Publikacijos | Publications

 

Monografijos, knygos |Books (monographs, edited volumes)

  • Geben K. 2003. Świadomość i kompetencja językowa a warstwy leksykalne w idiolektach młodzieży polskiego pochodzenia na Wileńszczyźnie [Kalbinė savimonė ir kompetencija bei leksikos sluoksniai Vilniaus krašto lenkų kilmės jaunimo kalboje / Linguistic Competence and Consciousness and Lexical Layers in the Idiolect of the Youth of Polish Background in the Vilnius Region]. Warszawa: Elipsa  (211 p.). ISBN 83-7151-585-5.

  • Karaś H., Rutkowska K., Geben K., Ušinskienė 2001, Język polski na Kowieńszczyźnie. Historia, sytuacja socjolingwistyczna, cechy językowe, teksty [Polish language in the Kaunas region. History, sociolinguistic situation, linguistic features, texts], Karaś H. (ed.), Warsaw-Vilnius (Warszawa-Wilno: Elipsa), ISBN 83-7151-398-4

  • Fedorovič I., Davlevic M., Geben K. (ed.) 2021, Su Erelio ir Vyčio ženklais. Lenkijos ir Lietuvos moksliniai ir kultūriniai ryšiai Vilniaus universiteto istorijoje [With Eagle and “Vytis” Signs. Polish-Lithuanian Scientific and Cultural Relations in the History of Vilnius University]“, VU leidykla (38 publ.sheets) ISBN 978-609-07-0580-3 (print); ISBN 978-609-07-0581-0 (PDF) 512-526

Vadovėliai,žodynai | Textbooks, vocabulares

  • Geben, K. 2013. Kultura języka polskiego. Zmiany słownikowe w polszczyźnie mówionej na Litwie. [Lenkų kalbos kultūra. Sakytinės lenkų kalbos Lietuvoje leksiniai pokyčiai / Culture of Polish Language. Lexical Changes of the Spoken Polish Language in Lithuania] Vilnius University. (148 p.) ISBN 978-609-459-208-9
  • Lietuvių-lenkų kalbų žodynas (el. žodynas), 2015, red. B. Piasecka, bendraautoriai: I. Fedorovič, K. Geben, K. Rutkovska, M. Davlevič, R. Jakubėnas, T. Dalecka, V. Ušinskienė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas 2015 http://lkiis.lki.lt/lietuviu-lenku-zodynas-apie;
  • Didysis lenkų-lietuvių kalbų žodynas [Wielki słownik polsko–litewski.] Raidė A., 2005, Žodyno straipsnių sudarytojai: T. Dalecka, M. Davlevič, K. Geben, R. Jakubėnas, B. Piasecka, K. Rutkowska, V. Ušinskienė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas.
  • Lenkų kalbos mokymo vadovėliai – CD: An Integrated Multimedia Study Solution to Learning Polish Language and Culture: for Bankers A2-B1 (1), for Language Tutors A2-B1 (2), for Public Administration A2-B1 (3)  2007. Śpiewak A., Kupiec B., Jaworska J., Litwinowicz M., Kurz I., Hołowiak D., Geben K. Warszawa: Lingo.
  • Geben K., Bielawska E. 2007. Lenkų kalbos vadovėlis 7 klasei „Oswajanie słów”, Kaunas: Šviesa, 184 p. ISBN 5-430-04445-8.

Straipsniai | Papers

2024

Geben, K., Titaniec, E. J., 2024. Stosunek Polaków litewskich do zapisu nazw osobowych w postaci oryginalnej [The attitudes of Poles from Lithuania towards original spelling of personal names]. Poradnik Językowy. Warszawa: Towarzystwo Kultury Języka. ISSN 0551-5343. no. 1(810), p. 60-72. DOI:10.33896/PorJ.2024.1.4.

