Mokslinė ir ekspertinė veikla | Scientific and expert activities

 

DALYVAVIMAS MOKSLINIUOSE IR SKLAIDOS PROJEKTUOSE / PARTICIPATION IN RESEARCH AND DISSEMINATION PROJECTS

Vilniaus universiteto sklaidos projekte „Frankfurtas–Maincas–Vilnius: trišalio bendradarbiavimo su lituanistikos (baltistikos) centrais Vokietijojoje skatinimas per dėstytojų mainus“ (2023-03-01–2023-12-31). Vadovė Lina Plaušinaitytė. Projekto vykdytoja. Rėmė Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.  [Frankfurt-Mainz-Vilnius: promoting trilateral cooperation with Lithuanian (Baltic) studies centres in Germany through teacher exchanges. Supported by the Ministry of Education, Science and Sport. Project executor].

Vilniaus universiteto sklaidos projekte Valstybinės kalbos šimtmečiui skirtas leidinys“ (2022-07-04–2022-12-31). Projekto vadovė. Rėmė Valstybinė lietuvių kalbos komisija [Publication dedicated to the centenary of the national language. Supported  by the State Comission of the Lithuanian Language. Project manager].

Vilniaus universiteto mokslo projekte Mokslinio teksto rišlumas: tekstynais paremta siejimo priemonių vartosenos ir funkcijų analizė“ (2022-02-01–2024-12-31, K-13/2022). Projekto vadovė. Remia Valstybinė lietuvių kalbos komisija [Scientific text coherence: a text-based analysis of the usage and functions of linking devices. Supported by the State Comission of the Lithuanian Language. Project manager].

Vilniaus universiteto projekte „Specialybės kalbos dėstymas Vilniaus universiteto studentams“ (2022-02-04–2024-12-31, K-6/2022). Projekto vadovė. Remia Valstybinė lietuvių kalbos komisija [Teaching a language of specialisation to students at Vilnius University. Supported by the State Comission of the Lithuanian Language. Project manager].

Vilniaus universiteto mokslo projekte „Lietuvių kalbos skaitmeniniai ištekliai: elektroninis lietuvių-vokiečių-lietuvių kalbų žodynas (2020–2023 birželis, MSF-LMT-2/2020)“. Vadovė Lina Plaušinaitytė. Projekto vykdytoja, nuo 2021. Rėmė VU Mokslo skatinimo fondas. [Lithuanian Language Digital: an Electronic Lithuanian-German-Lithuanian Dictionary LiVoLi. Supported by Research Foundation of Vilnius University. Project executor].

Vilniaus universiteto sklaidos projekte „Lietuvių kalbos katedros 80-mečiui skirtiems leidiniams“ (2020-10-14–2020-12-31). Projekto vadovė. Rėmė Lietuvos kultūros ministerija Seimo Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos siūlymu [Project to publish publications for the 80th anniversary of the Lithuanian Language Department. Supported by the Lithuanian Ministry of Culture. Project manager].

Vilniaus universiteto sklaidos projekte „Lietuvių kalbos tyrimų pristatymas konferencijoje ir el. leidinyje“ (2020-05-18–2020-12-31). Projekto vadovė. Rėmė Valstybinė lietuvių kalbos komisija [Presentation of Lithuanian language research at the conference and in the e-journal. Supported by the State Comission of the Lithuanian Language. Project manager].

Vilniaus universiteto sklaidos projekte „Mokslinis seminaras „Sinchroniniai ir diachroniniai lietuvių kalbos tyrimai“, skirtas Lietuvių kalbos katedros 80-mečiui“ (2020-03-30–2020-12-14). Projekto vadovė. Rėmė Švietimo, mokslo ir sporto ministerija [Scientific Seminar „Synchronic and Diachronic Research of the Lithuanian Language“, dedicated to the 80th anniversary of the Department of Lithuanian Language. Supported by the Ministry of Education, Science and Sport. Project manager].

Vilniaus universiteto projekte „Specialybės kalbos dėstymas Vilniaus universiteto studentams“ (2019–2021). Projekto vadovė. Rėmė Valstybinė lietuvių kalbos komisija [Teaching a language of specialisation to students at Vilnius University. Supported by the State Comission of the Lithuanian Language. Project manager].

