Publikacijos ir konferencijos

 

MOKOMOJI KNYGA

Lietuvių leksikografija: istorija ir dabartis, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2014 (elektroninį leidinį galima parsisiųsti iš VU Filologijos fakulteto tinklalapio)

2074316

MONOGRAFIJOS, STUDIJOS

Frydricho Vilhelmo Hako žodynas ir gramatika: pasirodymo aplinkybės, struktūra ir santykis su šaltiniais, Hakas, Frydrichas Vilhelmas, Vocabvlarivm litthvanico-germanicvm, et germanico-litthvanicvm… Nebst einem Anhang einer kurtzgefaßten Litthauischen Grammatic (1730), parengė Vilma Zubaitienė, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2012, 7–137. ISBN 978-609-158-7. Recenzija (Gertrund Bense)Anotacija (Liucija Citavičiūtė)

Pilypo Ruigio Littauisch-deutsches und deutsch-littauisches Lexicon (1747): šaltiniai ir leksikografinis metodas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2010, 618 p. ISBN 978-9955-33-621-1. Recenzija (William Riegel Smalstieg)

download

Neišlikusių XVIII amžiaus Mažosios Lietuvos rankraštinių žodynų fragmentai: Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2009, 214 p. ISBN 978-609-411-034-4. Recenzija (Birutė Triškaitė)

1462878670_neisli

MOKSLO ŠALTINIŲ PUBLIKACIJOS

Hakas, Frydrichas Vilhelmas, Vocabvlarivm litthvanico-germanicvm, et germanico-litthvanicvm… Nebst einem Anhang einer kurtzgefaßten Litthauischen Grammatic (1730), parengė Vilma Zubaitienė, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2012. ISBN 978-609-459-157-4

T. 1: Kritinis leidimas / žodyno pratarmę iš vokiečių kalbos vertė Liucija Citavičiūtė; gramatiką iš vokiečių kalbos vertė Lina Plaušinaitytė. – 2012, 792  p.: faks. ISBN 978-609-459-157-0.

T. 2: Studija, indeksai, rodyklės/ studiją parašė Vilma Zubaitienė, indeksus ir rodykles sudarė Vilma Zubaitienė. – 2012, 336 p. ISBN 978-609-459-157-0

SKAITMENINIAI IŠTEKLIAI

Simonas Vaišnoras, Žemčiūga teologiška, 1600. Tekstą rengė Vilma Zubaitienė, konkordancijas rengė Vilma Zubaitienė, Vytautas Zinkevičius. Elektroninio dokumento rengimo metai: 2003. Prieiga internetu

Frydrichas Vilhelmas Hakas, Anhang einer kurzgefassten litauischen Grammatik, 1730. Tekstą rengė Vilma Zubaitienė, konkordancijas rengė Vilma Zubaitienė, Vytautas Zinkevičius. Elektroninio dokumento rengimo metai: 2016. Prieiga internetu

Frydrichas Vilhelmas Hakas. Vocabularium Litthuanico-Germanicum, et Germanico-Litthuanicum, 1730. Tekstą rengė Vilma Zubaitienė, konkordancijas rengė Vilma Zubaitienė, Vytautas Zinkevičius. Elektroninio dokumento rengimo metai: 2018. Prieiga internetu

ŽODYNAI

Lietuvių–vokiečių kalbų mokomasis elektroninis žodynas (LiDeW), 2015

Kartu su Lina Plaušinaityte, Vaida Našlėnaite Eberhardt, Rolandu Mittmannu

Žodynas kurtas visų pirma kaip patogi naudotis mokomoji priemonė, skirta besimokantiems lietuvių kalbos kaip negimtosios vokiškai kalbantiems studentams. Kadangi žodynas yra atviros prieigos, juo gali naudotis visi, kuriems rūpi sužinoti, ką vokiškai reiškia vienas ar kitas lietuviškas žodis ar žodžių junginys. Žodyno lemų sąrašą, atsižvelgiant į jo pirminę mokomąją paskirtį, sudaro elektroninio lietuvių kalbos mokomojo kurso pradedantiesiems „eLearning-Kurs Litauisch I und II“ leksika.