2023

Geben, K., 2023. Lietuvos lenkų jaunimo kalbinės nuostatos. In: Terp taikamosios kalbotėros baru. Mokslinių straipsnių rinkinys profesorės Meilutės Ramonienės jubiliejui. Sud: I. Hilbig, K. Jakaitė-Bulbukienė, E. Žurauskaitė, I. Daraškienė, Vilnius: VU leidykla, p. 29-41 https://doi.org/10.15388/Terp_taikamosios_kalboteros_baru.2023.2

2022

Geben, K., 2022. Język polski w krajobrazie językowym Wilna. Acta Baltico-Slavica, 46, Article 2867. p. [1-19]. DOI: 10.11649/abs.2867. [Scopus; Emerging Sources Citation Index (Web of Science)] [Indėlis: 1,000] [Citav. rod.: CiteScore: 0,20; SNIP: 0,711; SJR: 0,138; kvartilis: Q3 (2021, Scopus Sources)]

Ramonienė M., Geben K., 2022. Žurnalo „Taikomoji kalbotyra“ dešimtmetis. Publikacijų apžvalga, Taikomoji kalbotyra, 17, pp. 95-99. doi: 10.15388/Taikalbot.2022.17.5.

2021

Geben K., Zielinska M., 2021. Translanguaging in Polish minority schools in Ukraine and Lithuania, Zeitschrift für Slawistik vol. 66, no. 2, 2021, pp. 229-248. https://doi.org/10.1515/slaw-2021-0011; ISSN: 2196-7016 [Scopus; Arts & Humanities Citation Index (Web of Science)] [Indėlis: 0,500] [Citav. rod.: CiteScore: 0,20; SNIP: 0,711; SJR: 0,116; kvartilis: Q2 (2021, Scopus Sources)]

Fedorowicz I., Geben K., 2021, Językowy obraz domu w prozie wspomnieniowej Wojciecha Piotrowicza [Linguistic Image of DOM ‘home’ in Wojciech Piotrowicz’s Autobiographical Prose], Vilnius University Open Series, (2), pp. 318-333. doi: 10.15388/VLLP.2021.20; [ERIH Plus; DOAJ; Dimensions] https://www.journals.vu.lt/open-series/article/view/24586

Geben K., Borisewska A., 2021, Stosunek do języka polskiego młodzieży polskiej mieszkającej w Ejszyszkach [Attitudes to the Polish language of Polish youth minority living in Eišiškės], In: Fedorovič I., Davlevič M., Geben K. (red.) 2021, „Su Erelio ir Vyčio ženklais. Lenkijos ir Lietuvos moksliniai ir kultūriniai ryšiai Vilniaus universiteto istorijoje. Mokslinių darbų rinkinys“ [With Eagle and “Vytis” Signs. Polish-Lithuanian Scientific and Cultural Relations in the History of Vilnius University] ,VU leidykla,  ISBN 978-609-07-0580-3 (spausdinta knyga) ISBN 978-609-07-0581-0 (skaitmeninis PDF) 512-526 https://www.zurnalai.vu.lt/open-series/article/view/22763

Fedorovič I., Davlevic M., Geben K., 2021, „Wstęp“ [Introduction], In: Fedorovič I., Davlevič M., Geben K. (ed.) 2021, Su Erelio ir Vyčio ženklais. Lenkijos ir Lietuvos moksliniai ir kultūriniai ryšiai Vilniaus universiteto istorijoje [With Eagle and “Vytis” Signs. Polish-Lithuanian Scientific and Cultural Relations in the History of Vilnius University], Vilniaus universitetas, 3 psl.

