Prisijungimas

Publikacijos

MOKSLINĖS MONOGRAFIJOS, STUDIJOS, FUNDAMENTINIAI IR ORIGINALIEJI TEORINIAI MOKSLO DARBAI

 • Kardelis V., 2009, Šiaurės rytų aukštaičiai vilniškiai: ribos ir diferenciacija, Vilnius.
 • V. Kardelis, Rytų aukštaičių šnektų slavizmų fonologijos bruožai, Vilnius, 2003.
  • Vytautas Kardelis. Rytų aukštaičių šnektų slavizmų fonologijos bruožai. Vilnius: VU l-kla, 2003, 195 p.: [apžvalga], – Gimtoji kalba 2003, Nr. 10, p. 23 (J. Urbanavičienė).
  • Vytautas Kardelis. Rytų aukštaičių šnektų slavizmų fonologijos bruožai. Vilnius: VU l-kla, 2003, 195 p.: [recenzija], – Baltu filologija: zinatniskie raksti 2004, t. XIII, no. 2, p. 151–155 (A. Judžentis).
  • Vytautas Kardelis. Rytų aukštaičių šnektų slavizmų fonologijos bruožai. Vilnius: VU l-kla, 2003, 195 p.: [recenzija], – Baltistica 2006, 41(1), p. (F. Zamblera).
  • Vytautas Kardelis. Rytų aukštaičių šnektų slavizmų fonologijos bruožai. Vilnius: VU l-kla, 2003, 195 p.: [recenzija], – Acta Baltico-Slavica 2008, 32, 229–231 (A. Zielińska).

 

MOKSLINIAI STRAIPSNIAI RECENZUOJAMUOSE PERIODINIUOSE BEI TĘSTINIUOSE TARPTAUTINIUOSE, UŽSIENIO IR LIETUVOS LEIDINIUOSE, IŠ JŲ ELEKTRONINIUOSE

DIACHRONINĖ FONOLOGIJA

 • Kardelis V., 2008, Dėl junginių *lē, *rē, *sē Mielagėnų areale, – Baltistica XLIII (3), 485–494.
 • Kardelis V., 2003, Dėl galinių le junginių raidos šiaurės rytų vilniškių šnektose, – Baltistica XXXVII (2) 2002, Vilnius, p. 215–222.
 • Kardelis V., 2003, Dėl junginių la, lė raidos šiaurės rytų vilniškių šnektose, – Baltistica XXXVII (1) 2002, Vilnius, p. 107–114.
 • Kardelis V., 2001, Dar dėl junginių le, re, se raidos uteniškių ir vilniškių tarmėse, – Baltistica XXXV (2) 2000, p. 141–149.
 • Kardelis V., 1998, Pastabos priebalsių l, r, s rytinėse lietuvių tarmėse istorijai, – Baltistica XXXIII (1), Vilnius, p. 175-183.


SINCHRONINĖ FONOLOGIJA IR EKSPERIMENTINĖ FONETIKA

 • Urbanavičienė, J., Kardelis V., 2006, Rytų aukštaičių vilniškių ilgųjų balsių priegaidžių audicinis tyrimas, – Acta linguistica lithuanica, t. 54, p. 63–82.
 • Kardelis V., 2005, Dėl Palūšės arealo aukštutinio pakilimo balsių fonologinio statuso, – Baltistica XL (1), Vilnius, p. 57–67.
 • Kardelis V., 2003, Šiaurės rytų vilniškiai. Fonologinės pastabos, – Baltistica XXXVII (1) 2002, Vilnius, p. 79–86.
 • Kardelis V., 1999, Dėl kiekybinės slavizmų adaptacijos raidos, – Baltistica XXXIV (1), Vilnius, p. 39-50.


SOCIOLINGVISTINĖ TEMATIKA

 • Kardelis V., Sinočkina, B., Wiemer, B., Zielińska, A., 2003, Sytuacja językowa na terenie od Wisagini do Hoduciszek na Litwie. Raport z badań terenowych, – Acta Baltico-Slavica 27, p. 33–52.
 • Kardelis, V., 2006, Šiaurės rytų vilniškių ploto sociolingvistiniai bruožai, – Baltistica XLI (2), p. 233–243.
 • Kardelis V., Navickaitė A., 2006, Šiaurės rytų vilniškiai 1920–1930 m. Sociolingvistinės pastabos, – Baltistica XLI (3), p. 489–496.
 • Kardelis V., 2012, Kalbų vartojimas rytų aukštaičių vilniškių patarmėje (spausdinama).