Vilniaus universiteto leidybos projekte „Baltų kalbų tekstų ir žodžių reikšmės“ (2018-10-18–2018-12-31). Projekto vadovė. Rėmė Valstybinė lietuvių kalbos komisija [Meanings of texts and words in the Baltic languages. Supported by the State Comission of the Lithuanian Language. Project manager].

Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto IT projekte „Integruotų lietuvių kalbos ir raštijos išteklių informacinės sistemos plėtra – Raštija 2“ (2018-04-12–2021-03-31). Vadovas Virginijus Marcinkevičius. Projekto ekspertė. Rėmė Europos Sąjungos struktūriniai fondai [Development of the Information System for Integrated Lithuanian Language and Literature Resources – Raštija 2. Supported by EU structural funds. Project expert].

Vilniaus universiteto projekte „Išvyka į Baltijos studijų pažangos asociacijos (AABS) konferenciją skaityti pranešimo“ (2018-01–2018-06). Projekto vadovė. Rėmė Europos Sąjungos struktūriniai fondai [Visit to the Association for the Advancement of Baltic Studies (AABS) conference to read a paper. Supported by EU structural funds].

Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto projekte „Studentų darbų fraziškumo tyrimai ir interaktyvusis frazemų sąvadas“ (2017-02-01–2020-02-28). Projekto vadovė. Rėmė Valstybinė lietuvių kalbos komisija [Research of Phrasemes in Student Writing and an Interactive Phrase Bank. Supported by the State Comission of the Lithuanian Language. Project manager].

Projekto tinklalapis / Project page

Lietuvių kalbos instituto projekte „Lietuviškos XVI-XIX a. Biblijos istorija“ (2016–2018). Vadovas Mindaugas Šinkūnas. Projekto vykdytoja. Rėmė Lietuvos mokslo taryba [Lithuanian Bible history of the 16th-19th centuries. Supported by the Lithuanian Science Council. Project executor].

Vilniaus universiteto lituanistikos (baltistikos)  projekte „Lietuva čia ir ten: kalba, mokslas, kultūra“,  VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-005 (2014–2015).  Vadovė Loreta Vilkienė. Projekto vykdytoja. Rėmė Europos Sąjungos struktūriniai fondai [Lithuania here and there: language, science, culture. Supported by EU structural funds. Project executor].

Vilniaus universiteto IT projekte „Lietuvių šneka valdomos paslaugos (LIEPA)“ pagal Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ VP2-3.1-IVPK-12-K priemonę „Lietuvių kalba informacinėje visuomenėje“ (2013–2014). Vadovas Lamutis Telksnys. Projekto vykdytoja. Rėmė Europos Sąjungos struktūriniai fondai. [Lithuanian Language Managed Services (LIEPA). Supported by EU structural funds. Project participant].

Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslo projekte Donelaitis 300 (2013-06-01–2014-12-30). Vadovas Mikas Vaicekauskas. Projekto vykdytoja. Rėmė Lietuvos mokslo taryba [Donelaitis 300. Supported by the Lithuanian Science Council. Project executor].

Vilniaus universiteto leidybos projekte „F. W. Haacko žodyno ir gramatikos (1730) leidimas“ (2012-04-01–2012-12-31). Projekto vadovė. Rėmė Lietuvos mokslų taryba pagal Nacionalinę lituanistikos plėtros 2009-2015 metais programą [Edition of F. W. Haack’s Dictionary and Grammar (1730). Supported by the State Comission of the Lithuanian Language. Project manager].

Vilniaus universiteto mokslo projekte „Kristijono Gotlybo Milkaus žodyno ir gramatikos (1800) mokslinio leidimo rengimas“ (2011-05-01–2014-05-01). Projekto vadovė. Rėmė Valstybinė lietuvių kalbos komisija [Preparation of the scientific edition of the Dictionary and Grammar of Kristijonas Gotlybas Milkus (1800). Supported by the State Comission of the Lithuanian Language. Project manager].

Sankt Peterburgo ir Lietuvių kalbos instituto mokslo projekte „Kazimiero Būgos asmeninė biblioteka: sudėtis, istorija, išsaugojimas“ (2009-01-01–2009-12-30). Vadovas Aleksejus Andronovas. Projekto vykdytoja. Rėmė Švietimo ir mokslo ministerija [The personal library of Kazimieras Buga: composition, history, preservation. Supported by the Ministry of Education and Science. Project executor].