2020

Geben K, Zielinska M. 2020. Funkcja ekspresywna języka rosyjskiego w wielojęzycznym środowisku młodzieży szkół polskich na Litwie i Ukrainie [Expressive function of Russian in a multilingual community of Polish school youth in Lithuania and Ukraine], Poradnik Językowy vol. 3 DOI: 10.33896/PorJ.2020.3.2, [ERIH Plus; CEEOL – Central and Eastern European Online Library; Scopus] http://www.poradnikjezykowy.uw.edu.pl/wydania/poradnik_jezykowy.772.2020.03.02-K.Geben.Zielinska.pdf

Geben K., Fedorovič I., 2020, Idiolekt Wojciecha Piotrowicza: słownictwo prozy autobiograficznej [Idiolect of Wojciech Piotrowicz: a vocabulary of autobiographical prose], „Slavistica Vilnensis“, 65(1) DOI: 10.15388/SlavViln.2020.65(1).38, p.87-102 https://www.journals.vu.lt/slavistica-vilnensis/article/view/18471

Fedorovič I., Geben K. 2020, Wartości Polaków litewskich w tekstach poetyckich Gabriela Jana Mincewicza [Lithuanian Poles values in the poetic texts of dr. Gabriel Jan Mincewicz] In: Vertybės lietuvių ir lenkų pasaulėvaizdyje [Wartości w językowym obrazie świata Litwinów i Polaków] 1 dalis. Teorinės prielaidos ir interpretacijos, K. Rutkovska S. Niebrzegowska-Bartmińska (ed.), Vilnius, Liublinas: Vilniaus universiteto leidykla, p. 189-208. ISBN 978-609-07-0457-8; ISBN 978-609-07-0458-5, https://www.zurnalai.vu.lt/open-series/article/view/21393

Rita Juknevičienė; Loreta Vilkienė; Laura Vilkaitė-Lozdienė; Justina Bružaitė-Liseckienė; Kinga Geben; Birutė Ryvitytė, 2020, Jei tai nepakartojama, ar tai patikimas mokslas? Atviras laiškas apie tyrimų kartojimo svarbą kiekybiniuose tyrimuose [Is it reliable and valid if it is not replicable? On the importance of replicability in quantitative research] Taikomoji kalbotyra, 14, p. 33-38 [Scopus; CEEOL – Central and Eastern European Online Library; ERIH Plus] [Citav. rod.: CiteScore: 0,10; SNIP: 0,000; SJR: 0,190; kvartilis: Q4 (2020, Scopus Sources)] https://www.zurnalai.vu.lt/taikomojikalbotyra/article/view/18395

2019

Fedorovič I., Geben K. 2019, Konotacje Wilna w polskiej wersji książki Algisa Kalėdy „W poszukiwaniu poetyckiej tożsamości Wilna“ [Connotations of Vilnius in the Polish version of Algis Kalėda’s book In the Search of the Poetic Identity of Vilnius], Bibliotekarz Podlaski  2019/2 (XLIII) ISSN 1640-7806 (print), 119-140. https://bibliotekarzpodlaski.pl/index.php/bp/article/view/12

2018

Geben K., 2018. Jakość języka uczniów szkół polskich na Litwie // Uczymy jak uczyć. Kwartalnik metodyczny dla nauczycieli polonijnych. Warszawa : Stowarzyszenie Wspólnota Polska. ISSN 2544-4522. 2018, no 1, p. 37-39 (Straipsnis mokslo, meno, kultūros, profesiniuose leidiniuose)

Geben K., 2018, Problemy językowe i tożsamościowe młodych Polaków na Litwie // Wspólnota Polska. Pismo poświęcone Polonii i Polakom za granicą. Warszawa : Stowarzyszenie Wspólnota Polska. ISSN 1429-8457. 2018, nr. 1-2, p. 40-45. (Mokslo populiarinimo straipsnis)

Geben K., 2018, Funkcje urbanonimów w felietonach Czesława Jankowskiego /Urbanonimų funkcijos Česlavo Jankovskio feljetonuose / The functions of urban place names in social satires by Czeslaw Jankowski // Slavistica Vilnensis / Vilniaus universitetas. ISSN 2351-6895. eISSN 2424-6115. 2018, t. 63, p. 263-272. . http://www.zurnalai.vu.lt/slavistica-vilnensis/article/view/12072/10664

Geben K., 2018, Polacy na Litwie w obliczu przemian,  Annales Collegii Nobilium Opolienses, 2018, nr 7. Opole – Toruń: Horyzonty, Wydawnictwo Adam Marszałek, ISSN: 2299-7687, p. 34-45.

