Vadovauti darbai | Supervision of BA- and MA-theses

 

2024 Kibort.Ilona, Užsienio kalbos mokymo ypatumai Lietuvos tautinių mažumų mokyklose (Gretutinių studijų programa), BA

2023 Elžbieta Julita Titanec, Lietuvos lenkų vardų ir pavardžių originalios rašybos problema (BA)

2022 Aneta Savelytė, Daugiakalbystė Vilniaus kalbiniame kraštovaizdyje (BA)

2021 Eva Praskevič, Lietuvos lenkų kreipimosi raiška lenkų ir lietuvių kalbomis (MA)

2021 Aneta Borisevska, Eišiškėse gyvenančio lenkų, lietuvių ir rusų jaunimo kalbinės nuostatos (BA),

2021 Evelina Čarneckaja, VII klasės lenkų kalbos vadovėlių ir atnaujintos bendrosios programos analizė: rašymo gebėjimų ugdymas (Gretutinių studijų pedagogikos baigiamasis darbas), BA

2020 Ilona Maškevič,Gimtosios kalbos leksikos ir gramatikos įtaka užsienio kalbos kompetencijai daugiakalbių žmonių idiolekte, BA

2020 Julia Tarasevičienė, Moksleivių iš mišrių šeimų lenkų kalbos gebėjimų pradinėse klasėse ugdymo problemos, PPS „Mokyklos pedagogika“

2019 Aldona Polonska, Lietuvos daugiakalbio lenkų kilmės jaunimo komunikacinės strategijos ir kalbinė savimonė (sociolingvistinis tyrimas), BA

2018 Eva Praškevič, Mokinių normos suvokimas mandagumo šnekos aktų srityje (remiantis situacija Vilniaus rajono lenkų mokyklose), BA

2018 Karina Čarneckaja, Vilniaus rajono vietovardžių vartosena Lietuvos lenkų kalboje (sociolingvistinis tyrimas), BA (Darbas gavo apdovanojimą Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos vyriausybės organizuojamame Akademinių darbų tautinių mažumų tematika konkurse)

2015 Ilona Cicėnaitė, Oficialaus žodinio kreipimosi strategijos lietuvių ir lenkų kalbose, BA

2013 Katažina Malinovskaja, Lenkų etninės mažumos mokinių taisyklingo rašymo lietuvių kalba sunkumų priežasčių sociolingvistinė analizė, BA

2012 Jurgita Sondor, Lenkų iš Trakų miesto kalbinė savimonė, BA

2012 Juliana Matiušenok, Kalbos ir tapatybės ryšys: trijų Šalčininkų šeimų atvejo tyrimas, MA Taikomoji kalb.

2011 Olga Pileckaja, Leksikos klaidos Vilniaus lenkų inteligentijos kalboje (lenkų spaudos analizės pagrindu), BA

2010 Jelena Ščerbuk, Radijo stoties Znad Wilii dialogų struktūra, BA

2010 Pavel Matuizo, Scenos meno kalbos tobulinimas, BA

2010 Jolanta Litvin, Manipuliavimo kalba būdai verslo tekstuose, BA

2010 Gražina Macutkevič, Frazeologizmai spaudos reklaminiuose šūkiuose, BA

2009 Julija Gonsevskaja, Lingvistinė savimonė ir kalbinė kompetencija skaitvardžių vartosenoje (remiantis lenkų mokyklų mokinių tyrinejimais), MA Slavų kalbotyra

2009 Eva Smykovska, Pradinių klasių moksleivių kalbinė savimonė, BA

2009 Juzef Neverovič, Kalbos prestižo analizė (remiantis įvairių socialinių grupių anketiniais tyrimais Vilniuje), BA

2009 Ivona Višnevskaja, Daugiakalbiai darbo kolektyvai (sociolingvistinė analizė), BA

2008 Ana Zubkova, Lenkų, lietuvių ir rusų kalbų etiketo raiška prašymuose, BA

2008 Fiłatowa Margarita, Reklamos kalbos analizė lenkų, lietuvių ir rusų moterų žurnaluose, BA

2008 Chwerenec Ana, Daugiakalbystės poveikis lenkų kilmės vaikų kalbinei savimonei Vilniuje, BA

2007 Lilija Belevič, Radijo ir televizijos laidų pranešėjų kalba (radijo ir televizijos laidų lenkų kalba Lietuvoje pagrindu), MA Slavų kalbotyra

2007 Inga Maria Macejevska , Leksinės interferencijos trijų kartų Buivydžių gyventojų kalboje, BA

2007 Julija Gonsevskaja, Vilniaus krašto lenkų mokyklų mokinių kiekinių, dauginių, trupmeninių ir kelintinių skaitvardžių vartojimo klaidos, BA

2007 Ivona Saveikienė, Kalbos klaidos Vilniaus krašto laikraščiuose lenkų kalba, BA

2007 Irena Vorsa, Sveikinimai kaip konvencialūs šnekos aktai, BA

2006 Daiva Lazovskytė, Analiza językowo-pragmatyczna zapisów okolicznościowych w księdze pamiątkowej Katedry Filologii Polskiej Uniwersytetu Wileńskiego z lat 1993-2004, BA

2004 Belevič Lilija, Język inteligencji wileńskiej, BA

2004 Katažina Žigo, Sprawność frazeologiczna w języku uczniów, BA

2003 Ilona Iljina, Język młodzieży wielojęzycznej na Wileńszczyźnie, BA

2003 Julija Krasovska, Język mieszkańców wsi Miedniki, BA

2003 Joana Bartosevič, Perswazja w reklamie, BA

2003 Diana Buslovič, Język rodzin wielojęzycznych, BA 2003 Eva Kratkovska-Žabelovič, Najczęstsze typy błędów w prasie polskojęzycznej na Wileńszczyźnie, BA