Lietuvių kalbos instituto ir Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslo projekte „Fundamentinių lituanistikos šaltinių skaitmeninimas, kompiuterinė lingvistinė analizė ir duomenų bazės plėtra“ pagal Lituanistikos mokslinių tyrimų prioriteto įgyvendinimo 2007-2008 metų programą. Vadovė Ona Aleknavičienė. Projekto vykdytoja. Rėmė Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas. [Digitisation of fundamental sources in Lithuanian studies, computer-assisted linguistic analysis and database development. Supported by Lithuanian State Science and Studies Foundation. Project executor].

Bambergo universiteto (Vokietija)mokslo projekte „Eine Bibliographie mit Lehrwerken für Deutsch als Fremdsprache für Russen, Letten, Esten und Litauer, Zeitraum: 1500-1941“ (2008-01-01–2008-05-30). Vadovas Helmut Glück. Projekto vykdytoja. Rėmė Bambergo universitetas [A Bibliography of Textbooks for German as a Foreign Language for Russians, Latvians, Estonians and Lithuanians, Period: 1500-1941. Supported by University of Bamberg. Project participant].

Vilniaus universiteto mokslo projekte „Frydricho Vilhelmo Hako Vocabvlarivm litthvanico–germanicvm et germanico–litthvanicvm… Nebst einem Anhang einer kurtzgefaßten Litthauischen Grammatic (1730) mokslinis leidimas“ (2007-11-01–2009-11-01). Vadovas Bonifacas Stundžia. Projekto vykdytoja. Rėmė Valstybinė lietuvių kalbos komisija [Scientific edition of F. W. Haack’s Dictionary and Grammar (1730). Supported by the State Comission of the Lithuanian Language. Project executor]

DALYVAVIMAS COST VEIKLOJE / PARTICIPATION IN COST ACTIONS

A Multilingual Repository of Phraseme Constructions in Central and Eastern European Languages (PhraConRep) (CA22115) (2023-05-122027-08-11). Vadovė Katrin Schlund, Lietuvos atstovė Jolanta ŠInkūnienė. Pavaduojanti Lietuvos atstovė. Dalyvavimas veiklose: Repository development, Didactic methodology. https://www.cost.eu/actions/CA22115/ https://www.phraconrep.com/

DALYVAVIMAS EDUKACINIUOSE PROJEKTUOSE / PARTICIPATION IN EDUCATIONAL PROJECTS

Projekte „Aukštųjų mokyklų tinklo optimizavimas ir kokybės gerinimas Šiaulių universitetą prijungiant prie Vilniaus universiteto“ (2023-02-06–2023-06-30). Projekto ekspertė. [Optimising the network of higher education institutions and improving quality by merging Šiauliai University with Vilnius University. Project expert].

Projekte „Parama mokslo infrastruktūrai atnaujinti(2022-09-20–2022-12-31, S-IRA-22-25).  Rėmė LMT. Projekto vadovė [Support for upgrading science infrastructure. Project manager].

VADOVAVIMAS MOKSLO TEMAI / RESEARCH LEADERSHIP

Sinchroniniai ir diachroniniai fonologinės, leksinės ir gramatinės lietuvių kalbos sistemos tyrimai (2019–2022, 2023-2024) / Synchronic and diachronic research on the phonological, lexical and grammatical systems of the Lithuanian language

KONFERENCIJŲ IR SEMINARŲ ORGANIZAVIMAS / ORGANISING CONFERENCES AND SEMINARS

Nacionalinis hibridinis seminaras „Valstybinės kalbos šimtmetis“, 2022, gruodžio 9 d. Vilnius. Renginio moderatorė.

3-ioji tarptautinė hibridinė Prano Skardžiaus konferencija „Žodžių darybos, leksikologijos, etimologijos ir morfologijos kryžkelės“, skirta P. Skardžiaus „Slavų skoliniai lietuvių kalboje“ (1931) ir „Lietuvių kalbos žodžių daryba“ (1941, 1943) paminėti, Panevėžio raj., 2022, gegužės 26–28 d. Mokslinio komiteto narė, organizacinio komiteto pirmininkė.

Tretieji Lietuvių kalbos draugijos skaitymai „Arnoldas Piročkinas ir Jonas Jablonskis“, nuotolinis renginys, 2021, vasario 26 d. Organizacinio komiteto narė.

