetencijos centru Rašau, vadinasi, esu. Dėstytojų grupės vadovė.

2006.05.18-2008.10.15 ESF projektas „Nacionalinio tapatumo išsaugojimas globalizacijos sąlygomis: socialinių humanitarinių mokslų doktorantūros studijų programų atnaujinimas ir podiplominių studijų modelio sukūrimas“ (BPD2004-ESF-2.5.0-03-05/0058, 1.568.367 LT). Vilniaus universitetas, dalyvė.

2006 – 2010    EK Lingua 2 projekto No. 2006-2441/001-001 EUROPODIANS Language courses for modern technologies VU grupės vadovė. Projekto koordinatorius – Castilla-La Mancha universitetas, Ispanija. www.europodians.eu

2006-2007       Leonardo da Vinci projektas No. LT/06/EX/2/1051. Dalykinės (teisės, ekonomikos) užsienio kalbos. Inovacijos ir universiteto dėstytojų kvalifikacijos tobulinimas. Projekto koordinatorius – Vokiečių filologijos katedra, Vilniaus universitetas.

2007-2010       EK Mokymosi visą gyvenimą Erasmus tinklų programos projektas LANQUA, skirtas kalbų mokymo ir tarpkultūrinės komunikacijos kokybei užtikrinti aukštojo mokslo erdvėje. Dalyviai: 63 Europos universitetai. Projekto koordinatorius – University of Southampton, Jungtinė Karalystė. www.lanqua.eu

2009-2011       Nacionalinis projektas Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) nacionalinės koncepcijos parengimas: kreditų harmonizavimas ir mokymosi pasiekimais grindžiamų studijų programų metodikos kūrimas bei diegimas. NSP 2.1.1 „Nacionalinės aukštojo mokslo tarptautiškumo skatinimo programos įgyvendinimas“ VP1-2.2-ŠMM-08-V-01-001. Ekspertė, dalykinės anglų filologijos krypties grupės vadovė. http://www4066.vu.lt

2011-2012       Projekto Vilniaus universiteto vidinės studijų kokybės vadybos sistemos kūrimas ir įgyvendinimas (Nr. VP1-2.1-ŠMM-04-K-02-016/LSS-13600-1541) ekspertė.

2012  Nacionalinio egzaminų centro (NEC) projekto Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų sistemos tobulinimas (Nr. VP1-2.1-ŠMM-01-V-03-002) ekspertė.

2013 – 2014 – Anglų kalba Lietuvos etninių grupių moterims. Projektą remia JAV ambasada Lietuvoje. Sutarties Nr S-LH500-13-GR-085. Projekto vadovė.

2014 – Tarpkultūriniai humoro aspektai viešajame diskurse. Dalyvauja VU ir Greifsvaldo universiteto dėstytojai ir studentai. Projektas remiamas Baltijos šalių ir Vokietijos aukštųjų mokyklų biuro per Vokietijos akademinių mainų tarnybą (DAAD) Vokietijos Federacinės Respublikos Užsienio reikalų ministerijos lėšomis. Projekto vadovė.

2017 liepa – gruodis LMT remiamo projekto asociacijų veiklai stiprinti Taikomosios kalbotyros plėtra ir sklaida vadovė.

2017 m. lapkritis – EK pateiktas projektas pagal Horizon 2020 paprogramę Twinning Metaphor Lab Vilnius (MelVil). Laukiama vertinimo rezultatų.

Nuo 2015 m. trys projektai buvo teikiami LMT, visi pripažinti finansuotinais, bet finansavimo negavo.