Kontaktai

2014-01-28 21:00

Doc. dr.  | Assoc. Prof. dr. Vilma Zubaitienė 

Senato narė | Member of the SenateTaikomosios kalbotyros instituto direktorė | Director of the Institute of Applied LinguisticsTaikomosios kalbotyros institutas | Institute of Applied LinguisticsFilologijos fakultetas | Faculty of PhilologyVilniaus universitetas | Vilnius UniversityUniversiteto g. 5, LT-01513Lietuva | Lithuaniael. paštas | e-mail vilma.zubaitiene@flf.vu.lttel. + 370 5 268 7212

Moksliniai tyrimai ir dėstymas | Research and Teaching

Tyrimų sritys: Sinchroninė ir diachroninė leksikologija ir leksikografija, leksinė semantika ir tipologija, tekstologinė ir filologinė Mažosios Lietuvos raštų analizė, mokslo kalba

Fields of research: Synchronic and Diachronic Lexicology and Lexicography, Lexical Semantics and
Typology, Textual and Philological Analysis of the Writings in Lithuania Minor, Scientific Language

Dėstomi dalykai: Akademinis skaitymas ir rašymas (BA),Bendrinė lietuvių kalba: nuostatos ir vartosena (BA), Leksikografija (MA), Leksinė semantika (doktorantams), Leksinė tipologija (BA), Leksinės tipologijos problemos (MA), Lietuvių leksikografija (BA), Lingvistinė diskurso analizė (BA), Lingvistinė teksto analizė (BA), Mokslinė praktika (BA), Mokslo tiriamasis darbas (MA), Norvegų leksikografija (BA), Redagavimo įgūdžių ugdymas (BA), Redagavimo pagrindai (BA), Retorika ir teisinė kalba (BA)

Courses taught: Academic Reading and Writing (BA), Common Lithuanian Language: Attitudes and Usage (BA), Lexicography (MA), Lexical Semantics (PhD students), Lexical Typology (BA), Problems of Lexical Typology (MA), Lithuanian Lexicography (BA), Linguistic Discourse Analysis (BA), Linguistic Text Analysis (BA), Research Practice (BA), Research Paper (MA), Norwegian Lexicography (BA), Development of Editing Skills (BA), Basic Editing Skills (BA), Rhetoric and Legal Language (BA)