ENGLISH

 

CONTACTS

Dr. Eglė Gabrėnaitė
Institute of Language, Literature and Translation Studies
E-mail egle.gabrenaite@knf.vu.lt
Kaunas Faculty of Vilnius University
Muitinės Street. 8, Kaunas LT-44280
www.knf.vu.lt

RESEARCH AREAS
Rhetoric of Persuasive Discourse
Persuasive Communication and Propaganda
Linguistic and Stylistic Analysis of Discourse
Normative Linguistics

STUDY SUBJECTS
Advertising and Propaganda (BA)
Language of Negotiation (BA)
Corpus Linguistics (BA)
Global Communication and Negotiation (MA)
Linguistic Strategies of Persuasive Discourse (MA)
Normative Linguistics and Corpus Planning Practice (MA)
The Methods and Approaches to Linguistic Analysis (MA)

PUBLICATIONS

2021

Gabrėnaitė, Eglė; Triaušytė, Monika. The rhetoric of Lithuanian MeToo discourse // Informacijos mokslai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0561. eISSN 1392- 1487. 2021, t. 92, p. 46-64. DOI: https://doi.org/10.15388/Im.2021.92.51

Biržietienė, Skirmantė; Gabrėnaitė, Eglė. Rinkimų programos kaip politinės retorikos žanras = Candidate Programs as a Genre of Political Rhetoric // Respectus philologicus. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2021, vol. 39(44), p. 46–57. DOI: http://dx.doi.org/10.15388/RESPECTUS.2020.39.44.76  

2020

Gabrėnaitė, Eglė; Triaušytė, Monika. Provokacija kaip žanras: retorinės MeToo diskurso apibrėžtys = Provocation as a genre: rhetorical definitions of MeToo discourse // Respectus philologicus. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2020, vol. 37(42), p. 78–90. DOI: http://dx.doi.org/10.15388/RESPECTUS.2020.37.42.40  

2019

Gabrėnaitė, Eglė. Retorinė elokucija: politinio diskurso figūratyvioji raiška = Rhetorical elocution: figurative expression of political discourse // Lituanistica. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla, 2019, t. 65, Nr. 3, p. 220–229. DOI: http://dx.doi.org/10.6001/lituanistica.v65i3.4094

2018

Biržietienė, Skirmantė; Gabrėnaitė, Eglė. Eristinis argumentavimas politinėje reklamoje = Eristic argumentation in political advertising // Žmogus ir žodis. Vilnius: Lietuvos edukologijos universitetas, 2018, t. 20, Nr. 3, p. 74–82. DOI: http://dx.doi.org/10.15823/zz.2018.18  

Gabrėnaitė, Eglė. Grėsmės retorika kaip paveikaus diskurso instrumentas = Rhetoric of threats as a tool for persuasive discourse // Valoda –2018. Valoda dažādu kultūru kontekstā: XXVIII Zinātnisko rakstu krājums = [Language 2018. Language in various cultural contexts]: Proceedings of scientific readings XXVIII / Editor S. Polkovņikova; Daugavpils Universitate Humanitara Fakultate. Daugavpils: Saule, 2018, p. 172–179. Prieiga: https://du.lv/wp-content/uploads/2019/02/Valoda_2018_DRUKA_GALA.pdf

2017

Gabrėnaitė, Eglė. Politinė retorika: vertybinės topikos dėmenys = Political rhetoric: components of value topic // Žmogus kalbos erdvėje: mokslinių straipsnių tęstinis rinkinys. Kaunas: Vilniaus universiteto Kauno fakultetas, 2017, Nr. 9, p. 73–85. Prieiga: http://www.knf.vu.lt/dokumentai/failai/konferenciju/ZKE_2017.pdf  

2016

Gabrėnaitė, Eglė; Mikalauskas, Arvydas. Politinės retorikos pragmatika = The pragmatism of political rhetoric // Valoda – 2016: Valoda dažādu kultūru kontekstā. Daugavpils: Saule, 2016, p. 236–245. Prieiga: https://du.lv/wp-content/uploads/2015/12/Valoda_2016_Drukatava.pdf

