Sandai

 

Užsienio kalba (slovėnų)

Kodas Modulio pavadinimas  ECTS kreditai Kontaktinės valandos Savarankiškų studijų valandos Atsiskaitymo forma
Užsienio kalba (slovėnų) 5 64

66

Egzaminas
Pakopa Lygmuo Vykdymo laikas Dėstomoji kalba Reikalavimai studijuojančiajam
BA 1/4 rudens semestras slovėnų, lietuvių
Koordinuojantis dėstytojas Kiti dėstytojai Fakultetas (institutas) Studijų kryptis
Filologijos Filologijos krypčių

 

Modulio tikslas: ugdomos kompetencijos
Pagrindiniai dalyko tikslai: 1. mokyti bendrauti slovėnų kalba paprastose komunikacinėse situacijose siekiant A1 lygio pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis: mokyti kalbėti, rašyti, skaityti bendro pobūdžio tekstus slovėnų kalba, ugdyti lingvistinę, sociolingvistinę ir pragmatinę kompetencijas;

2. ugdyti tarpkultūrinę kompetenciją: atvirumą ir pagarbą kitoms kultūroms;

3. ugdyti kritinį mąstymą bei kūrybingumą;

4. ugdyti grupinio ir savarankiško darbo gebėjimus.

Studijų siekiniai

Studijų metodai

Vertinimo metodai
Išklausęs dalyką, studentas:1) įgis pamatinių žinių apie slovėnų kalbos fonetinę bei gramatinę sistemą;

2) gebės perteikti informaciją apie save ir savo artimiausią aplinką bei mokės užduoti asmeninio pobūdžio klausimus;

3) išmoks pasiteirauti bei suteikti informaciją apie esminius kasdieninio gyvenimo poreikius;

4) gebės užrašyti paprastą tekstą (pvz. atviruką su šventiniu sveikinimu, trumpą elektroninę žinutę) bei teisingai įrašyti asmens duomenis anketoje/registracijos formoje;

5) turės įgūdžių slovėnų kalba skaityti bei suprasti nesudėtingus tekstus, susijusius su kasdieninio gyvenimo sritimis (asmeniniai duomenys, šeima, darbas, laisvalaikis).

 

Informaciniai (rašytiniai ir vaizdiniai); praktiniai-operaciniai;komunikacinės didaktikos metodai (pratybos, konsultacijos);

savarankiškas darbas

Kaupiamasis vertinimas: testai semestro metu ir egzaminas raštu bei žodžiu.

 

Modulio planas

Kontaktinės valandos ir studijavimo būdas Savarankiškų studijų laikas ir užduotys

Nr.

Tema

Paskaitos

Seminarai

Pratybos

Laboratoriniai darbai

Konsultacijos

Praktika

Visas kontaktinis darbas

Savarankiškas darbas

Užduotys

Abėcėlė. Tarties bei kirčiavimo pagrindinės taisyklės. Pasisveikinimo ir atsisveikinimo frazės. Prisistatymas bei kito asmens pristatymas. Pagrindinės socialinės informacijos apie žmogų perteikimas žodžiu bei raštu. Spalvos. Skaičiai. Savaitės dienos;Veiksmažodis biti (būti) esamasis laikas, teigiamasis/ neigiamasis/ klausiamasis sakinys. Asmeniniai ir savybiniai įvardžiai. Daiktavardžių ir būdvardžių giminės. Parodomieji įvardžiai.

8

8 8 Klausymo, kalbėjimo, rašymo, skaitymo, gramatikos ir vertimo pratimai žodžiu ir raštu.  

Dialogų kūrimas.

 

Žmonės ir jų asmeniniai daiktai. Šeima. Laiko nusakymas. Pinigai ir kainos (Koliko? klausimo formavimas). Namų apyvokos daiktai;Pagalbinių veiksmažodžių esamasis laikas. Pastovios konstrukcijos su pagalbiniais veiksmažodžiais. Vietos prielinksniai. Daiktavardžių galininko, kilmininko linksnis. 10 10 10
Kontrolinis darbas/testas

2

2
Kasdieninis gyvenimas: darbas, mokslas, laisvalaikio užsiėmimai. Pomėgiai. Proginiai sveikinimai raštu ir žodžiu. Pasiūlymų pateikimas ir priėmimas žodžiu. Mėnesiai. Data.Kelintiniai skaitvardžiai. Esamasis laikas. Klausimų formavimas. Kiekybės prieveiksmiai . Daiktavardžio kilmininkas (vienaskaita ir daugiskaita). Asmeniniai įvardžiai ir jų vartojimo ypatumai. Dviskaitos formos ir vartojimas. 8 8 12
Maistas ir gėrimai. Paprastos komunikacinės situacijos restorane, kavinėje: užsakymas, atsiskaitymas. Veiksmažodžio liepiamoji nuosaka. Būdvardžių linksniavimas ir derinimas su daiktavardžiais, įvardžiais.

10

10 12
Kontrolinis darbas/testas 2 2
Gyvenamoji vieta: buities prietaisai ir baldai; gyvenamosios vietos aprašymas. Apsipirkimas: įprastos, kasdieninio gyvenimo situacijos parduotuvėje arba spaudos kioske. Parduotuvių tipai. Būtasis laikas. Daugiskaitiniai daiktavardžiai. 10 10 10
Svarbiausi/ įsimintiniausi gyvenimo įvykiai. Biografija. Prieveiksmių vartojimas. Būtasis laikas – netaisyklingų veiksmažodžių formų sudarymas ir vartojimas. 8 8 10
Kontrolinis darbas/testas 2 2

Egzaminas

4

4

4

Pasiruošimas egzaminui

Iš viso:

12

10

54

64 66

 

Vertinimo strategija Svoris procentais Atsiskaitymo laikas Vertinimo kriterijai
Semestro metu parašyti leksikos ir gramatikos testai 40 Semestro metu Visų pažymių vidurkis
Egzaminasraštu

žodžiu

30

30

Žiemos sesija Egzaminas raštu: 10 % teisingai atliktų užduočių – 1 balas.Egzaminas žodžiu:

3 balai – turinio atskleidimas, išsamumas, tinkamumas, atitikimas situacijai;

2 balai – pasisakymo/pokalbio struktūravimas, nuoseklumas, rišlumas;

4 balai – kalbos priemonių taisyklingumas, įvairovė, žodyno turiningumas (gramatika, žodynas);

1 balas – tarimas, intonavimas.

 

Privaloma literatūra ir šaltiniai
Nr. Autorius Leidimo metai Pavadinimas Periodinio leidinio nr. ar tomas Leidimo vieta: leidykla ar nuoroda

A. Markovič, S. Pišek, M. Stritar, T. Jerman.

2012  Slovenska beseda v živo 1a (Učbenik, delovni zvezek) Ljubljana
N. Pirih Svetina, A. Ponikvar 2010 A, B, C … 1, 2, 3 Gremo (A1) Ljubljana
Papildoma literatūra ir šaltiniai
Nr. Autorius Leidimo metai Pavadinimas Periodinio leidinio nr. ar tomas Leidimo vieta: leidykla ar nuoroda
Nataša Pirih 2003 Slovenščina na koncu jezika Ljubljana

 

Aprašą parengė Parašas Patvirtino studijų programos komitetas Parašas Data
Doc.dr. J.Konickaja Komiteto pirmininko vardas, pavardė

2012-07-01