 

 

zodynas

Interneto adresas http://titus.uni-frankfurt.de/lidew

 

STRAIPSNIAI

Kartu su Gintare Judžentyte. Atitikmenų ekvivalentiškumo problema paraleliniuose XVII–XVIII a. žodynuose, Baltų kalbų tekstų ir žodžių reikšmės, 2018. ISBN 9786090700853. 61–127.

1735 m. Biblijos leksika Pilypo Ruigio žodyne, Lietuvių kalba 12, 2018, 1–37, ISSN: 1822-525X. Prieiga internetu.

Kartu su Skaiste Volungevičiene, Feste Wortverbindungen in der altlitauischen Lexikographie. Fremde und eigene Sprachen: Linguistische Perspektiven: Akten des 51. Linguistischen Kolloquiums in Vilnius 2016 = Linguistik International. Masiulionytė, V. & Volungevičienė, S. (red.), 2018, Peter Lang. 193–209. ISBN 978-3-631-74710-0.

Kartu su Gintare Judžentyte, Dar dėl Georgo Elgerio Dictionarium Polono-Latino-Lottauicum (1683) registro šaltinio, Baltu filoloģija 25(1), 2016, 37–59. ISBN 978-9934-18-201-3. Prieiga internetu

Kristijono Donelaičio Metų kalba: santykis su XVII–XVIII a. Mažosios Lietuvos gramatikomis ir žodynais, Kristijono Donelaičio reikšmės, sudarė Mikas Vaicekauskas, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016, 252–304.

Kartu su Gintare Judžentyte, Konstantino Sirvydo Dictionarium trium linguarum (1642) ir Georgo Elgerio Dictionarium Polono-Latino-Lottauicum (1683): jų santykis ir leksikografinių metodų skirtybės, Baltu filoloģija 24(1), 2015, 89–141. ISBN 978-9934-18-092-7. Prieiga internetu

[K. Donelaičio] Tekstų kalba ir rašyba, Kristijonas Donelaitis, Raštai, vyriausiasis redaktorius Mikas Vaicekauskas, t. 1: Metai: dokumentinis ir kritinis leidimai, sudarė Mikas Vaicekauskas, dokumentinį leidimą parengė Mikas Vaicekauskas, kritinį leidimą parengė Daiva Krištopaitienė ir Mikas Vaicekauskas, įvadą parašė Mikas Vaicekauskas, Daiva Krištopaitienė, Dalia Dilytė ir Vilma Zubaitienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2015, xxiv–lv.

Kristijono Milkaus žodynas ir Konstantino Sirvydo Dictionarium trium linguarum, Leksikografija ir leksikologija 3: Konstantino Sirvydo darbai ir jo epocha, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2013, 49–74.

Kartu su Lina Plaušinaityte, Jokūbo Brodovskio žodyno papildymai: kitakilmių žodžių grupė iš Belemnono žodyno (1728), Archivum Lithuanicum 14: Lietuvių kalbos institutas. 2012, p. 99–128. ISSN 1392-737X. Prieiga internetu

Šaltinių pažymos ir nuorodos G. H. F. Nesselmanno žodyne (1851), Priešaušrio mokslas, kultūra ir švietimas, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. 2012, p. 275–312. ISBN 978-609-411-086-3.

Kartu su Christiane Schiller, Die Wörterbücher von Konstantinas Sirvydas als Quelle für die handschriftliche preußisch-litauische Lexikographie, Archivum Lithuanicum 13: Lietuvių kalbos institutas. 2011, p. 9–38. ISSN 1392-737X. Prieiga internetu

Vardažodis XVII-XVIII amžiaus Mažosios Lietuvos gramatikose, Danielius Kleinas ir jo epocha / Vilniaus universitetas; parengė Artūras Judžentis, 2010, p. 232–258. ISBN 978-9955-33-658-7.

Prierašai Pilypo Ruigio (1747) ir Frydricho Kuršaičio (1883) žodynų egzemplioriuose. Leksikografija ir leksikologija. D. 2 / sudarė Vilija Sakalauskienė, Albina Auksoriūtė, 2010, p. 123–139. ISBN 978-609-411-070-2.