Gabrėnaitė, Eglė. Politinio komentaro retorika: žanro transformacijos = The rhetoric of political commentary: genre transformations // Respectus philologicus. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2016, Nr. 29, p. 25–32. DOI: http://dx.doi.org/10.15388/RESPECTUS.2016.29.34.03  

2015

Gabrėnaitė, Eglė. Retorinė skolinimosi topika reklamoje = The rhetoric topic of borrowing in advertising // Respectus philologicus. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2015, Nr. 28 (33) A, p. 81–89. DOI: http://dx.doi.org/10.15388/RESPECTUS.2015.28.33A.7  

2014

Biržietienė, Skirmantė; Gabrėnaitė, Eglė. Eristinis argumentavimas reklamoje // Respectus Philologicus. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2014, Nr. 26, p. 190–202. DOI: http://dx.doi.org/10.15388/RESPECTUS.2014.26.31.15  

Gabrėnaitė, Eglė. Stiliaus figūros kaip retoriniai paralogizmai = Figures of speech as rhetorical paralogism // Valoda – 2014. Valoda dažādu kultūru kontekstā.: Daugavpils: Daugavpils Universitātes ākademiskais apgāds „Saule“, 2014, T. 24, p. 398–405. Prieiga: https://du.lv/wp-content/uploads/2015/12/Valoda_2014_DRUKAI.pdf  

Gabrėnaitė, Eglė. Paveikiojo diskurso argumentacija: argumentum ad tempus // Verbum. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2014, t. 5, p. 86–95. DOI: http://dx.doi.org/10.15388/Verb.2014.5.5001

2011

Gabrėnaitė, Eglė. Retorinės argumentacijos sklaida įtikinėjamuosiuose diskursuose = Rhetorical argumentation in persuasive discources // Valoda – 2011: valoda dažadu kultūru konteksta: Zinatnisko rakstu krajums. T. 21. Daugavpils: Saule, 2011, p. 346–355.

2010

Gabrėnaitė, Eglė. Reklamos retorika: verbalinių – vizualinių metaforų topika = The rhetoric of advertising: verbal and visual metaphors // Valoda – 2010: valoda dažadu kultūru konteksta. Daugavpils: Saule, 2010, p. 303–312.

Gabrėnaitė, Eglė. Retorinės poreikių topikos raiška reklamos diskurse = Rhetorical topic of need in a discourse of advertising // Žmogus kalbos erdvėje: mokslinių straipsnių rinkinys. Nr. 6. Kaunas: Naujasis lankas, 2010, p. 426–430. Prieiga: http://www.knf.vu.lt/dokumentai/failai/katedru/uzsienio/zmogus_erdveje_2010.pdf

2008

Gabrėnaitė, Eglė. Semantic and stylistic spread of punctuation marks in printed advertising // American and European studies = Американские и европейские исследования: yearbook 2006–2007. Vol. 1. Minsk, 2008, p. 143–150.

2007

Gabrėnaitė, Eglė. Retorinė topika reklamoje = Rhetorical topics in advertisement // Tekstai ir kontekstai: transformacijų sklaida: mokslinių straipsnių rinkinys. Kaunas: Vilniaus universiteto leidykla, 2007, 258–266.

2006

Gabrėnaitė, Eglė. Emocinės argumentacijos metodai reklamoje = Methods of emotional argumentation in advertising // Valoda – 2006: valoda dažadu kultūru konteksta. Daugavpils: Saule, 2006, p. 118–125.

Gabrėnaitė, Eglė. Konceptualioji metafora reklamoje = Conceptual metaphor in advertisement // Kalbos vienetų semantika ir struktūra = Semantics and structure of language units: mokslinių straipsnių rinkinys, parengtas pagal konferencijos pranešimus. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2006, p. 51–58.