AREALINIAI ASPEKTAI

 • Kardelis V., 2004, Dėl šiaurės rytų vilniškių diferenciacijos, – Baltistica XXXIX (2), Vilnius, p. 247–258.
 • Kardelis V., 2007, Dėl vilniškių patarmės klasifikacijos, – Baltistica XLII (2), 47–60.
 • Kardelis V., 2007, Dėl rytų aukštaičių vilniškių ir uteniškių patarmių ribos, – Baltistica XLII (3), 457–467.
 • Kardelis V., 2012, Dar dėl rytų aukštaičių vilniškių patarmės ribų (spausdinama).


LIETUVIŲ TARMIŲ SALOS

 • Kardelis V., 2012, Gervėčiai: kokia kalbinių tyrimų perspektyva? (spausdinama)


BALTŲ-SLAVŲ SANTYKIAI

 • Kardelis V., Wiemer B., 2003, Kritische Bemerkungen zur Praxis der Erstellung litauischer Wörterbücher, insbesondere von Mundarten – am Beispiel des slavischen Lehnguts und des ‘veikslas’,  – Prace bałtystyczne. Język, literatura, kultura, Warszawa, p. 42–69.
 • Kardelis V., Wiemer B., 2003, Ausbildung von Aspektpaarigkeit in litauischen Grenz- und Inseldialekten (am Beispiel von Sprechverben), – Linguistica Baltica 10 (2002), p. 51–80.
 • Б. Вимер, И. Владыко, В. Кардялис, 2003, Мочь и уметь – функциональные пересeчения двух модальных глаголов в говорах литовского-славянского пограничья, – Балто-славянские исследования 16, p. 142–167.

 

SUDARYTI MOKSLO DARBAI

 • Mielagėnų apylinkių tekstai (sudarymas, įvadas, komentarai Vytauto Kardelio), 2006, Vilnius.

Mielagėnų apylinkių tekstai (sudarymas, įvadas, komentarai Vytauto Kardelio), 2006, Vilnius, 132 p. + 1 elektron. opt. diskas: [recenzija], – Gimtoji kalba, 2007, Nr. 5, p.29 (J. Urbanavičienė).

 • Dūkšto apylinkių tekstai (sudarymas, įvadas, komentarai Vytauto Kardelio), 2011, Vilnius.

MOKOMOSIOS KNYGOS

 • Kardelis V., Kardelytė-Grinevičienė D., Navickaitė A., Strungytė I., 2006, Šiaurės rytų aukštaičiai vilniškiai (mokomoji knyga), Vilnius.

Kardelis V., Kardelytė-Grinevičienė D., Navickaitė A., Strungytė I., 2006, Šiaurės rytų aukštaičiai vilniškiai (mokomoji knyga), Vilnius, 272 p. + 1 elektron. opt. diskas: [recenzija], – Gimtoji kalba, 2007, Nr. 8, p.24 (D. Sinkevičiūtė).

 • Kardelis V., Kardelytė-Grinevičienė D., Rytų aukštaičiai vilniškiai (mokomoji knyga), 2010, Vilnius.

 

 

