Mokslinė ir pedagoginė veikla

 

DALYVAVIMAS MOKSLINIUOSE PROJEKTUOSE

Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto projekte „Integruotų lietuvių kalbos ir raštijos išteklių informacinės sistemos plėtra – Raštija 2“ (2018-04-12–2020-03-31). Vadovas Virginijus Marcinkevičius. Projekto ekspertė. Remia Europos Sąjungos struktūriniai fondai.

Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto projekte „Studentų darbų fraziškumo tyrimai ir interaktyvusis frazemų sąvadas (2017-02-01–2019-11-30). Projekto vadovė. Remia Valstybinė lietuvių kalbos komisija.

Projekto tinklalapis

Lietuvių kalbos instituto projekte „Lietuviškos XVI-XIX a. Biblijos istorija“ (2016–2018). Vadovas Mindaugas Šinkūnas. Projekto vykdytoja. Remia Lietuvos mokslo taryba.

Vilniaus universiteto projekte „Lietuva čia ir ten: kalba, mokslas, kultūra,  VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-005 (2014–2015).  Vadovė Loreta Vilkienė. Projekto vykdytoja. Rėmė Europos Sąjungos struktūriniai fondai.

Vilniaus universiteto projekte „Lietuvių šneka valdomos paslaugos (LIEPA)“ pagal Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ VP2-3.1-IVPK-12-K priemonę „Lietuvių kalba informacinėje visuomenėje“ (2013–2014). Vadovas Lamutis Telksnys. Projekto vykdytoja. Rėmė Europos Sąjungos struktūriniai fondai.

Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto projekte „Donelaitis 300“ (2013-06-01–2014-12-30). Vadovas Mikas Vaicekauskas. Projekto vykdytoja. Rėmė Lietuvos mokslo taryba.

Vilniaus universiteto leidybos projekte „F. W. Haacko žodyno ir gramatikos (1730) leidimas“ (2012-04-01–2012-12-31). Projekto vadovė. Rėmė Lietuvos mokslų taryba pagal Nacionalinę lituanistikos plėtros 2009-2015 metais programą.

Vilniaus universiteto projekte „Kristijono Gotlybo Milkaus žodyno ir gramatikos (1800) mokslinio leidimo rengimas“ (2011-05-01–2014-05-01). Projekto vadovė. Rėmė Valstybinė lietuvių kalbos komisija.

Sankt Peterburgo ir Lietuvių kalbos instituto projekte „Kazimiero Būgos asmeninė biblioteka: sudėtis, istorija, išsaugojimas“ (2009-01-01–2009-12-30). Vadovas Aleksejus Andronovas. Projekto vykdytoja. Rėmė Švietimo ir mokslo ministerija.

Lietuvių kalbos instituto ir Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto projekte „Fundamentinių lituanistikos šaltinių skaitmeninimas, kompiuterinė lingvistinė analizė ir duomenų bazės plėtra“ pagal Lituanistikos mokslinių tyrimų prioriteto įgyvendinimo 2007-2008 metų programą. Vadovė Ona Aleknavičienė. Projekto vykdytoja. Rėmė Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas.

Bambergo universiteto (Vokietija) projekte „Eine Bibliographie mit Lehrwerken für Deutsch als Fremdsprache für Russen, Letten, Esten und Litauer, Zeitraum: 1500-1941“ (2008-01-01–2008-05-30). Vadovas Helmut Glück. Projekto vykdytoja. Rėmė Bambergo universitetas.

Vilniaus universiteto projekte „Frydricho Vilhelmo Hako Vocabvlarivm litthvanico–germanicvm et germanico–litthvanicvm… Nebst einem Anhang einer kurtzgefaßten Litthauischen Grammatic (1730) mokslinis leidimas“ (2007-11-01–2009-11-01). Vadovas Bonifacas Stundžia. Projekto vykdytoja. Rėmė Valstybinė lietuvių kalbos komisija.