Gabrėnaitė, Eglė. Воздействие культурных различий на рекламную персвазию // Семиозис и культура: сборник научных статей. Вып. 2. Сыктывкар, 2006, p. 108–118. Gabrėnaitė, Eglė. Retorinė persvazija reklamoje = Rhetorical persuasion in advertising // Filologija, 2006, Nr. 11, p. 24–28. Prieiga: http://etalpykla.lituanistikadb.lt/fedora/get/LT-LDB-0001:J.04~2006~1367154333707/DS.002.0.01.ARTIC

LEARNING LITERATURE

Gabrėnaitė, Eglė. Retorinė paveikiųjų diskursų analizė: mokomoji knyga. – Vilnius: Vilniaus universitetas, 2021. – 115 p. ISBN 978-609-07-0589-6. Prieiga: https://www.knygynas.vu.lt/retorine-paveikiuju-diskursu-analize-2

PUBLICATIONS IN CONFERENCE PROCEEDINGS

Gabrėnaitė E., Biržietienė S. Rinkimų programa kaip politinės retorikos žanras. Žanro konferencija: 2-oji respublikinė mokslinė tarpdalykinė konferencija. Pranešimų santraukos. Vilniaus universiteto Kauno fakultetas, 2019. Prieiga: https://www.lvb.lt/permalink/f/1470m9t/ELABAPDB57727197

Gabrėnaitė E., Triaušytė M. Provokacija kaip žanras: retorinė provokatyvaus naratyvo analizė. Žanro konferencija: 2-oji respublikinė mokslinė tarpdalykinė konferencija. Pranešimų santraukos. Vilniaus universiteto Kauno fakultetas, 2019. Prieiga: https://www.lvb.lt/permalink/f/1470m9t/ELABAPDB57728283

Gabrėnaitė E. Grėsmės retorika kaip paveikaus diskurso kūrimo instrumentas. Tarptautinės mokslinės konferencijos „Tekstai ir kontekstai: paribio fenomenas“pranešimų santraukos. Vilniaus universiteto Kauno fakultetas, 2017 04 27–28. Prieiga: http://www.knf.vu.lt/dokumentai/failai/konferenciju/SANTRAUKOS-1.pdf

Gabrėnaitė E. Retorinė reklamos argumentacija: argumentum ad tempus. Tarptautinės mokslinės konferencijos „Tekstas: lingvistika ir poetika“ pranešimų santraukos. Šiauliai, 2013 11 22. Prieiga: http://www.su.lt/bylos/fakultetai/humanitarinis/mokslas/tl%2019%20tezs.pdf

Gabrėnaitė E., Biržietienė S. Eristinė argumentacija reklamoje. Tarptautinės mokslinės konferencijos „Reklama quasi menas“ pranešimų santraukos. Kaunas, 2014 04 10–11, 6. Prieiga: http://www.reklamamenas.khf.vu.lt/images/Abstracts_Ads_quasi_Ads.pdf

Gabrėnaitė E., Biržietienė S. Eristic argumentation in commercial advertising: the case of Lithuanian ads. Tarptautinės mokslinės konferencijos „Rhetoric in Europe“ pranešimų medžiaga. Saro žemės universitetas (Vokietija), 2013 10 09–13. Prieiga: http://www.uni-saarland.de/fileadmin/user_upload/Institute/eir/Proceedings/Paper_Skirmante_Birzietiene.pdf

Gabrėnaitė E. Autoritetas reklamoje: kreipimosi į adresatą specifika. VI tarptautinės mokslinės konferencijos „Pasaulio vaizdas kalboje“ programa ir pranešimų santraukos. Šiauliai: VšĮ Šiaulių universiteto leidykla, 2010, 18–19.

Gabrėnaitė E. Retorinė persvazija reklamoje. Tekstas: lingvistika ir poetika: 14 mokslinės konferencijos medžiaga. Šiauliai: Šiaulių universitetas, 2005, 13–14. Gabrėnaitė E. Semantinė ir stilistinė skyrybos ženklų sklaida spausdintinėje reklamoje. Naujausi humanitariniai tyrinėjimai – 2005. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2005, 11–12.