[Rec.] Lina Plaušinaitytė, Brodovskio žodyno leksikografinis metodasDaktaro disertacija, Vilnius, 2010, 332 p., Archivum Lithuanicum 12, 2010, p. 273–292. ISSN 1392-737X. Prieiga internetu

Aštuntasis Ehrenreicho Weismanno Lexicon bipartitum leidimas (1725) – Pilypo Ruigio žodyno (1747) vokiečių-lietuvių kalbų dalies registro šaltinis, Archivum Lithuanicum  8, 2006, p. 97–148. ISSN 1392-737X. Prieiga internetu

Kristijono Milkaus (1800) pakeitimai Pilypo Ruigio (1947) žodyne, Archivum Lithuanicum 5, 2003, p. 127–178. Prieiga internetu

Kartu su Evalda Jakaitiene, Daugiareikšmiai žodžiai senuosiuose dvikalbiuose lietuvių kalbos žodynuose, Archivum Lithuanicum 3, 2001, p. 355–361.  ISSN 1392-737X. Prieiga internetu

 

MOKSLO POPULIARINAMIEJI STRAIPSNIAI, BIBLIOGRAFIJOS IR KITA

[Rec.] Antanas Balašaitis. Žodžiai ir žodynai. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 260 p., Gimtoji kalba 11, 2018, p. 12–18. ISSN 0868-5134.

[Apie P. Skardžiaus 120-osioms gimimo metinėms skirtą konferenciją „Tauta ir tapatybė kalboje“], Gimtoji kalba 6, 2018, p. 16–21. ISSN 0868-5134.

Mokslinė konferencija „Reformacija ir senoji Lietuvos raštija, Archivum Lithuanicum 19, 2017, p. 387–392. ISSN 1392-737X.

Vincentas Drotvinas (in memoriam), Baltistica 51(1), 2016, p. 188–191. ISSN 0132-6503.

Prano Skardžiaus jubiliejui skirta konferencija, Baltistica 49(2), 2014, p. 371–372. ISSN 0132-6503.

[Apie P. Skardžiaus 115-osioms gimimo metinėms skirtą konferenciją], Gimtoji kalba 10, 2014, p. 19–22. ISSN 0868-5134.

Evalda Jakaitienė : bibliografija, Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2010. 48 p.

K. Būga ir senieji raštai, Gimtoji kalba 12, 2009, p. 3–8.

Tarptautinė mokslo konferencija „Danielius Kleinas ir jo epocha“, Archivum Lithuanicum 11, 2009, p. 467–471. ISSN 1392-737X

Danieliaus Kleino 400 metų jubiliejui skirta konferencija, Baltistica 44(2), 2009, p. 418–419. ISSN 0132-6503. Prieiga internetu

Šešioliktoji Jono Jablonskio konferencija. Kalbos kultūra 81, 2008, p. 319–322. ISSN 0130-2795. Prieiga internetu

Tarptautinė mokslo konferencija „Kristijonas Gotlybas Milkus ir Imanuelis Kantas“,  Archivum Lithuanicum 9, 2007, p. 379–386. ISSN 1392-737X

 

PRANEŠIMAI TARPTAUTINĖSE KONFERENCIJOSE, KONGRESUOSE IR SEMINARUOSE

(kartu su Lina Plaušinaityte). Deutschsprachige Gebrauchsliteratur als Quelle des handschriftlichen zweisprachigen deutsch-litauischen Wörterbuchs von Jacob Brodowski (18. Jh.). Tarptautinė konferencija „Sprach- und Kulturkontakte im Ostseeraum“ (2018 m. rugsėjo 20–22 d., Ryga (Latvija).

XVII–XVIII a. Mažosios Lietuvos žodynų tyrimų kryptys ir leidimai. Academia Grammaticorum Salensis quinta decima, Senosios raštijos dirbtuvės (2018 m. rugpjūčio 2–3 d., Salos (Lietuva).

Dialectal Variation in the Dictionaries and Grammars of Lithuanian Minor (XVII-XIX c.). AABS 2018 (2018 m. birželio 1–3 d., Stanford (Kalifornija, JAV).