Geben K., 2018, Zmiana wzorców zachowań grzecznościowych wilnian na przestrzeni wieku (1924–2018). In Fedorovič I., Davlevič M. (red.), Czesław Jankowski (1857–1929) – tarp „čionykštiškumo“ ir europietiškumo“ [między tutejszościa a europejskością], Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 257-274

Geben K., [Fedorovič I.], 2018, Wartości patriotyczne i religijne w tekstach poetyckich dra Gabriela Jana Mincewicza. In: Rocznik Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy, 2018, t. 18 Vilnius, Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy

2017

Geben K., 2017, Pozdrawiam ze świętem! O życzeniach „po wileńsku“. In: Poradnik Językowy 8 (747), p. 83-90, ISSN: 0551-5343 (2017, Scopus Sources)

Geben K., 2017, Przyczynek do badań nad językiem uczniów szkół polskich na Litwie. In: „W labiryncie polszczyzny. Profesorowi Stanisławowi Dubiszowi – doktorzy i doktoranci“,  Beata K. Jędryka, Ewelina Kwapień (red.), Warszawa: Elipsa, psl. 241-248. ISBN 978-83-8017-177-0

Geben K., 2017, Etnolingwistyczna żywotność polskiej grupy mniejszościowej na Litwie. In. Rocznik Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy, t. 17, elektroninė versija:  http://www.snpl.lt/rocznikT17.php, Leidėjas: Lietuvos lenkų mokslininkų draugija (Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy), p. 141-153 (13 psl.) ISNN 1822-3915

Geben, K., 2017, Językowy obraz Wilna w felietonach Czesława Jankowskiego „Przechadzki po Wilnie” = The linguistic view of Vilnius in the feature articles “Przechadzki po Wilnie” (“Strolling around Vilnius”) by Czesław Jankowski // Język a kultura. Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. ISSN 1232-9657. 2017, t. 27, p. 243-251. (Acta Universitatis Wratislaviensis ; No. 3891). DOI: 10.19195/1232-9657.27.16.

2016

Geben K., Zielińska M., 2016, Sytuacja socjolingwistyczna a kompetencja leksykalno-słowotwórcza młodzieży ze szkół polskich z Solecznik (Litwa) i Gródka (Ukraina). In: Prace Filologiczne LXIX, p. 155-168. ISSN: 0138-0567

Geben K., Zielińska M., 2016, Porównanie sytuacji socjolingwistycznej uczniów szkół polskich z Mościsk, Gródka (Ukraina) oraz Solecznik (Litwa). In: Slavistica Vilnensis t. 61, p. 131-142, ISSN: 2351-689 http://www.zurnalai.vu.lt/slavistica-vilnensis/article/view/10647/8674

2015

Geben K., Ramonienė M. 2015, Language use and self-identification: The case of Lithuanian Poles. In: Sociolinguistic Studies, Vol. 9.2–3, p. 243-267, ISSN: 1750–8649 (print) ISSN: 1750–8657 (online); Equinox Publishing, [Scopus; MLA; Brill; Linguistics Abstracts Online] [Indėlis: 0,500] [Citav.
rod.: CiteScore: 0,60; SNIP: 0,455; SJR: 0,196; kvartilis: Q2 (2015, Scopus Sources)]

https://journals.equinoxpub.com/index.php/SS/issue/view/2154

Geben K., 2015, Dyglosja i wielojęzyczność Polaków mieszkających w miastach na Litwie. In: Tarmės – Europos tautų kultūros paveldas. Dialects – Cultural Heritage of European Nations, parengė Z. Babickienė , L. Pečkuvienė, Vilnius: MRU, p. 142-162, ISBN 978-9955-19-766-9 (el. versija), http://ebooks.mruni.eu/pdfreader/tarms-europos-taut-kultros-paveldas-dialects-cultural-heritage-european-nations

