Konferencijos | Conferences

 

2023 rugsėjo 28-29 d. pranešimas „Polskie znaki językowe w Wilnie [Ženklai lenkų kalba Vilniuje]“. Tarptautinė konferencija iš ciklo: Bilingwizm w Europie Srodkowo-Wschodniej. Studia“ VDU, Lietuva

2023 liepos 12-14 d. pranešimas „Język pisarza regionalnego Wojciecha Piotrowicza (polskiego pisarza na Litwie XX wieku)“, Pasaulinis polonistų kongresas| ŚWIATOWY KONGRES POLONISTÓW, Jogailaičių universitetas, Lenkija

2022 spalio 19-22 d -|October 19–22, 2022. „Kultura języka polskiego w dydaktyce polonistycznej na Uniwersytecie Wileńskim“. The 5th Congress of Polish Didactics. University of Gdansk, Poland.

2022 rugsėjo 29–30 d. pranešimas „Užrašai lenkų kalba Vilniaus kalbiniame kraštovaizdyje“ šeštojoje tarptautinėje taikomosios kalbotyros konferencijoje „Kalbos ir žmonės: problemos ir sprendimai“, Vilniaus universitetas

2022 rugsėjo 8-10, Plenarinis pranešimas „Wielojęzyczność Polaków wileńskich. Szanse i zagrożenia” VI tarptautinėje mokslinėje konferencijoje iš ciklo „Slavų kalbos sociolingvistikos aspektu“ „Slavijos paribiai XX–XXI amžių sandūroje. Kalba–visuomenė–kultūra–tapatybė“ ir kultūrinės lingvistikos dirbtuvės, Vilniaus universitetas

2022
2021 spalio 20-23 d.  Pranešimas  „Świadomość i kompetencja młodzieży polskiej na Litwie”, VII Pasaulinis Polonistų kongresas “Polonistyka światowa – archiwa i współczesność” (Vroclavo universitetas, MsTeams)
 
2021 gegužės 7 d. Pranešimas  „Kultura języka w praktyce glottodydaktycznej“ Międzynarodowe seminarium naukowe „Polszczyzna jako język obcy, drugi i odziedziczony (dawniej i dziś)” Pracownia Lingwistyki Antropologicznej Instytutu Filologii Polskiej UWr
Polonistikos centras VU ir Centrum Kultury i Języka Polskiego UJK w Kielcach (MsTeams)
 
2021 gegužės 3 d.Pranešimas mokytojams „Nacionalinių ir tarptautinių tyrimų rezultatų įtaka atnaujinant pradinio ir pagrindinio ugdymo TMGK programą“ Nacionalinės švietimo agentūros Ugdymo turinio departamento Ugdymo turinio rengimo skyrius (NŠA), MsTeams
 
2021 m. sausio 20 d. Pranešimas nuotoliniame susitikime su lenkų kalbos specialistais (mokslininkais, Polonistų asociacijos atstovais, metodinių būrelių pirmininkais ir mokytojais) „Pradinio ir pagrindinio ugdymo Tautinių mažumų gimtosios (lenkų) kalbos ir literatūros bendrosios programos projektas“ Nacionalinės švietimo agentūros Ugdymo turinio departamento Ugdymo turinio rengimo skyrius, MsTeams