 

KONFERENCIJŲ ORGANIZAVIMAS

(kartu su Vytautu Kardeliu) Tarptautinė Prano Skardžiaus 115-osioms gimimo metinėms skirta konferencija „Aktualieji senosios raštijos ir dabartinės lietuvių kalbos tyrimai“, Druskininkai, 2014, rugsėjo 20–21.

Tarptautinė konferencija „Tauta ir tapatybė kalboje“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui ir Prano Skardžiaus 120-osioms gimimo metinėms paminėti. Nida, 2018, gegužės 25–27.

 

LEIDINIŲ RECENZAVIMAS

Monografijos, mokslo šaltiniai

Palmira Zemlevičiūtė, XVII–XVIII amžiaus Mažosios Lietuvos žodynų terminologinė medicinos leksika, Vilnius: LKI, 2016.
Friedrich Eberhard Rochow, Kūdikių prietelius: skaitinių vadovėlis, parengė Žavinta Sidabraitė, Klaipėda: KU, 2015.
Kristijono Donelaičio laikų liuteronų giesmių antologija, sudarė Guido Michelini, Darius Petkūnas, Klaipėda: KU, 2014.
Frydrichas Kuršaitis, Lietuvių kalbos gramatika 1876, parengė Birutė Kabašinskaitė, Vilnius: VU, 2013.

Straipsnių rinkiniai

Leksikografija ir leksikologija 5, sudarė Aurelija Gritėnienė, Vilnius: LKI, 2015.
Leksikografija ir leksikologija 4, sudarė Ritutė Petrokienė, Vilnius: LKI, 2014.

Skaitmeniniai šaltiniai

Kristupas Sapūnas, Teofilis Šulcas, Compendium grammaticae 1673, http://www.lki.lt/seniejirastai/db.php?source=38
Pilypas Ruigys, Meletema 1735, http://www.lki.lt/seniejirastai/db.php?source=28
Pilypas Ruigys, Betrachtung der litauischen Sprache in ihrem Ursprunge, Wesen und Eigenschafte, 1745, http://www.lki.lt/seniejirastai/db.php?source=29
Pilypas Ruigys, Anfangsgründe einer litauischen Grammatik, 1747. http://www.lki.lt/seniejirastai/db.php?source=30

Mokslo populiarinimo publikacijos

Antanas Balašaitis. Žodžiai ir žodynai. Vilnius: LKI, 2018.
Lingvistika irgi poezija.
Alberto Rosino gyvenimas ir darbai. Sudarė Gražina Rosinienė ir Regina Venckutė. Vilnius: VU, 2015.
Baltistikos ąžuolas: Jono Kazlausko gyveinimas ir darbai, sudarė Regina Venckutė, VU ir Birštono savivaldybė, 2010.

Vadovėliai, mokymo priemonės

Birutė Kabašinskaitė, Lietuvių rašomosios kalbos variantai XVI‒XVII amžiuje, Vilnius, 2018.
Kristina Rutkovska, Marius Smetona, Kultūra kalboje, Vilnius, 2016.
Jūratė Lubienė, Leksinė semantika ir leksikografija, Klaipėda, 2014.
Ramutė Bingelienė, Kad nepritrūktų žodžių, Vilnius, 2014.
Rita Migauskienė, Eglė Vaisėtaitė. B1/B2 lygių lietuvių kalbos leksikos mokymo sąsiuviniai, Vilnius: 2014.
Virginija Stumbrienė ir Aurelija Kaškelevičienė, Nė dienos be lietuvių kalbos, Vilnius, 2014.
Jurgita Girčienė, Naujoji lietuvių kalbos leksika: teorija ir praktika, Vilnius, 2012.

 

EKSPERTAVIMAS IR NARYSTĖ

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos narė.
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Žodyno pakomisės pirmininkė, Gramatikos, rašybos ir skyrybos, Vadovėlių vertinimo ir Kalbos politikos pakomisių narė.
Tarptautinės duomenų bazės „Lituanistika“ ekspertė.
Asociacijos „Academia salensis“ narė.
Lietuvos taikomosios kalbotyros asociacijos narė.
Baltų studijų draugijos (Gesellschaft für Baltische Studien, Vokietija) narė.
Baltijos studijų pažangos asociacijos (Association for the Advancement of Baltic Studies (AABS) narė.