2014

Geben, K., 2014, Analiza pragmatyczna wpisów do księgi pamiątkowej Katedry Filologii Polskiej Uniwersytetu Wileńskiego. In: Kozłowska A. Świątek A. (Red.), Znaczenie. Tekst. Kultura. Prace ofiarowane Profesor Elżbiecie Janus. T. 5, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, p. 347-355, ISBN 978-83-64181-83-2.

Geben K. 2014. Trudności młodzieży polskiej na Litwie w uczeniu się języka ogólnopolskiego. In: Kalba ir kontekstai. Mokslo darbai 2014 m. VI. 1 tomas 2 dalis, Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, p. 186–197. ISSN 1822-5357.

Geben K. 2014. „Dobrze być w tym towarzystwie i w Wilnie“ (Cz. Miłosz). Analiza pragmatyczna wpisów do księgi pamiątkowej Katedry Filologii Polskiej Uniwersytetu Wileńskiego. In: M. Davlevič, I. Fedorovič, A. Kalėda (red.), Funkcjonowanie języków i literatur na Litwie. Litewsko-polskie związki naukowe i kulturowe, Vilnius: Vilniaus universitetas, p. 390–397. ISBN 978-609-459-347-5.

Geben, K., 2014, Zmiany tożsamościowe i językowe polskiej mniejszości narodowej na Litwie, In: Gerhard Schiller (red.), Edukacja mniejszościowa w Polsce. Wczoraj – dziś – jutro. Publikacja  pokonferencyjna (wybór  tekstów). Gliwice-Opole: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej; p. 129-133; ISBN 978-83-63995-20-1 http://www.haus.pl/pliki/news/File/XIX_SS_PL.pdf

2013

Geben K.  2013. Lietuvos lenkai ir lenkų kalba Lietuvoje [Lithuanian Poles and the Polish language in Lithuania]. In: M. Ramonienė (red.) Miestai ir kalbos. T. 2. Sociolingvistinis Lietuvos žemėlapis (kolektyvinė monografija) [Cities and Languages 2. Sociolinguistic Map of Lithuania (collective monograph)]. Vilnius: Vilniaus universitetas, p. 217–234. ISBN 978-609-459-263-8.Kolektyvinė monografija

2012

Geben K. 2012. Kim się czują Polacy z Wilna, Solecznik i Trok. In: Burzyńska–Kamieniecka A., Misiak M., Kamieniecki J. Red., Kresowe dziedzictwo: studia nad językiem, historią i kulturą. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, p. 155–165. ISBN 97883742328869.

2011

Geben K. 2011. Wybór tożsamości na styku języków i kultur [Tapatybės pasirinkimas kalbų ir kultūrų sandūroje]. In: Dalecka T., Dawlewicz M. Red. W kręgu idei Miłoszowskich [Miłoszo įdėjų pasaulyje]. Vilnius: Vilniaus universitetas, p. 237–253. ISBN 978-9955-634-88-1.

Geben K., Ramonienė M. 2011. Особенности языкового поведения литовских поляков [Lietuvos lenkų kalbinio elgesio ypatumai] – Диаспоры, Nr. 1. Moskva, Independent Academic Journal. p. 86–120. ISSN 1810-228X . Paskelbtas internete: http://www.diaspory.ru/images/stories/pdf/dias_1-2011.pdf

Geben K. 2011. Z badań nad wielojęzycznością społeczności miejskich Polaków na Litwie [Lietuvos lenkų miestietiškų bendruomenių daugiakalbystės tyrimo klausimais] – Prace Filologiczne,  T. 62, p. 119–129. ISSN 0138-0567. 