2020 rugsėjo 24-25 Pranešimas (kartu su dr Irena Fedorovič) „Językowy obraz DOMU w prozie wspomnieniowej Wojciecha Piotrowicza“, II Tarptautinis kultūrinės lingvistikos seminaras, Vertybės lietuvių ir lenkų pasaulėvaizdyje. Liaudiškasis, tautinis, daugiatautis ir daugiakultūris paveldas, Vilniaus universitetas, Vilnius, 2020 m. rugsėjo 24–25 d.
2019 m. rugsėjo 26–28 d. Pranešimas „Language use and attrition  among Polish Youth in Lithuania“ tarptautinėje Taikomosios kalbotyros konferencijoje „Kalbos ir žmonės: komunikacija daugiakalbiame pasaulyje“ Vilniaus universitete
2019 lapkričio 21-22 d. Pranešimas „Metody skutecznego nauczania języka polskiego a postawa autonomiczna studenta“ Tarptautinė mokslinė konferencija „Su Erelio ir Vyčio ženklais. Lenkijos ir Lietuvos moksliniai ir kultūriniai ryšiai Vilniaus universiteto istorijoje“ Vilniaus universitetas, http://www.erelioirvycio.flf.vu.lt/
2019 spalio 17-18 d. Pranešimas (kartu su dr Maria Zielinska) „Ukrainos ir Lietuvos jaunimo daugiakalbystė: sociolingvistinis ir kalbinis aspektai“ tarptautinė mokslinė konferencija iš ciklo „Tapatybė kultūrų sankirtoje“, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija
2019 kovo 21-22 d. Pranešimas  „Multilingualism among Polish Youth in Lithuania“ tarptautinėje mokslinėje konferencijoje  „International Conference on Multilingualism and Multilingual Education (ICMME19)“, Vokietija, Bielefeld, University of Applied Science.
2019 gegužes 24-25 d. Pranešimas  „Świadomość i kompetencja młodzieży polskiej na Litwie”, tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Dwujęzyczność w Polsce i za granicą”, Vroclavo universitetas
2019 m. liepos 4-7 d. Pranešimas „Obraz Wilna w idiolekcie Czesława Jankowskiego”  tarptautiniame kognityvinės etnolingvistikos seminare “Vertybės lietuvių ir lenkų pasaulėvaizdyje” VU
2018 m. lapkričio 29–30 d.  Pranešimas  „Kulturolekt Polaków litewskich“ tarptautiniame moksliniame seminare „Vroclavo etnolingvistiniai kolokviumai”  Antropologinės lingvistikos laboratorijoje (Vroclavo universitetas).
2018 m. gegužės 3–4 d. Pranešimas „Funkcje urbanonimów w felietonach Czesława Jankowskiego“ tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Lingvistiniai, didaktiniai ir sociokultūriniai kalbos funkcionavimo aspektai“ Lietuvos edukologiniame universitete.
2017 m. gruodžio 7–8 d. Pranešimas „About changes in the code of politeness of Lithuanian Poles“ tarptautinėje mokslinėje konferencijoje (Conference of the CEES and 61st Kreutzwald Days Conference) „Variation in language, literature, folklore, and music“, Tartu universitete, Estija.
2017 m. spalio 12–13 d. Pranešimas „Vilniaus konotacijos prof. Algio Kalėdos lenkakalbiuose veikaluose“  (kartu su doc.dr. I. Fedorovič) tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „XIX-XX a. lietuvių ir lenkų dvikalbiai rašytojai“, Lietuvos edukologijos universitete.
2017 m. rugsėjo 28–29 d. Pranešimas „Językowy obraz Wilna w felietonach Czesława Jankowskiego z cyklu „Przechadzki po Wilnie“ tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Česlovas Jankovskis (Czesław Jankowski, 1857–1929) – tarp „čionykštiškumo“ ir europietiškumo“, Vilnius, VU Filologijos fakultete.
2017 m. balandžio 6–8 d. Pranešimas „Lenkų tautinės mažumos etnolingvistinis gyvybingumas Lietuvoje“ tarptautinėje konferencijoje „Tautinių mažumų švietimas ir mokslas Europoje: vakar, šiandien ir rytoj (edukaciniai, socialiniai, politiniai, teisiniai ir istoriniai aspektai)“, Vilnius, Lietuvos lenkų mokslininkų draugija
2016 m. rugsėjo 28–29 d. Pranešimas „Lenkų mokyklų Šalčininkuose ir Horodoke jaunimo kalbinės savimonės ir leksinės interferencijos padarinių palyginimas”  IV tarptautinėje taikomosios kalbotyros konferencijoje „Kalbos ir žmonės: įvairovė ir darna“ Vilniaus universitete
2014 m. rugsėjo 24-27 d. Pranešimas „Zmiany językowe i tożsamościowe polskiej mniejszości narodowej na Litwie” tarptautiniame moksliniame seminare Lenkijoje Opolėje „XIX Seminarium Śląskie. Problematyka edukacji mniejszościowej w Polsce”,
2014 balandžio 24-25 d. Pranešimas „Trudności młodzieży polskiej na Litwie w uczeniu się języka polskiego ogólnego“ tarptautinėje konferencijoje: „6th International Conference Linguistic, Didactic and Sociocultural Aspects of Language Functioning 24–25 April 2014“ Lietuvos edukologiniame universitete