Spuren von handschriftlichen Wörterbücher in der gedruckten Lexicographie Kleinlitauens des 18. Jahrhunderts, Tarptautinė konferencija „Achthundert Jahre Deutsch–Baltischer Beziehungen. Kulturelle Wechselwirkung im baltischen Sprachraum“ (2018 m. gegužės 16-18 d., Wolfenbüttel (Vokietija).

(kartu su Agne Lisauskaite), Mokslo kalbos fraziškumas: veiksmažodinės konstrukcijos ir jų funkcijos“, 54-ojoji Arturo Ozolo konferencija „Latvijai – 100. Gramatika no Kārļa Mīlenbaha „Teikuma” (1898) līdz mūsdienām”  (2018 m. kovo 15-16 d., Ryga (Latvija).

Tarmių variantiškumas Mažosios Lietuvos gramatikose ir žodynuose (XVII–XIX a.),  Alekso Girdenio (1936–2011) atminimo konferencija „Kalbų ir tarmių transformacijos“, Lietuvių kalbos institutas (2017 m. spalio 19-20 d., Vilnius (Lietuva).

(kartu su Gintare Judžentyte) Tekstynais paremti akademinių frazių tyrimai: formalioji struktūra ir semantika, 24-oji Jono Jablonskio konferencija „Skaitmeniniai kalbos ištekliai, jų plėtros kryptys ir panaudos galimybės“, Lietuvių kalbos institutas (2017 m. rugsėjo 29 d., Vilnius (Lietuva).

Jono Jokūbo Kvanto Biblijos (1735) įtaka XVIII amžiaus kalbiniams darbams, Tarptautinė mokslinė konferencija „Reformacija ir lituanistika“, (2017 m. rugsėjo 25–26 d., Kėdainiai (Lietuva).

(kartu su Gintare Judžentyte) Noun + noun sequences in Lithuanian: medical and legal discourses, SLE 2017 (2017 rugsėjo 10–14 d., Ciurichas (Šveicarija).

XVIII a. žodynų duomenys diachroninei leksikologijai bei semantikai. Leksikografų dirbtuvės 2: Leksikografija – mokslas ir gyvenimas (skirta žodynininkės Irenos Ermanytės jubiliejui paminėti) (2017 liepos 5 d., Vilnius (Lietuva).

(kartu su Gintare Judžentyte) Akademinės kalbos fraziškumas skirtingų mokslo sričių studentų rašto darbuose / Academic Phrase Usage in Bachelor’s Thesis of Different Field of Science. IV tarptautinis lituanistų kongresas (2017 m. gegužės 22–24 d., Vroclavas (Lenkija).

Die Rolle der Bibelübersetzung für die Kodifizierung der litauischen Sprache.  2-oji metinė Baltų studijų draugijos konferencija „Wirkung und Ausstrahlung der Reformation auf das Baltikum“ / Reformacijos įtaka Baltijos šalims. (2017 m. gegužės 12–13 d., Hallė (Vokietija).

Polysemy of cut and break-type Verbs in Lithuanian: its Perception and Equivalency, SALC6, poster presentation (2017 m. balandžio 20–21 d., Lundas (Švedija).

(kartu su Lina Plaušinaityte ir Skaiste Volungevičiene) Interaktyvusis frazemų sąvadas kaip akademinės kalbos mokymosi priemonė. Tarptautinė mokslinė konferencija „Lituanistika (baltistika) šiuolaikiniuose ugdymo procesuose“ (2017 m. balandžio 6-7 d., Vilnius (Lietuva).

G. Ostermejerio (1791) ir K. G. Milkaus gramatikų (1800) ryšiai ir jų įtaka mokslinei Augusto Schleicherio „Lietuvių kalbos gramatikai“ (1856). 53-oji Arturo Ozolo dienos konferencija „Gramatika kalbos bei kalbotyros raidoje“ (2017 m. kovo 17 d., Ryga (Latvija).

(kartu su Gintare Judžentyte) Asmenys ir jų ypatybės Konstantino Sirvydo Dictionarium trium linguarum (1642) ir Georgo Elgerio Dictionarium Polono-Latino-Lottauicum (1683). Tarptautinis mokslinis seminaras „Latvių kalbos raštai ir raštai Latvijoje XVI–XIX a.: tyrimų aktualijos ir problemos“ (2017 m. sausio 13 d., Ryga (Latvija).