Geben K. 2011.Identyfikacja językowa i tożsamościowa Polaków wileńskich. In: Masoit I., Sokolovska H. Red. Tapatybė kultūrų sankirtoje: mokslinių straipsnių rinkinys. T. 2. Vilnius: Edukologija, p. 42–52. ISBN 9789955206934.

2010

Geben K. 2010. Sytuacja językowa Polaków wileńskich – Poradnik Językowy, Nr. 2, Warszawa, p. 70–83,  ISSN 0551-5343.

Geben K. 2010. Vilniaus lenkų kalbinė savimonė, daugiakalbystė ir tapatybė – Ramonienė M. Red. Miestai ir kalbos (kolektyvinė monografija).Vilnius: Vilniaus universitetas, p. 153–173. ISBN 978-9955-33-634-1.

2009

Geben K. 2009. O rdzennych wartościach Polaków na Litwie (na podstawie badań ankietowych studentów polonistyki Uniwersytetu Wileńskiego – Dawlewicz M. Red. Europejskość ojczyzn: litewsko-polskie związki językowe, kulturowe i literackie, Vilnius: Vilniaus universitetas, p. 310-321, ISBN 978-9955-33-506-1.

2008

Geben K. 2008. Najnowsze lituanizmy w wariancie oficjalnym języka polskiego na Litwie – Acta historica Universitatis Klaipedensis. 16, Baltijos regiono istorija ir kultūra: Lietuva ir Lenkija: politinė istorija, politologija, filologia, t. XVI, p. 239–246, ISSN 1392-4095;

Geben K. 2008. Typy innowacji słownikowych w języku inteligencji polskiej na Wileńszczyźnie – Prace Filologiczne, t. LIII, p 223–230, ISSN 0138-0567;

Geben K. 2008. Język internautów wileńskich – Poradnik Językowy, Nr. 3, p. 62–72, ISSN 0551-5343;

2007

Geben K. 2007. Sytuacja językowa młodzieży polskojęzycznych szkół na Litwie pochodzącej z rodzin mieszanych językowo – Kalbos Lietuvoje: siekiai ir laimėjimai, Vilnius : Lietuvių kalbos pedagogų asociacija, Valstybės institucijų kalbų centras, p. 129–135, ISBN 978-9955-695-67-7;

Geben K. 2007. Linguistic Consciousness of the Youth from Mixed Families at Polish Minority Schools in the Vilnius Region – Spritt österut: Språk og identitet, (ser. Skrifter frå Ivar Aasen-instituttet 26), Volda: Høgskulen i Volda, 2007, p. 39–49. ISBN: 978-82-7661-263-9, ISSN 0807-6243;

2004

Geben K. 2004. On the problems in teaching the culture of the polish language to the students of polish studies in Vilnius universityGrumadienė L. (ir kiti). Red. Best practices of teaching less widely-used languages in multicultural and multinational Europe, 23-25 September 2004, Vilnius, (Materials of the conference), Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, p. 103–104. ISBN 9989-668-60-3;

Geben K. 2004. Naujosios leksikos tendencijos radijo ir televizijos pranešėjų kalboje (pagal Lietuvos lenkų tautinės mažumos radijo ir televizijos laidų kalbos analizę) –  Specialybės kalba: sistema ir vartosena. Mokslinės konferencijos darbai, Vilnius: LTU leidybos centras, p. 42–46. ISBN 9955563796;

Geben K. 2004. Nowe tendencje leksykalne w języku polskiej inteligencji mieszkającej na Wileńszczyźnie – Poradnik Językowy, Nr. 8, p. 64–71. ISSN 0551-5343;

2003

Geben K. 2003. Wielowyrazowe kalki leksykalne z języka rosyjskiego w języku uczniów polskojęzycznych szkół na Wileńszczyźnie – Prace Filologiczne, t. XLVIII, p. 237–250, ISSN 0138-0567.