2013 lapkričio 8-9 d. Pranešimas „Gera būti šioje kompanijoje ir Vilniuje (Cz. Miłoszas) Vilniaus universiteto Lenkų filologijos katedros svečių knygos įrašų pragmatinė analizė” tarptautinėje konferencijoje „Kalbų ir literatūrų funkcionavimas Lietuvoje. Lenkų-lietuvių moksliniai ir kultūriniai ryšiai“, VU
2013 m. spalio 3–4 d. Pranešimas „Kalbinė situacija Lietuvos lenkų šeimose“ tarptautinėje taikomosios kalbotyros konferencijoje (LITAKA) Vilniaus universiteto Filologijos fakultete „Kalbos ir žmonės: erdvė, laikas, tapatybė“.
2013 m. rugsėjo 26-27 d. Pranešimas „Lietuvos lenkų požiūris į diglosiją (sociolingvistinis tyrimas)“ tarptautinėje konferencijoje “Dialects: The Heritage of European Culture” Mykolo Romerio universitete
2012 rugpjūčio 21-24 d.Pranešimas „Languages and the reconstruction of national identity in multilingual towns of Lithuania“ tarptautiniame simpoziume “SOCIOLINGUISTICS SYMPOSIUM 19” Vokietijoje, Berlyne (Freie Universität) (kartu su prof. Meilute Ramoniene)
2012  lapkričio 16 d.Pranešimas “Kalbos reikšmė tapatumo formavimui“ tarptautinėje konferencijoje „Kalba, erdvė ir tapatybė“, Vilniaus universitete
2012 rugsėjo 14-15 d. Pranešimas tarptautinėje konferencijoje „II Zjazd Uczonych Polskich z Europy Środkowo-Wschodniej “ Olštyne (Lenkijoje).
2011 spalio 28-29 d. Pranešimas “Current trends of self-identification in urban areas of Lithuania: the case of Lithuanian Poles” tarptautinėje konferencijoje “HOT AND COLD ETHNICITIES IN POST-SOVIET SPACE”, Talino universitete (Estijoje).
2011 spalio 19-21 d.Pranešimas “Świadomość językowa Polaków z Wilna, Solecznik i Trok“ tarptautinėje konferencijoje „Paribys – bendrasis paveldas (kalbiniu ir kultūriniu aspektu)“ [„Kresy – wspólne dziedzictwo (w aspekcie językowo – kulturowym)”], Vroclavo universitete (Lenkija).
2010 gruodžio 01 d.Pranešimas „Vilniaus lenkų kalbinis identitetas“ tarptautinėje konferencijoje „Daugiakalbystės forumas“ Mykolo Romerio universitete, Vilnius.
2010 spalio 14–16 d.Pranešimas “Identyfikacja językowa i tożsamościowa Polaków wileńskich” tarptautinėje konferencijoje „Tapatybė kultūrų sankirtoje“ Vilniaus pedagoginiame universitete.
2009 m. spalio 9 d. Pranešimas „Vilniaus lenkų kalbinė savimonė ir daugiakalbystė” tarptautinėje XVII Jono Jablonskio konferencijoje „Kalbos variantiškumas ir kalbinės nuostatos“ Lietuvių kalbos institute, Vilnius.
2009 m. lapkričio 27 d.Pranešimas „Kaip Vilniaus lenkai apibūdina savo tapatybę“ mokslinėje projekto baigiamojoje konferencijoje Vilniaus universiteto Filologijos fakultete.
2008 spalio 23-24 d. Pranešimas „O rdzennych wartościach Polaków na Litwie” tarptautinėje konferencijoje „Europejskość ojczyzn: litewsko-polskie związki językowe, kulturowe i literackie”, Vilniaus universitete.
2008 m. sausio 29 d. Pranešimas „Vilniaus krašto lenkų mokyklų jaunimo kalbinės savimonės tyrimai“ moksliniame seminare „Kalbų vartojimo ir tautinės tapatybės tyrimai: kiekybinių ir kokybinių metodų taikymo patirtis“, VU.
2007 m. birželio 18-19 d. Pranešimas „Sytuacja językowa młodzieży polskojęzycznych szkół na Litwie pochodzącej z rodzin mieszanych językowo” tarptautinėje konferencijoje „Kalbos Lietuvoje: siekiai ir laimėjimai“ . Vilnius / Lietuvos kalbų pedagogų asociacija.
2006 birželio 8-10 d. Pranešimas „Najnowsze lituanizmy w wariancie oficjalnym języka polskiego na Litwie“ tarptautinėje konferencijoje „Baltijos regiono istorija ir kultūra: Lietuva ir Lenkija“ Klaipėdos universitete, Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institute.
2005 birželio 3–4 d. Pranešimas „Linguistic Consciousness of the Polish Youth from Mixed Families “ tarptautinėje konferencijoje „Kalba ir identitetas“ Vilniaus universitetas.
2004 lapkričio 26 d. Pranešimas „Naujosios leksikos tendencijos radijo ir televizijos pranešėjų kalboje“ tarptautinėje konferencijoje „Specialybės kalba: sistema ir vartosena“. Lietuvos teisės universitetas (MRU), Valstybinė lietuvių kalbos komisija, Vilnius.
2004 rugsėjo 23-25 d. Pranešimas „Z problemów nauczania kultury języka polskiego na polonistyce Uniwersytetu Wileńskiego“ tarptautinėje konferencijoje „Rečiau vartojamų kalbų mokymo/si patirtis daugiakultūrėje ir daugiatautėje Europoje“, Valstybinė lietuvių kalbos komisija, Vilnius.
2002 rugsėjo 15-18Pranešimas „Rola języka w kształtowaniu poczucia ojczyzny w społeczeństwach wielokulturowych” tarptautinėje konferencijoje „Do Unii Europejskiej dla jakości życia.” Vigruose, Lenkija.
2001 rugsėjo 8. Pranešimas „Z zagadnień kultury języka polskiego” tarptautinėje konferencijoje „Metody nauczania języka polskiego jako obcego”, VU.