Stabilieji junginiai ir leksikografinė praktika. Tarptautinė mokslinė konferencija „Dabartinių baltų kalbų ir tarmių transformacijos“, prof. Alekso Girdenio (1936–2011) 80 metų gimimo sukakčiai paminėti (2016 m. spalio 19–21 d., Vilnius  (Lietuva).

Reikšmių filiacija mokomuosiuose vienakalbiuose ir dvikalbiuose žodynuose. Ketvirtoji tarptautinė konferencija „Kalbos ir žmonės: įvairovė ir darna“ (2016 m. rugsėjo 28–30 d., Vilnius (Lietuva).

(kartu su Agne Dumbliauskaite) Vertinimo raiška lietuviškose ir itališkose knygų recenzijose. Ketvirtoji tarptautinė konferencija „Kalbos ir žmonės: įvairovė ir darna“ (2016 rugsėjo 28–30 d., Vilnius (Lietuva).

(kartu su Gintare Judžentyte) Atitikmenų ekvivalentiškumo problema paraleliniuose XVII a. žodynuose. 23-ioji tarptautinė mokslinė Jono Jablonskio konferencija „Reikšmė kalboje ir kultūroje“ (2016 m. rugsėjo 23–24 d., Vilnius (Lietuva).

(kartu su Lina Plaušinaityte) Die litauische Übersetzung des Neuen Testaments (1727, 1735) als Quelle der litauischen Lexikographie des 18. Jhs. Baltische Bildungsgeschichte(n). Interdisziplinäre Tagung (2016 m. rugsėjo 19–22 d., Tartu (Estija).

(kartu su Regina Kazakėnaite) Niokojimo veiksmažodžiai leksinės tipologijos aspektu. III tarptautinė mokslinė konferencija „XXI amžiaus kalbos tyrimai: nuo garso iki teksto“ (2016 m. rugsėjo 15 d., Vilnius (Lietuva).

Feste Wortverbindungen in der altlitauischen Lexikographie. Tarptautinė mokslinė konferencija „51 lingvistinis kolokviumas: Svetimos ir savos kalbos. Lingvistinės perspektyvos“ (2016 m. rugsėjo 8–9 d., Vilnius (Lietuva).

(kartu su Gintare Judžentyte) Lithuanian lexicon of XVII–XIX c. and its implications for the Standard language.  X Colloqui Internacional „Problemes i Mètodes d’Història de la Llengua“ (2016 m. birželio 27–29 d., Žirona (Ispanija).

Naujos ir senos reikšmės lietuvių leksikografiniuose šaltiniuose: fiksacija ir semantinė motyvacija.  Tarptautinė mokslinė konferencija „Apokalipsė ir pasaulių pabaigos“ (2016 m. birželio 16–14 d., Poznanė (Lenkija).

Psalmyno leksika XVIII a. Mažosios Lietuvos žodynuose. Tarptautinė mokslinė konferencija „Baltų kalbos ir kultūros 3“ (2016 m. gegužės 5–6 d., Klaipėda (Lietuva).

Sinoniminiai bibliniai atitikmenys XVIII a. vidurio Mažosios Lietuvos žodynuose. 52-oji prof. Arturo Ozolo tarptautinė mokslinė konferencija „Kalbos gramatinės ir leksinės sistemos variantiškumas“ (2016 m. kovo 17–18 d., Ryga (Latvija).

Источники и их влияние на польско-латинско-литовские словари Константина Сирвидаса. VI Римские Кирилло-Мефодиевские Чтения (2016 m. vasario 23–25 d., Roma (Italija).

(kartu su Gintare Judžentyte) Dar dėl Georgo Elgerio Dictionarium Polono-Latino-Lottauicum (1683) registro šaltinio. Tarptautinis mokslinis seminaras „Latviešu raksti un raksti Latvijā 16.–19. gadsimtā: pētniecības aktualitātes un problēmas“ (2016 m. sausio 14 d., Ryga (Latvija).

Senųjų žodynų kritinių leidimų problemos. Tarptautinis mokslinis seminaras „Korpuss. Leksikogrāfija. Valodas vēsture“ (2015 m. birželio 26 d., Ryga (Latvija).