Lietuvių filologijos studijų programos komiteto narė (2015–2017).

Disertacijų gynimo tarybos narė:

Kęstutis Dambrauksas. „Morkūno Postilės autorystės problema: XVI a. LDK reformatų lietuviškų raštų lyginamasis morfologinis tyrimas“ (2018)
Lina Inčiuraitė-Noreikienė. „Dabartinės lietuvių kalbos vardažodžių su (neo)klasikiniais elementais morfeminė sandara ir daryba“ (2017)
Marius Smetona „Lietuvių kalbos eufemizmai: raiška ir motyvacija“ (2015)
Markas Paura „Sąvokos kompiuterių virusas semantinis laukas“ (2014)
Erika Jasionytė-Mikučionienė „Gramatinimas lietuvių kalboje: modalinių reikšmių susidarymas“ (2014)
Skaistė Volungevičienė „Kolokacijų vertimo problemos: gretinamoji vokiečių–lietuvių kalbų studija“ (2013)
Audronė Šolienė „Episteminio modalumo ekvivalentiškumo parametrai anglų ir lietuvių kalbose“ (2013)
Lina Plaušinaitytė „Jokūbo Brodovskio žodyno leksikografinis metodas“ (2010)

Disertacijos oponentė:
Inga Strungytė-Liugienė „ XIX amžiaus pirmosios pusės surinkimininkų giesmynų istorija (genezė ir kalba)“ (2014)

Žurnalų „Acta linguistica lithuanica“, „Archivum Lithuanicum“, „Baltistica“, „Lietuvių kalba“, „Lituanistica“ straipsnių vidinė ekspertė.

 

VADOVAVIMAS STUDENTŲ MOKSLINEI PRAKTIKAI

Akademinės kalbos žodyno tyrimai tekstynų lingvistikos metodais (09.3.3-LMT-K-712-03-0042, 2017 m. spalio 2 d. – 2018 m. gegužės 2 d.). Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūronių fondų lėšomis pagal priemonės 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę veiklą“ veiklą „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas.

Veiksmažodžių daugiareikšmiškumo tyrimo problemos (2012 vasario 20 d. – 2012 birželio 20 d.). Projektas „Studentų mokslinės veiklos skatinimas“, įgyvendinamas pagal 2007-2013 metų Žmogiškųjų išteklių plėtros programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ priemonę „Mokslininkų ir kitų tyrėjų mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas“ (VP1-3.1-ŠMM-01-V-02-003), veiklą studentų moksliniai tyrimai (laisvu nuo studijų metu).

 

VIEŠOS PASKAITOS

Naujadarai baltų kalbose: anksčiau ir dabar. Vieša paskaita Baltų akademijos moksleiviams (2017 m. vasario 3 d., Vilnius)

 

PASKAITOS UŽSIENIO UNIVERSITETUOSE

Paskaitų moduliai: Lietuvių kalbos istorija (Latvijos universitetas (Ryga), 2018 m. kovo 13–16 d.)

Paskaitų moduliai: Žodynų tipologija ir istorija, Žodžių istorija: baltų–slavų kalbų ryšiai (Lorandto Etvešo universitetas (Vengrija), 2017 m. lapkričio 20–26 d.)

Paskaitų moduliai:  lietuvių leksikografijos istorijos ir apie istorinę lietuvių leksikografiją (O historii leksykografii litewskiej i o litewskiej leksykografii historycznej)  ir Senieji lietuvių kalbos žodynai ir jų autoriai. Tarp leksikologijos ir leksikografijos (Najstarsze słowniki litewskie i ich autorzy. Między leksykologią a leksykografią)  (Varšuvos universitetas, 2017 m. balandžio 3–7 d.)

 


Jei norite komentuoti, turite prisijungti.