PRANEŠIMAI KONFERENCIJOSE

 • Б. Вимер (Констанц), В. Кардялис (Вильнюс), Verba dicendi et sentiendi в литовских говорах, – Конференция «Лексикология и лексикография балтийских языков», Филологический факультет СПбГУ, Кафедра общего языкознания, 2002.
 • Björn Wiemer, Anna Zieliska, Vytautas Kardelis: Sociolinguistic Complexities in Slavic-Lithuanian Micro-Areals along the Lithuanian-Byelorussian Border A Reconstruction Attempt for the 20th Century, – Eleventh International Conference on Methods in Dialectology (Methods XI), University of Joensuu, Finland, 2002.
 • Kardelis V., Šiaurės rytų vilniškiai. Fonologinės pastabos, – Kazimieras Jaunius (1848–1908). Tarmėtyrininkas ir kalbos istorikas, LKI, Vilnius, 2003.
 • Kardelis V., Sociolingvistinė situacija šiaurės rytų vilniškių plote, – Baltų ir slavų tarmių priešistorės raida etnokultūriniu aspektu, LKI, Vilnius, 2005 m. rugsėjo 19–21 d..
 • Kardelis V., Dėl šiaurės rytų vilniškių adj. nom. pl. galūnės –uos, – X tarptautinis baltistų kongresas. Baltų kalbų istorija ir tipologija, VU, Vilnius, 2005 m. rugsėjo 23–24 d.
 • Kardelis V., Urbanavičienė J., Sociolingvistiniai lietuvių tapatybės aspektai, – Projekto LITERA baigiamoji mokslinė konferencija „Lietuvių tapatybė kultūrų dialogo kontekstuose“, VU, Vilnius, 2006 m. spalio 13 d.
 • Kardelis V., Kardelytė-Grinevičienė D. Laiko raiškos atvejis šiaurės rytų vilniškių plote, – Baltų kalbos ir tarmės Vidurio Europos erdvėje, LKI, Vilnius, 2007 m. kovo 27–30 d.
 • Kardelis V., Dėl fonologinių kitimų rytų aukštaičių vilniškių patarmėje, – Baltų kalbos ir jų tyrimo metodų kaita (nuo menamosios prokalbės iki XVIII a.), Brno Masaryko universiteto (Čekija) Filosofijos fakulteto Senųjų bei moderniųjų kalbų senųjų laikotarpių tarpdisciplininių tyrimų centras, 2007 m. lapkričio 7–9 d.
 • Kardelis V., Tyrimo metodų kaita lietuvių dialektologijoje, – Lietuvių kalbos vieta ir reikšmė Europos kontekste, Fribūras, Bernas, Ciurichas, 2008 m. birželio 4–6 d.
 • Kardelis V., Rytų aukštaičių vilniškių diferenciacija: vidinė raida ar kalbų kontaktų rezultatas? – Baltų filologijos perspektyvos II. Lenkų–baltų kontaktai ir kontrastai kalboje ir literatūroje, Poznanės Adomo Mickevičiaus universitetas (Lenkija), 2010 m. gegužės 20– 21 d. – pranešimas priimtas.
 • Kardelis V., Markauskaitė A., Kelios pastabos apie rytų ir pietų aukštaičių patarmių konsonantizmą, – 47. Artura Ozola dienas konference: Baltu valodu vesture un dialektologia: referatu anotacijas un kopsavilkumi, Riga, 2011, 18.-19. marts. Riga: Latvijas universitate, 2011. p. 19-20.
 • Kardelis V., Markauskaitė A., Вильнюсский поддиалект восточных аукштайтов виленчан: от описания особенностей до корпуса лиалекта, – Общая фонетика и балтийские языки (К 130-летию Анны Абеле), Sankt Peterburgo valstybinis u-tas, Sankt Peterburgas, 2011 rugsėjo mėn 15-16 d.
 • Judžentytė G., Kardelis V., Rytų aukštaičiai vilniškiai ir uteniškiai: paribio tyrimo perspektyvos, – Общая фонетика и балтийские языки (К 130-летию Анны Абеле), Sankt Peterburgo valstybinis u-tas, Sankt Peterburgas, 2011 rugsėjo mėn 15-16 d.

PRANEŠIMAI SEMINARUOSE

 • V. Kardelis (VU), J. Urbanavičienė (LKI), Šiaurės rytų vilniškiai. Sociolingvistiniai tapatybės aspektai, – Projekto LITTERA seminaras Vilniaus universiteto Filologijos fakultete, VU, Vilnius, 2006-04-13.
 • V. Kardelis, Lietuvių arealinės lingvistikos tyrimų atnaujinimo gairės, – Vasaros kvalifikacinė mokykla „Kalbinis savitumas modernėjančioje visuomenėje: Lietuvių kalbos tarmės“, LKI, Varėnos r., Marcinkonyse, 2006 m. liepos 24–28 d.


MOKSLINĖS RECENZIJOS

 • Kardelis V., 2006, Rec. kn.: Jono Jaknavičiaus 1647 metų „Ewangelie polskie y litewskie“, dokumentinis leidimas ir kompaktinė plokštelė su skaitmenine faksimile. Bibliotheca Archivi Lithuanici 6, parengė Milda Lučinskienė, – Archivum Lithuanicum, t. 8, 359–361.
 • Kardelis V., 2003, Rec. kn.: Balten-Slaven-Deutsche: Aspekte und Perspektiven kultureller Kontakte. Münster, 1999. 400 p., – Baltistica 2002, XXXVII (1), 177–182.

 