Šaltinių įtaka spausdintai XVII–XVIII a. leksikografijai. XII tarptautinis baltistų kongresas (2015 m. spalio 28–31 d. Vilnius (Lietuva). Pranešimo tezes žr. http://www.baltistukongresas.flf.vu.lt/failai/XII_Tarptautinio_baltistu_kongreso_tezes.pdf, p. 255.

Kolokacijos su žodžiais laisvė ir laisvas senuosiuose žodynuose ir dabartinėje vartosenoje. Tarptautinis lituanistų kongresas (2015 m. gegužės 13–14, Vroclavas (Lenkija).

Kristijono Donelaičio Metų kalba: santykis su XVII–XVIII a. Mažosios Lietuvos gramatikomis ir žodynais. Tarptautinė mokslinė konferencija „Kristijono Donelaičio reikšmės“ (2014 m. gruodžio 9–10, Vilnius (Lietuva).

(kartu su G. Judžentyte) Dėl Konstantino Sirvydo Dictionarium trium linguarum (1643) ir Georgo Elgerio Dictionarium Polono-Latino-Lottauicum (1683) lietuviškosios resp. latviškosios dalies. Tarptautinė mokslinė konferencija „Aktualieji baltų kalbų istorijos ir dialektologijos klausimai“, skirta LU profesorei kalbininkei Martai Rudzytei atminti (2014 m. lapkričio 7–8, Ryga (Latvija).

Rankraštinių žodynų leksika XVIII a. Mažosios Lietuvos spausdintuose žodynuose. Tarptautinė mokslinė konferencija „XXI amžiaus kalbos tyrimai: nuo garso iki teksto“ (2014 m. rugsėjo 24–26, Vilnius  (Lietuva). konferencija-2014-09-24-26.

(kartu su Lina Plaušinaitytė) Dėl dar vieno rankraštinio Jokūbo Brodovskio žodyno šaltinio, Tarptautinė konferencija, skirta Prano Skardžiaus 115-osioms gimimo metinėms „Aktualieji senosios raštijos ir dabartinės lietuvių kalbos tyrimai (2014 m. rugsėjo 20–21, Druskininkai (Lietuva).

Senųjų raštų medžiaga Kazimiero Būgos rankraščiuose ir Lietuvių kalbos žodyno I sąsiuvinyje (1924), Tarptautinė mokslinė konferencija „Aiškinamieji žodynai amžių sandūroje“. Kazimiero Būgos Lietuvių kalbos žodyno 1 sąsiuvinio 90-mečiui (2014 m. rugsėjo 11–12, Vilnius (Lietuva).

Konstantino Sirvydo „Promptuarium dictionum Polonicarum Latinarum et Lituanicarum“ registro papildymai, Tarptautinė mokslinė konferencija „Baltų kalbos ir kultūros“ (2014 m. gegužės 8–9, Klaipėda (Lietuva).

Gramatinė informacija žodynuose: nuo senųjų žodynų iki dabartinių. 50-oji Arturo Ozolo dienos konferencija „Bendroji kalbotyra: kalbos sistema ir vartojimas / General Linguistics: Language System and Language Use“, in honour of Dr. philol. Emīlija Soida’s 90th anniversary (1924–1989) (2014 m. kovo 20–21 d., Ryga (Latvija).

Zur Rezeption des donelaitischen sprachlichen Materials in der preußisch-litauischen Lexikographie. Pfarrer – Mechanikus – Nationaldichter, Tagung anlässlich des 300. Geburtstages von Christian Donalitius – Kristijonas Donelaitis (1714-1780) (2014 m. kovo 5–7 d., Berlynas (Vokietija).

Kristijono Gotlybo Milkaus gramatikos (1800) santykis su Povilo Ruigio (1747) gramatika. 49-oji Arturo Ozolo dienos konferencija  „A. Bielensteino gramatikai Die Lettische Sprache  (1863–1864) — 150“ (2013 m. kovo 15 d., Ryga (Latvija). Prieiga internetu

Kristijono Gotlybo Milkaus žodyno (1800) šaltiniai: jų įtaka žodyno mikro- ir makrostruktūrai. Tarptautinė mokslinė konferencija „Baltic Languages: history and actual processes“, skirta 140-osioms J. Endzelyno metinėms (2013 m. vasario 21–22 d., Ryga (Latvija).

