EMVAKA projektas

 

Apie EMVAKA projektą / About the EMVAKA project

Pastaruoju metu išaugusi reemigracija rodo, kad daugelis į Lietuvą sugrįžusių šeimų patiria sunkumų dėl vaikų nepritapimo Lietuvos mokyklose, kurį, be kitų veiksnių, lemia ir nepakankamas lietuvių kalbos mokėjimas. Šio projekto tikslas – ištirti ir aprašyti Lietuvos mokyklose 2019 m. ir 2020 m. rudenį pradėjusių mokytis iš anglakalbių šalių atvykusių vaikų kalbinę raišką, sieti ją su BEKM kalbos mokėjimo lygiais. Projekte sukauptas jaunesniojo mokyklinio amžiaus (1-6 klasių) mokinių sakytinės ir rašytinės lietuvių kalbos tekstynas, leidžiantis tirti tikslinės grupės vaikų kalbą ir lyginti ją su Lietuvoje nuolat gyvenusių vaikų kalbine raiška. Tikimasi, jog projekto rezultatai prisidės prie kokybiškesnės mokymo medžiagos rengimo ir pasitarnaus mokytojams, mokantiems iš užsienio atvykstančius vaikus.  

In English:

Current migration trends in Lithuania reveal that a number of returning Lithuanian emigrant families face many challenges due to the adaptation of their children to the Lithuanian schooling system. Children’s proficiency in Lithuanian is increasingly pointed out as a major obstacle to their successful integration. The aim of the EMVAKA project was to explore and describe linguistic proficiency of returning emigrant children who started attending Lithuanian schools in 2019 and 2020 and  link it with CEFR proficiency levels. The EMVAKA corpus of spoken and written child language, which contains L1 and L2 Lithuanian, can be used for contrastive interlanguage analysis. Materials produced within the project are expected to support developers of teaching materials and teachers of Lithuanian who work with children from abroad.

Finansavimas / Funding

EMVAKA projektą finansavo Lietuvos mokslo taryba ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerija; sutartis Nr. P-REP-21-1. Projekto trukmė: 2021-02-01 – 2022-07-31

The EMVAKA project was co-funded by the Lithuanian Research Council and the Ministry of Education, Science and Sports; contract No P-REP-21-1. The project was implemented from 2021-02-01 till 2022-07-31.

Projekto komanda / Project team

Rita Juknevičienė, Vilniaus universitetas, rita.jukneviciene@flf.vu.lt, projekto vadovė / project director

Lina Bikelienė, Vilniaus universitetas, lina.bikeliene@flf.vu.lt

Joana Pribušauskaitė, Vilniaus universitetas, joana.pribusauskaite@flf.vu.lt

Nida Poderienė, Lietuvių kalbos institutas, nida.poderiene@flf.vu.lt

Aurelija Tamulionienė, Lietuvių kalbos institutas, aurelija.tamulioniene@flf.vu.lt

Publikacijos / Publications

Bikelienė, L., R. Juknevičienė, N. Poderienė, J. Pribušauskaitė, A. Tamulionienė. 2022. Grįžusių emigrantų vaikų kalba: kelios įžvalgos.” Verbum 13, 4. Prieiga: https://dx.doi.org/10.15388/Verb.30

(recenzuojama) „BEKM kalbos mokėjimo lygių nustatymas iš mokinių kalbos atlikčių: svetimkalbių vaikų produkuojamos lietuvių kalbos atvejis pavadinimas“

Bikelienė, L., J. Pribušauskaitė, A. Tamulionienė. 2022. Komunikacinių intencijų raiška iš užsienio atvykusių vaikų  lietuvių kalboje. Aprašas. Prieiga: Aprašas_intencijų raiška_20220801

Poderienė, N., J. Pribušauskaitė, R. Juknevičienė. 2022. Atvykusių iš užsienio mokinių lietuvių kalbos vartojimo kompetencijų ugdymas. Metodinės gairės. Prieiga: EMVAKA_metodinės gairės

EMVAKA tekstynas / corpus

Visus besidominčius tyrėjus, kurie norėtų savo tyrimams pasinaudoti EMVAKA tekstynu, kviečiame kreiptis į  projekto vadovę Rita Juknevičienę (rita.jukneviciene@flf.vu.lt). Tekstynas pateikiamas kaip txt formato bylų rinkinys.

To obtain access to the EMVAKA corpus, researchers are invited to get in touch with project director Rita Juknevičienė (rita.jukneviciene@flf.vu.lt). The corpus is provided as txt documents.

Nuoroda į tekstyną / Reference to the corpus:

Bikelienė, L., R. Juknevičienė, N. Poderienė, J. Pribušauskaitė, A. Tamulionienė. 2022. Grįžusių emigrantų vaikų kalba: kelios įžvalgos.” Verbum 13, 4. Prieiga: https://dx.doi.org/10.15388/Verb.30

Sociolingvistinių duomenų suvestinė: duomenų suvestinė_skelbiama 20220726