Kalbų vakaro 2019, 2020. Organizacinio komiteto narė.

Mokslinis seminaras „Diskurso žymikliai lietuvių kalboje: sinchroninis ir diachroninis tyrimas“, nuotolinis renginys, 2020, gruodžio 11 d. Organizacinio komiteto pirmininkė.

VLKK kartu su Vilniaus universitetu surengtas Bendrinės lietuvių kalbos įgūdžių tobulinimo nuotolinis seminaras „Praktiniai skyrybos taisyklių taikymo aspektai“, Vilnius, 2020, lapkričio 27 d. Organizacinio komiteto narė.

Tarptautinė konferencija „Lietuvių kalba Lietuvoje ir pasaulyje“, skirta Lietuvių kalbos katedros 80-mečiui, Vilnius, 2020, lapkričio 13 d. Mokslinio komiteto pirmininkė.

Renginys „Lituanistika Lietuvos universitetuose: ateitį kurianti tradicija“, 2020 m. spalio 16 d. Organizacinio komiteto narė.

26-oji tarptautinė mokslinė Jono Jablonskio konferencija „Kalbinė įvairovė šiuolaikiniame pasaulyje: kalbos galia ir prestižas“, Vilnius, 2019 m., spalio 3–4 d. Mokslinio komiteto narė.

25-oji tarptautinė mokslinė Jono Jablonskio konferencija „Variantiškumas kalbose ir jų atmainose“, Vilnius, 2018 m. rugsėjo 27–28 d. Mokslinio komiteto narė.

Tarptautinė konferencija „Tauta ir tapatybė kalboje“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui ir Prano Skardžiaus 120-osioms gimimo metinėms paminėti, Nida, 2018, gegužės 25–27 d. Organizacinio komiteto pirmininkė.

23-ioji tarptautinė Jono Jablonskio konferencija „Reikšmė kalboje ir kultūroje“, 2016 m. rugsėjo 23–24 d., Vilniaus universitetas, Organizacinio komiteto narė. Senosios raštijos sekcijos organizatorė.

XII tarptautinis baltistų kongresas. Sekcijos „XVI–XIX a. baltų tekstai išorinės ir vidinės lingvistikos sankirtoje“, Vilnius, 2015, spalio 28–21 d. Vieną iš organizatorių.

(kartu su Vytautu Kardeliu) Tarptautinė Prano Skardžiaus 115-osioms gimimo metinėms skirta konferencija „Aktualieji senosios raštijos ir dabartinės lietuvių kalbos tyrimai“, Druskininkai, 2014, rugsėjo 20–21 d. Organizacinio komiteto pirmininkė.

Užsienio lituanistikos (baltistikos) centrų ir VU jaunųjų tyrėjų seminaro „Gretinamosios semantikos tipologiniai tyrimai“ organizavimas, Vilnius, 2014 m. balandžio 24–25 d. Organizacinio komiteto pirmininkė.

LEIDINIŲ RECENZAVIMAS / REFEREEING PUBLICATIONS

Monografijos, studijos, mokslo šaltiniai / Monographs, studies, research resources

Žmogaus lytinių organų pavadinimai XIX amžiaus pabaigos – XX amžiaus pradžios populiarinamuosiuose medicinos raštuose : mokslo studija : [elektroninis išteklius] / Palmira Zemlevičiūtė. – Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2021. ISBN 978-609-411-299-7
Murmulaitytė Daiva. Naujažodžių darybos ir morfemikos tyrimų perspektyvos (Lietuvių kalbos naujažodžių duomenyno atvejis). Mokslo monografija. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2021. ISBN 978-609-411-289-8, doi.org/10.35321/e-pub.16.naujadaros-tyrimu-perspektyvos
Povilas Frydrichas Ruigys : monografija, gramatikos indeksai / Ona Aleknavičienė, Grasilda Blažienė. – Vilnius : LKI, 2021.
Povilo Frydricho Ruigio gramatika „Anfangsgründe einer littauischen Grammatick“ (1747): faksimilė, kritinis leidimas, vertimas / Ona Aleknavičienė, Grasilda Blažienė. – Vilnius : LKI, 2021.
Palmira Zemlevičiūtė, XVII–XVIII amžiaus Mažosios Lietuvos žodynų terminologinė medicinos leksika, Vilnius: LKI, 2016.
Friedrich Eberhard Rochow, Kūdikių prietelius: skaitinių vadovėlis, parengė Žavinta Sidabraitė, Klaipėda: KU, 2015.
Kristijono Donelaičio laikų liuteronų giesmių antologija, sudarė Guido Michelini, Darius Petkūnas, Klaipėda: KU, 2014.
Frydrichas Kuršaitis, Lietuvių kalbos gramatika 1876, parengė Birutė Kabašinskaitė, Vilnius: VU, 2013.