RECENZUOTOS MOKSLINĖS MONOGRAFIJOS IR KITI MOKSLINIAI LEIDINIAI

 • Bilkis L., 2009, Lietuvių helonimų daryba. Priesaginiai ir priesagotieji helonimai, Vilnius.
 • Markevičienė Ž., Markevičius V., Markevičius A., 2009, Širvintiškių tekstai.
 • Pupkis A., 2008, Kazlų rūdos šnektos žodynas, Vilnius.
 • Vilutytė A., 2008, Kaltanėnų šnektos žodynas, Vilnius.
 • Tuomienė N., 2008, Ramaškonių šnektos tekstai, Vilnius.
 • Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos II (straipsnių rinkinys), 2008, Vilnius.
 • Vakarų aukštaičiai šiauliškiai (mokomoji knyga; sud. R. Kazlauskaitė, L. Lapinskienė, R. Bacevičiūtė), 2007, Vilnius.
 • Leskauskaitė A., 2006, Kučiūnų krašto šnektos tekstai, Vilnius.
 • Senkus J., 2006, Kalbotyros darbai (sud. D. Mikulėnienė, R. Senkutė-Kašėtienė), Vilnius.
 • Vakarų aukštaičiai kauniškiai ir Klaipėdos krašto aukštaičiai (mokomoji knyga; sud. R. Bacevičiūtė, D. Mikulėnienė, V. Salienė), 2005, Vilnius.
 • Zietelos šnektos tekstai (sud. A. Vidugiris, D. Mikulėnienė), 2005, Vilnius.
 • Garšva K., 2005, Lietuvių kalbos paribio šnektos (fonologija), Vilnius.

 

OPONUOTOS DISERTACIJOS

 • Gintarė Judžentytė, 2010, Latvių kalbos vietos prieveiksmiai: sinchronija ir diachronija (humanitarinių mokslų sritis, filologija 04 H).
 • Jolita Urbanavičienė, 2006, Svirkų šnektos (rytų aukštaičių vilniškių) fonologinė sistema: vokalizmas ir prozodija (humanitarinių mokslų sritis, filologija 04 H).
 • Alma Imbrasienė, 2005, Bendros baltų ir germanų etimologijos (veiksmažodinių atitikmenų struktūra) (humanitarinių mokslų sritis, filologija 04 H).
 • Nijolė Tuomienė, 2005, Ramaškonių šnektos daiktavardžio kaityba: sociolingvistinis tyrimas (humanitarinių mokslų sritis, filologija 04 H).
 • Loreta Vaicekauskienė, 2004, Naujųjų lietuvių kalbos svetimžodžių norminimo teorija ir praktika (humanitarinių mokslų sritis, filologija 04 H).
 • Antanas Smetona, 2004, Rankraštinė K. K. Daukšos gramatika (humanitarinių mokslų sritis, filologija 04 H).

 

DISERTACIJŲ GYNIMO TARYBOS NARYS

 • Aleksej Burov, 2011, Laiko prieveiksmis – leksinė priemonė laiko suvokimo modeliams reikšti. Tarpdalykinė Nybelungų giesmės (B rankraštis) analizė (humanitarinių mokslų sritis, filologija 04 H).
 • Justina Daunorienė, 2011, Refleksyvumas vokiečių kalboje: istorinės raidos duomenimis paremtas tyrimas (humanitarinių mokslų sritis, filologija 04 H).
 • Virginija Masiulionytė, 2008, Gyvūnų simbolika vokiečių ir lietuvių kalbų frazeologijoje iš kultūros semiotikos perspektyvos (humanitarinių mokslų sritis, filologija 04 H).
 • Gražina Droessiger, 2008, Apie episteminio modalumo raiškos priemones vokiečių ir lietuvių kalbose. Interviu kaip pokalbio rūšies tyrimai remiantis komunikacine-pragmatine modalumo samprata (humanitarinių mokslų sritis, filologija 04 H).
 • Indrė Brokartaitė-Pladienė 2007, Vokiškos leksikos skolinimasis Rytprūsių lietuvių laikraštyje „Naujasis Tilžės keleivis“ (1924–1940) (humanitarinių mokslų sritis, filologija 04 H).
 • Asta Balčiūnienė, 2007, Kupiškėnų tarmės intarpiniai ir sta kamieno veiksmažodžiai (humanitarinių mokslų sritis, filologija, H55 kalbos istorija).
 • Jurgis Pakerys, 2005, XVI a. Mažosios Lietuvos spaudinių mišriųjų ir priesaginių veiksmažodžių daryba (humanitarinių mokslų sritis, filologija 04 H).
 • Edmundas Trumpa, 2005, Pelesos šnektos balsinės fonemos ir jų variantai (humanitarinių mokslų sritis, filologija 04 H).
 • Irma Zeller, 2005, Automatinis terminų atpažinimas ir apdorojimas (humanitarinių mokslų sritis, filologija 04 H).
 • Aurelija Genelytė, 2004, Liaudiškų fitonimų motyvacija (šiaurės panevėžiškių ir kitų lietuvių kalbos tarmių lyginamasis aspektas) (humanitarinių mokslų sritis, filologija 04 H)
 • Reda Toleikienė, 2004, Siela ir protas lietuvių ir vokiečių kalbose (humanitarinių mokslų sritis, filologija 04 H).
 • Daiva Sinkevičiūtė 2004, Senųjų dvikamienių lietuvių asmenvardžių trumpinių struktūra (humanitarinių mokslų sritis, filologija 04 H).