šiukšliarankioti (inkorporacija)

Lietuvių kalbos veiksmažodžiams daiktavardžių inkorporacija nebūdinga, bet plg. autorinį darinį šiukšliarankioti:

Stung Meanchey yra Phnom Penh, Kambodžos sostinės, prieglobstyje, ir tai yra vienas didžiausių šiukšlynų toje pasaulio dalyje. Ten kasdien šiukšlėse rausiasi šimtai jaunų žmonių, nes vyresni arba jau mirę, arba nebeįstengia raustis, šiukšliarankioti, dirbti, – vadink, kaip nori (Inga Norke, Kosėja šiukšlėmis už pusę dolerio, Pravda 47, 2008, 22; išskirta J. P.).

Tiesa, lietuvių kalboje esama veiksmažodžių, kurių sandaroje matyti ir daiktavardinė, ir veiksmažodinė šaknis, bet tai nėra inkorporacija, nes abu tuos sandus veiksmažodis gauna iš pamatinio sudurtinio vardažodžio, plg. padlaižiauti : pad-laižys, keliaklupsčiauti : kelia-klupsčias ir pan. (žr. LKG II 268-9, DLKG 385). Be to, iš senesniųjų raštų ir gramatikų žinomi tokio tipo dariniai kaip gerdaryti ‘gera daryti’, piktdaryti ‘pikta daryti’ ir kt. Jie į minėtąjį šiukšliarankioti panašūs tuo, kad pats veiksmažodis kalboje vartojamas ir be vardažodinių komponentų (plg. daryti, rankioti ir savarankiškai neinančius *laižiauti, *klupsčiauti). Kita vertus, šiukšliarankioti turėtų būti autorinis darinys, o gerdaryti, piktdaryti greičiausiai sudaryti arba retrogradiškai (iš / pagal geradarys, piktadarys, piktdaris ar pan.), arba kitų kalbų pavyzdžiu (plg. lot. benefacere, malefacere).

Cituotame tekstelyje netiesiogiai paliudytas ir daiktavardžio šiukšlė vedinys šiukšlinėti (jis priklauso darinių tipui, turinčiam reikšmę ‘rinkti, ieškoti, gaudyti tai, kas pasakyta pamatiniu žodžiu’, žr. LKG II 261, DLKG 382). Veiksmažodis šiukšlinėti, palyginus su šiukšliarankioti, skiriasi tik tuo, kad reikšmę ‘rinkti, rankioti’ perteikia ne veiksmažodinis kamienas, o priesaga -inėti. Pats šiukšlinėti tekste nepavartotas, bet yra jo vedinys šiukšlinė-tojas:

Šiukšlinėtojai nuolat skundžiasi galvos skausmais ir isteriškai kosėja (ten pat, 23, išskirta J. P.).

Veiksmažodis šiukšlinėti fiksuotas LKŽ ’sukinėtis, landžioti po šiukšlynus’, o duomenų apie veikėjo pavadinimą nėra.