Edukologijos įvadas

 

Žmogus yra vienintelė būtybė, kurią reikia ugdyti.
Der Mensch ist das einzige Geschöpf, das erzogen werden muss.
Immanuel Kant

Edukologija – ugdymo mokslas. Ugdyti – ne tik mokyti, bet ir globoti, aprūpinti, lavinti, auklėti, šviesti, veikdinti ir dar daugiau.
Svarbiausia – padėti žmogui visapusiškai tobulėti.

Dalyko tikslas
Siekiama, kad šį dalyką pasirinkę studentai susipažintų su ugdymo mokslo pagrindinėmis sąvokomis, svarbiausiais didaktikos ir auklėjimo teorijos principais, mokymo(si) ir auklėjimo metodais ir formomis bei ugdymo mokslo raida. Be to, tobulinamas analitinis ir kritinis mąstymas, gebėjimas rinkti, analizuoti ir sisteminti informaciją iš įvairių šaltinių.

Siekiniai
Dalyką išklausę studentai
supras ir gebės paaiškinti pagrindines ugdymo mokslo, didaktikos ir auklėjimo teorijos sąvokas, ugdymo proceso dėsningumus;
gebės lyginti ir vertinti įvairias mokymo(si) formas ir metodus;
gebės lyginti ir vertinti įvairias auklėjimo ir saviauklos formas ir metodus;
gebės analizuoti pamokos struktūrą, kelti ugdymo tikslus ir rengti pamokų planus;
gebės aiškinti, lyginti ir vertinti įvairių filosofijos mokyklų įtaką ugdymo mokslui;
mokės rinkti, analizuoti ir sisteminti informaciją iš įvairių šaltinių.

Atsiskaitymo reikalavimai
Egzaminas raštu, kurį sudaro du kontroliniai darbai (50%+50%). Pirmasis – semestro viduryje, antrasis – semestro pabaigoje.
Kontrolinių darbų forma ir turinys: uždarojo ir atvirojo tipo klausimai ir užduotys iš paskaitose ir savarankiškai nagrinėtų temų.

Išsamus dalyko aprašas

Paskaitų medžiaga


Jei norite komentuoti, turite prisijungti.