Darbai

 

PUBLIKACIJOS

Baudžiamieji įstatymai, galioję okupuotoje Lietuvoje 1940 – 1990 metais; Baudžiamosios teisės mokslas sovietinės okupacijos laikotarpiu, in: Lietuvos teisės raida 1918-2018 m.: šimtmečio patirtis, Vilnius, 2017 (netrukus pasirodys)

Atsižvelgimas į užsienio valstybės teismo apkaltinamąjį nuosprendį nagrinėjant naują baudžiamąją bylą Lietuvoje, Teisės problemos, 2018/1 (95), 5-25. skaityti

Neteisėto praturtėjimo nusikaltimo konstitucinė problematika, Teisė 2016 (101), 7-28. skaityti

Karūnos liudytojas baudžiamojoje teisėje, in: Ketvirtis amžiaus tiriant ir reformuojant lietuvos teisinę sistemą. Recenzuotų mokslinių straipsnių rinkinys Lietuvos teisės instituto 25 metų sukakčiai, red. Ragauskas, P.; Paužaitė-Kulvinskienė, J., Vilnius: Akademinė leidyba, 2016, 249-265. skaityti

Europos Sąjungos pagrindinės teisės baudžiamosios justicijos kontekste, Teisės problemos 2015/3, 5-32. skaityti

Baudžiamosios jurisdikcijos taisyklės Europos Sąjungos teisės aktuose ir įgyvendinimas Lietuvoje, in: Šiuolaikinės baudžiamosios teisės tendencijos, Recenzuotų straipsnių baudžiamosios politikos ir baudžiamosios teisės klausimais rinkinys, vyr. red. G. Švedas, Vilnius: Vilniaus universiteto Teisės fakultetas, 2015, 189-218.

su G. Švedu, I. Michailovič, P. Veršekiu, D. Prapiesčiu, J. Levon, Baudžiamoji teisė. Bendroji dalis. Praktikumas. Vilnius, 2014.

Baudžiamojo įstatymo galiojimas erdvėje, in: Globalizacijos iššūkiai baudžiamajai justicijai, vyr. red. Švedas G., Vilnius 2014, 103-121.

Neuere Entwicklungen des litauischen Strafrechts, Osteuroparecht 2013, 90-100.

Territorialgrundsatz und Distanzdelikt, Baden-Baden 2012, monografija.

Die Reform der litauischen Verwaltungsjustiz, Osteuroparecht 2007, 21-36.

Klausur Strafrecht „Hafenlichter“, Juristische Ausbildung 2007, 190-196.

Bausmės legitimavimas Vokietijos baudžiamosios teisės doktrinoje, Teisė 2007, 67-85.

su Z. Namavičiumi, Souveränität und Integration. Verfassungsrechtliche Fragen der Mitgliedschaft Litauens in der Europäischen Union, Osteuroparecht 2006, 152-163.

 

IŠVADOS

Nuomonė dėl konstitucinės justicijos bylų Nr. 12/2016, 13/2016 (dėl Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo).  skaityti

su S. Bikeliu, Dėl Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo ir kontrolės įstatymo (ONKĮ) projekto. skaityti

su G. Sakalausku, Dėl lygtinio paleidimo, atlyginus žalą (Bausmių vykdymo kodekso pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-3100), ir dėl asmenų skyrimo į prokurorus tvarkos (Prokuratūros įstatymo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-2953(2). skaityti

su S. Bikeliu, Dėl galimybės atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės asmenis – pranešėjus apie korupcinio pobūdžio veikas. skaityti

su G. Sakalausku Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 43, 47, 54, 62, 63, 64, 68-1 , 68-2 , 71, 75, 90, 226 ir 227 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1066 (baudos bausmė ir kiti klausimai) skaityti

 

PRANEŠIMAI

„Bausmės funkcijos ir baudžiamoji politika“, konferencijoje „Baudžiamoji politika Lietuvoje – tendencijos ir lyginamieji aspektai“ Teisingumo ministerija, 2012.10.30. skaityti

„Baudžiamoji jurisdikcija Europos Sąjungos teisės aktuose ir įgyvendinimas Lietuvoje“ konferencijoje „Įžvalgos baudžiamojo įstatymo aiškinimo ir taikymo klausimais“, MRU, 2014.05.30.

„Pagrindinės laisvės Europos Sąjungos baudžiamajame procese“ konferencijoje „Baudžiamasis procesas: teisingumo garantas ar kliūtis?“, VU, TF, 2014.09.26.

„Kokiomis teisinėmis priemonėmis (baudžiamosiomis, administracinės ar civilinės atsakomybės) būtų efektyviausia ginti tas vertybes, kurios šiuo metu priskiriamos privataus kaltinimo sričiai?“ diskusijoje ,,Privataus kaltinimo instituto perspektyvos Lietuvos teisinėje sistemoje“, Lietuvos Respublikos Seimas, 2015.02.13.

„Europos prokuratūros kompetencijos veikti Europos Sąjungos valstybėse“ diskusijoje „Europos prokuratūra: konstituciniai aspektai, veiklos teisiniai pagrindai ir perspektyvos“, Lietuvos Respublikos Seimas, 2015.05.22.

„Abstrakčios grėsmės veikos Lietuvos baudžiamosios politikos kontekste“, LTI viešosios paskaitos, 2015.05.25.

„Grundbegriffe des allgemeinen Teils des sowjetischen Strafrechts im Lichte der Strafpolitik“ („Pagrindinės tarybinės baudžiamosios teisės bendrosios dalies sąvokos baudžiamosios politikos kontekste“) konferencijoje “4. Kolloquium zu Kriminalität und Strafjustiz der Neuzeit” („4-as Naujųjų amžių nusikalstamumo ir baudžiamosios justicijos kolokviumas“), Miunchenas Gautingas, VFR, 2015.09.09.

„Völkermord in Litauen: Aburteilung der Taten von Angehörigen des Sicherheitsdienstes der Litauischen Sowjetrepublik in Nachkriegsjahren“ („Genocidas Lietuvoje: Buvusių LTSR saugumo tarnybų pareigūnų bylos dėl veikų pokario metais“), Miuncheno Universiteto Teisės fakultetas, VFR, 2016.06.20.

„Susitarimai dėl bylos rezultato baudžiamojoje teisėje“ konferencijoje „Racionalios baudžiamosios politikos link: idėjos ir realybė“, MRU, 2016.11.25. skaityti

„Klaida baudžiamojoje teisėje“ konferencijoje „Baudžiamosios justicijos tyrimai“, VU TF, 2017.02.06. skaityti

„Nekaltumo prezumpcija: samprata ir teisinės pasekmės“, konferencijoje „Asmens apsauga – valstybės pareigos ir atsakomybė“, Lietuvos Respublikos Seimas, 2017.12.08. skaityti

„Die Aufarbeitung der Vergangenheit durch die litauische Justiz“ („Praeities revizija Lietuvos justicijoje“), Frankfurto pr. M. universitetas, Vokietija, 2018.01.22.

„Das Strafrecht und die Strafrechtswissenschaft in Litauen während der Sowjetzeit“ („Baudžiamoji teisė ir baudžiamosios teisės mokslas Lietuvoje tarybiniu laikotarpiu“), Frankfurto universitetas, Vokietija, 2018.01.25.

„Apie baudos bausmę“, konferencijoje „Baudžiamoji politika Lietuvoje: ar bausmės griežtumas lygus efektyvumui?“, Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra, 2018.03.19. skaityti