Kristijono Gotlybo Milkaus žodyno (1800) originalumo bruožai. Tarptautinė mokslinė konferencija „XXI amžiaus kalbos tyrimai: nuo garso iki teksto“ (2012 m. rugsėjo 27 d., Vilnius (Lietuva). Prieiga internetu

Kristijono Gotlybo Milkaus žodyno šaltiniai: Jokūbo Brodovskio rankraštinis žodynas ir Kristijono Donelaičio poema Metai. Tarptautinė mokslinė konferencija „Baltų kalbos ir kultūros“ (2012 m. birželio 7–9 d., Klaipėda (Lietuva).

Kristijono Gotlybo Milkaus žodynas ir Konstantino Sirvydo Dictionarium trium linguarum. Tarptautinė mokslinė konferencija „Konstantinas Sirvydas – lietuvių leksikografijos pradininkas“ (2012 m. gegužės 10–11 d., Vilnius (Lietuva). Prieiga internetu

Konstantino Sirvydo Dictionarium (1677) leksika XVIII amžiaus Mažosios Lietuvos žodynuose. 47-oji Arturo Ozolo dienos konferencija „Baltų kalbų istorija ir dialektologija“ (Jakobo Langės 300-osioms gimimo metinėms paminėti) ( 2011 m. kovo 18–19 d., Ryga (Lietuva).

G. H. F. Nesselmanno žodyno (1851) neleksikografiniai šaltiniai. Tarptautinė mokslinė konferencija „Priešaušrio mokslas, kultūra ir švietimas“ (Lauryno Ivinskio (1810–1881) 200-osioms gimimo metinėms) (2010 m. lapkričio 25–26 d., Vilnius (Lietuva) Prieiga internetu

Johano Heinricho Kunzmanno rankraštinio vokiečių–lietuvių k. žodyno (XVIII a.) originalumo bruožai. Tarptautinė mokslinė konferencija „Nuo Konstantino Sirvydo iki didžiojo Žodyno“ (skirta Lietuvos vardo tūkstantmečiui) (2009 m. lapkričio 19–20 d., Vilnius (Lietuva).

Dėl neišlikusio XVIII a. vokiečių–lietuvių kalbų žodyno rekonstrukcijos. Tarptautinė mokslinė konferencija „Jono Kazlausko diena: kalbos istorijos dalykai“ (2009 m. rugsėjo 25 d., Vilnius (Lietuva).

Kleino gramatikų taisyklių plėtojimas ir koregavimas XVIII a. gramatikose. Tarptautinė mokslinė konferencija „Danielius Kleinas ir jo epocha“ (skirta Lietuvos tūkstantmečiui ir 400-osioms Danieliaus Kleino gimimo metinėms ) (2009 m. birželio 25 d., Vilnius (Lietuva).

1625 metų J. Rėzos ir 1728 metų psalmynai: leksikos kaita. 45-oji Arturo Ozolo dienos konferencija „Baltų kalbos diachroniniu ir arealiniu aspektu (Jurgio Plakio 140-osioms gimimo metinėms paminėti) (2009 m. kovo 20–21 d., Ryga (Latvija).

Vardažodis XVII–XVIII a. Mažosios Lietuvos gramatikose. Международная научная конференция „Развитие лингвистической мысли в XVI–XXI веках. К 355-летию Grammaticae Litvanicae Даниeля Клейна“ (16–17 октября 2008 г. Российский государственный университет имени И. Канта (Rusija).

Mažosios Lietuvos žodynų tekstologiniai tyrimai. Международная научная конференция „Дни балтов и белые ночи“ (19–21 июня, 2008 г., Санкт-Петербург (Rusija).

Prierašai Pilypo Ruigio ir Frydricho Kuršaičio žodynų egzemplioriuose. Tarptautinė mokslinė konferencija „Leksikologija ir terminologija: teorija, praktika, istorija“ (Jono Kruopo 100-osioms gimimo metinėms) (2008 m. balandžio 23–25 d., Vilnius (Lietuva).

 

 


Jei norite komentuoti, turite prisijungti.