Straipsnių rinkiniai / Collections of articles

Studies in Baltic and other Languages. A Festschrift for Axel Holvoet on the occasion of his 65th birthday. Peter Arkadiev, Jurgis Pakerys, Inesa Šeškauskienė, Vaiva Žeimantienė, eds. Vilnius: Vilnius University Press. (Vilnius University Open Series 16), 2021.
Moderniųjų iniciatyvų ir tradicijų dialogas: surinkimininkų judėjimas Prūsijos Lietuvoje, parengė Inga Strungytė-Liugienė, Vilnius: LKI, 2020.
Rytų aukštaičių patarmė: kaita ir pokyčiai, sudarė Jolita Urbanavičienė, Ritutė Petrokienė, Vilnius: LKI, 2018.
Leksikografija ir leksikologija 5, sudarė Aurelija Gritėnienė, Vilnius: LKI, 2015.
Leksikografija ir leksikologija 4, sudarė Ritutė Petrokienė, Vilnius: LKI, 2014.

Žodynai / Dictionaries

Aurelija Mickūnaitė-Griškevičienė. Norvegų-lietuvių kalbų žodynas, Vilnius: Baltos lankos, 2018.

Skaitmeniniai šaltiniai / Digital sources

Kristupas Sapūnas, Teofilis Šulcas, Compendium grammaticae 1673, http://seniejirastai.lki.lt/db.php?source=38
Pilypas Ruigys, Meletema 1735, http://seniejirastai.lki.lt/db.php?source=28
Pilypas Ruigys, Betrachtung der litauischen Sprache in ihrem Ursprunge, Wesen und Eigenschafte, 1745, http://seniejirastai.lki.lt/db.php?source=29
Pilypas Ruigys, Anfangsgründe einer litauischen Grammatik, 1747. http://seniejirastai.lki.lt/db.php?source=30

Mikelis Šapalas, Naujos nobažnos giesmės, 1980, http://seniejirastai.lki.lt/db.php?source=93
Mikelis Šapalas, Pasiuntinystės nusidavimai, 1881, http://seniejirastai.lki.lt/db.php?source=92

Mokslo populiarinimo publikacijos / Science popularisation publications

Antanas Balašaitis. Žodžiai ir žodynai. Vilnius: LKI, 2018.
Lingvistika irgi poezija.
Alberto Rosino gyvenimas ir darbai. Sudarė Gražina Rosinienė ir Regina Venckutė. Vilnius: VU, 2015.
Baltistikos ąžuolas: Jono Kazlausko gyveinimas ir darbai, sudarė Regina Venckutė, VU ir Birštono savivaldybė, 2010.

Vadovėliai, mokymo priemonės / Textbooks, teaching tools

Vaida Buivydienė, Raimundas Kirvaitis, Lina Rutkienė, Rasuolė Vladarskienė, Akademinė ir profesinė kalba. Tekstų ypatybės ir kūrimas: vadovėlis. Vilnius: Technika, 2019.
Birutė Kabašinskaitė, Lietuvių rašomosios kalbos variantai XVI‒XVII amžiuje, Vilnius, 2018.
Kristina Rutkovska, Marius Smetona, Kultūra kalboje, Vilnius, 2016.
Jūratė Lubienė, Leksinė semantika ir leksikografija, Klaipėda, 2014.
Ramutė Bingelienė, Kad nepritrūktų žodžių, Vilnius, 2014.
Rita Migauskienė, Eglė Vaisėtaitė. B1/B2 lygių lietuvių kalbos leksikos mokymo sąsiuviniai, Vilnius: 2014.
Virginija Stumbrienė ir Aurelija Kaškelevičienė, Nė dienos be lietuvių kalbos, Vilnius, 2014.
Jurgita Girčienė, Naujoji lietuvių kalbos leksika: teorija ir praktika, Vilnius, 2012.