Geben K. 2003. Rola języka w kształtowaniu poczucia ojczyzny w społeczeństwach wielokulturowych – Do Unii Europejskiej dla jakości życia (Rink.), Warszawa, 120–123, ISBN 83-85461-92-2;

2002

Geben K. 2002. Świadomość językowa uczniów szkół polskich na Wileńszczyźnie (na podstawie badań ankietowych) – Porayski-Pomsta J. Red. Studia pragmalingwistyczne 3, Czynności tworzenia i rozumienia wypowiedzi, Warszawa, 42–54. ISBN 83-7151-400-X;

2001

Geben K. 2001. Kalki leksykalne z języka litewskiego w języku polskim uczniów polskojęzycznych szkół na Wileńszczyźnie Poradnik Językowy, Nr. 10, Warszawa, 56–63, ISSN 0551-5343;

2000

Geben K. 2000. Kresowizmy pochodzenia białoruskiego w języku uczniów szkół polskich na Wileńszczyźnie – Poradnik Językowy, Nr. 9, Warszawa, 46–61, ISSN 0551-5343;

1998

Geben K. 1998. Cytaty i przełączanie kodów w zachowaniach językowych przedstawicieli wielojęzycznej grupy lokalnej (na podstawie badań wileńskich rodzin heterogenicznych językowo) – Poradnik Językowy, Nr. 10, Warszawa, 26–33, ISSN 0551-5343;

Geben-Stankiewicz K. 1998. Słownictwo interferencyjne a problem wielojęzyczności na Wileńszczyźnie (na podstawie badań rodzin heterogenicznych językowo) – Dubisz S. Red. Słowa w różnych kontekstach, Warszawa, 271–284, ISBN 83-7151-255-4;

Tezės | Abstracts

Fedorovič I.; Geben K., 2020.  Językowy obraz DOMU w prozie wspomnieniowej Wojciecha Piotrowicza. In:  Vertybės lietuvių ir lenkų pasaulėvaizdyje. Liaudiškasis, tautinis, daugiatautis ir daugiakultūris paveldas = Wartości w językowym obrazie świata litwinów i polaków. Dziedzictwo ludowe, narodowe, wieloetniczne i wielokulturowe : tarptautinis kultūrinės lingvistikos seminaras, Vilnius, 2020, rugsėjo 24-25 d. : seminaro tezės / leidinio sudarytoja Kristina Rutkovska, Tezės kituose recenzuojamuose leidiniuose, Vilniaus universitetas

Geben K. 2019 pranešimo „Obraz Wilna w idiolekcie Czesława Jankowskiego”  tarptautiniame kognityvinės etnolingvistikos seminare “Vertybės lietuvių ir lenkų pasaulėvaizdyje” tezės ISBN 978-609-07-0195-9,

Fedorovič I., Geben K. 2019, pranešimo „Wartości patriotyczne i religijne w tekstach poetyckich dra Gabriela Jana Mincewicza” tartautiniame kognityvinės etnolingvistikos seminare “Vertybės lietuvių ir lenkų pasaulėvaizdyje” tezės ISBN 978-609-07-0195-9,

Geben K. 2013 Stosunek litewskich Polaków do dyglosji (badanie socjolingwistyczne) = Lithuanian Poles’ attitudes toward diglossia (sociolinguistic investigation). Tarmės – Europos tautų kultūros paveldas: tarptautinė mokslinė konferencija: išplėstinės tezės = Dialects – European national heritage : international scientific conference: extended ab p. 16-17Geben K. 2013 Kalbinė situacija Lietuvos lenkų šeimose.. Kalbos ir žmonės: erdvė, laikas, tapatybė : tarptautinė taikomosios kalbotyros konferencija = Languages and people: space, tikme, identity : international conference of applied linguistics. VU leidykla, p. 27-28