DARBAS REDAKCINĖSE KOLEGIJOSE / WORKING ON EDITORIAL BOARDS

Mokslo žurnalo „Bendrinė kalba“ redaktorių kolegijos narė (nuo 2018 m. gruodžio mėn.), žr. http://www.bendrinekalba.lt/?Redakcija
Žurnalo „Gimtoji kalba“ redakcinės kolegijos narė (nuo 2020 m. sausio mėn.).
Žurnalo „Lietuvių kalba“ vyriausiosios redaktorės pavaduotoja (nuo 2023 m. gegužės mėn.)

Žurnalų „Acta linguistica lithuanica“, „Archivum Lithuanicum“, „Baltistica“, „Lietuvių kalba“, „Linguistica Lettica“, „Lituanistica“, „Respectus Philologicus“, „Taikomoji kalbotyra“,  „Verbum“ straipsnių vidinė ekspertė.

EKSPERTAVIMAS IR NARYSTĖ / EXPERT ACTIVITIES AND MEMBERSHIP

LMT kviestinė ekspertė
VU Senato narė (nuo 2022 m. liepos mėn.)
VU Senato Studijų komiteto narė (nuo 2022 m. rugsėjo mėn.), https://www.vu.lt/apiemus/struktura/senatas/senato-komitetai#studiju-komitetas
VU Leidybos komisijos narė (nuo 2022 m. spalio mėn.)
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos narė (20172022, 20222027), https://vlkk.lt/struktura-ir-kontaktai/komisija
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos ekspertė
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Žodyno pakomisės pirmininkė, Gramatikos, rašybos ir skyrybos, Vadovėlių vertinimo (nuo 2017 iki dabar) ir Kalbos politikos (20192022) pakomisių narė
Tarptautinės duomenų bazės „Lituanistika“ ekspertė
LKI Akademinės etikos komisijos narė (nuo 2023 m. kovo mėn.), http://lki.lt/akademines-etikos-komisija/
Asociacijos „Academia salensis“ narė
Lietuvos taikomosios kalbotyros asociacijos narė, www.litaka.lt
Baltų studijų draugijos (Gesellschaft für Baltische Studien, Vokietija) narė
Baltijos studijų pažangos asociacijos (Association for the Advancement of Baltic Studies (AABS) narė
Lietuvių kalbos draugijos valdybos pirmininkė (nuo 2023 m. gegužės mėn.), Lietuvių kalbos draugijos narė

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų mokiniams vertinimo komisijos narė (2015, 2018, 2021, 2023)
Europos studentų teisininkų asociacijos Lietuvos nacionalinės grupės organizuoto konkurso „Geriausia advokato kalba“ atrankinių turų ir finalų vertinimo komisijos narė (2014, 2015, 2018)
Akademinio Skautų Sąjūdžio Vydūno Fondo (Čikaga, JAV) įsteigtos rašytojos Sofijos Čiurlionienės premijos atrankos komisijos narė (2019, 2021, 2023)

Lietuvių filologijos studijų programos komiteto narė (2015–2017, 2021–…). Lietuvių filologijos specializacijos Kultūros ir medijų studijos koordinatorė (nuo 2021)
Kalbotyros programos (MA) komiteto narė (nuo 2020 rudens, pirmininkė 2021 m. spalio mėn.–2023 m. rugpjūtis)
VU Filologijos fakulteto doktorantų priėmimo komisija (2018, 2019, 2020)
Doktorantūros egzamino „Leksinė semantika“ komisijos pirmininkė
Doktorantūros egzamino „Etnolingvistika“ komisijos narė

DISERTACIJŲ GYNIMO TARYBOS NARĖ, OPONENTĖ / MEMBER OF THE DISSERTATION DEFENCE BOARD, OPPONENT

Aušra Valančiauskienė. „Enciklopedinės žinios dvikalbiuose lingvistiniuose žodynuose“ (2022)
Eglė Vaisėtaitė. „Airijos lietuvių gimtosios kalbos atricijos požymiai žodyne“ (2021)
Indrė Makauskaitė. „Lietuvių kalbos laiko adverbialų semantinė struktūra“ (2019)
Kęstutis Dambrauskas. „Morkūno Postilės autorystės problema: XVI a. LDK reformatų lietuviškų raštų lyginamasis morfologinis tyrimas“ (2018)
Lina Inčiuraitė-Noreikienė. „Dabartinės lietuvių kalbos vardažodžių su (neo)klasikiniais elementais morfeminė sandara ir daryba“ (2017)
Marius Smetona. „Lietuvių kalbos eufemizmai: raiška ir motyvacija“ (2015)
Inga Strungytė-Liugienė „ XIX amžiaus pirmosios pusės surinkimininkų giesmynų istorija (genezė ir kalba)“ (2014). Disertacijos oponentė.
Markas Paura „Sąvokos kompiuterių virusas semantinis laukas“ (2014)
Erika Jasionytė-Mikučionienė „Gramatinimas lietuvių kalboje: modalinių reikšmių susidarymas“ (2014)
Skaistė Volungevičienė „Kolokacijų vertimo problemos: gretinamoji vokiečių–lietuvių kalbų studija“ (2013)
Audronė Šolienė „Episteminio modalumo ekvivalentiškumo parametrai anglų ir lietuvių kalbose“ (2013)
Lina Plaušinaitytė „Jokūbo Brodovskio žodyno leksikografinis metodas“ (2010)

VADOVAVIMAS STUDENTŲ MOKSLINIAMS TYRIMAMS / SUPERVISING STUDENT RESEARCH

„ChatGPT ir žodyno straipsnių kūrimo galimybės lietuvių ir vokiečių kalbomis“ (stud. Kamilė Pavydytė, Nr. P-SV- 23-435. Studentų tyrimai vasaros metu, 2023.07–2023.08).

Mokslinio teksto rišlumas ir el. siejimo priemonių sąvadas (stud. Guoda Skripkauskaitė, 09.3.3-LMT-K-712-25-0178, 2021 m. rugsėjo mėn.– 2022 m. kovo mėn. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis pagal priemonę 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę veiklą“. Studentų moksliniai tyrimai 2021/2022

Simono Vaišnoro „Žemčiūga teologiška“ (1600) kalba ir santykis su šaltiniais (stud. Samanta Kietytė, 09.3.-LMT-K-712-10-0262, 2018 m. spalio 1 d. – 2018 m. balandžio 30 d.). Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis pagal priemonę 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę veiklą“, žr. p. 152–153. Studentų moksliniai tyrimai 2018/2019.

Akademinės kalbos žodyno tyrimai tekstynų lingvistikos metodais (stud. Agnė Lisauskaitė, 09.3.3-LMT-K-712-03-0042, 2017 m. spalio 2 d. – 2018 m. gegužės 2 d.). Projektas finansuotas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis pagal priemonės 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę veiklą“ veiklą „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas“.

Plačiau apie rezultatus žr. A. Lisauskaitė, V. Zubaitienė, Akademinės kalbos žodyno tyrimai tekstynų lingvistikos metodais, žr. p. 94–96: Studentų moksliniai tyrimai 2017/2018

Veiksmažodžių daugiareikšmiškumo tyrimo problemos (stud. E. Monkutė, 2012 vasario 20 d. – 2012 birželio 20 d.). Projektas „Studentų mokslinės veiklos skatinimas“, įgyvendintas pagal 2007-2013 metų Žmogiškųjų išteklių plėtros programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ priemonę „Mokslininkų ir kitų tyrėjų mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas“ (VP1-3.1-ŠMM-01-V-02-003), veiklą studentų moksliniai tyrimai (laisvu nuo studijų metu). Studentų moksliniai tyrimai 2011/2012

VIEŠOS PASKAITOS IR SEMINARAI / PUBLIC LECTURES AND SEMINARS

Leksikos kaita, vertinimas ir kodifikacija. Seminarų ciklas „Literatūros vertėjas ir lietuvių kalba“ (2024 m. kovo 20 d., VIlniaus literatų namai).

Dabartinės lietuvių kalbos aktualijos: leksika ir gramatika. Pranešimas Lietuvos savivaldybių kalbos tvarkytojų renginyje (2022 m. gegužės 12 d., Vilnius)

Žodžiai keliauninkai. „Lituanistikos atradimų“ ciklo pamoka, žr. https://www.youtube.com/watch?v=kMPLRMlBwFY

Mokslinis tekstas: struktūra ir rišlumas. Vieša nuotolinė paskaita Kauno technologijos universiteto dėstytojams, darbuotojams, vadovėlių ir mokomųjų knygų autoriams bei studentams (2021 m. lapkričio 1o d.)

Kas rašė žodynus ir kodėl. Nuotolinis renginys „Žodynininkui dr. Antanui Balašaičiui – 90“ (2021 m. balandžio 15 d.)

Apie senuosius žodynus trumpai: kas, dėl ko, nuo ko, arba Kas dar nepadaryta. Vieša paskaita Taikomosios kalbotyros instituto dėstytojams ir VU Filologijos fakulteto nariams (2019 m., kovo 15 d., Vilnius)

Bendriniai ir tikriniai svetimų kalbų žodžiai mokslo kalboje: Brendas įbrido į lietuvių kalbą. Kas toliau? Vieša paskaita Vilniaus Gedimino Technikos universiteto dėstytojams, darbuotojams, vadovėlių ir mokomųjų knygų autoriams bei studentams (2018 m. spalio 18 d., Vilnius)

Naujadarai baltų kalbose: anksčiau ir dabar. Vieša paskaita Baltų akademijos moksleiviams (2017 m. vasario 3 d., Vilnius)

PASKAITOS UŽSIENIO UNIVERSITETUOSE / LECTURES AT UNIVERSITIES ABROAD

Paskaitų moduliai. Sinchroninė ir diachroninė lietuvių kalbos leksikografija (Helsinkio universitetas (Suomija), 2021 m., lapkričio 22–27 d.)

Paskaitų moduliai: Zur Geschichte der litauischen Lexikographie (Frankfurto prie Maino universiteto Empirinės kalbotyros institutas (Vokietija), 2019 m., birželio 17–21 d.)

Paskaitų moduliai: Lietuvių kalbos istorija (Latvijos universitetas (Ryga), 2018 m. kovo 13–16 d.)

Paskaitų moduliai: Žodynų tipologija ir istorija, Žodžių istorija: baltų–slavų kalbų ryšiai (Lorandto Etvešo universitetas (Vengrija), 2017 m. lapkričio 20–26 d.)

Paskaitų moduliai:  lietuvių leksikografijos istorijos ir apie istorinę lietuvių leksikografiją (O historii leksykografii litewskiej i o litewskiej leksykografii historycznej)  ir Senieji lietuvių kalbos žodynai ir jų autoriai. Tarp leksikologijos ir leksikografijos (Najstarsze słowniki litewskie i ich autorzy. Między leksykologią a leksykografią)  (Varšuvos universitetas, 2017 m. balandžio 3–7 d.)

INTERVIU ir DISKUSIJOS / INTERVIEWS and DISCUSSIONS

Šiandien reikia šiek tiek kito priėjimo prie mokinio ir studento, nes taisyklė TAIP REIKIA nebegalioja

Interviu Šiaulių radijui apie interneto kalbą, žargoną, naujadarus, 2023, vasario 17 d.

Dalyvavimas  diskusijoje Lietuvių kalba nejautriose ideologijų pinklėse: ar gresia naujoji cenzūra?, Knygų mugė, 2022 m. vasario 25 d.

Interviu Šiaulių radijui apie skolinių vartoseną, 2021, balandžio 15 d.

Diskusija „Būsimi lituanistikos dešimtmečiai: iššūkiai ir uždaviniai“, 2020, Vilniaus universitetas, spalio 16 d.

Didžioji mūsų kalbos paslaptis: kiek lietuvių kalboje yra žodžių?
https://www.15min.lt/ar-zinai/naujiena/idomus-klausimai/didzioji-musu-kalbos-paslaptis-kiek-lietuviu-kalboje-yra-zodziu-1166-1207150

Ne viskas yra kirčiavimas, gramatika ar skyryba: kokia kalba šneka matematikai, medikai ar istorikai?https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000086128/10-12-ne-viskas-yra-kirciavimas-gramatika-ar-skyryba-kokia-kalba-sneka-matematikai-medikai-ar-istorikai?jwsource=fb&fbclid=IwAR39peTy2QSEo0rXl9uJ5-Dk4kEVuYL-0SBsfnIsf61wLA0wb9hOtDyhS8A

Pedagogo užrašai. Lituanistai ir nuotolinis mokymas, Gimtoji kalba 5, 2020, 21–29. Skaityti čia: Lituanistai_nuotolinis_GK_05 (2)


Sorry, you must be logged in to post a comment.