VU TSPMI

doc. dr. Vitalio Nakrosiaus asmenine svetaine

Knygų lentyna

 • Lithuanian agencies and other public sector organisations: organisation, autonomy, control and performance
  Lithuanian agencies and other public sector organisations: organisation, autonomy, control and performance
  2011 m. VU leidykla išleido dr. Vitalio Nakrošio ir dr. Žilvino Martinaičio redaguotą knygą "Lithuanian agencies and other public sector organisations: organisation, autonomy, control and performance".

  Joje nagrinėjamas agentūrų ir kitų viešojo sektoriaus organizacijų steigimas, pertvarkymas, panaikinimas, taip pat veiklos autonomija, kontrolė ir veikla. Toliau pateikiamas šios kolektyvinės monografijos turinys anglų kalba.  

  CHAPTER 1: INTRODUCTION

  CHAPTER 2: THE SYSTEM OF THE LITHUANIAN PUBLIC SECTOR ORGANISATIONS AND ITS EVOLUTION IN THE 1990-2010 PERIOD

  CHAPTER 3: MAPPING OF THE AGENCIES UNDER THE LITHUANIAN MINISTRIES: HOW DO THE MAPPING DATA EXPLAIN ORGANISATIONAL BIRTH, MAINTENANCE AND DEATH

  CHAPTER 4: WHAT DOES THE COBRA SURVEY TELL US? AUTONOMY, CONTROL AND INNOVATIVENESS OF THE LITHUANIAN PUBLIC SECTOR ORGANISATIONS

  CHAPTER 5: LITHUANIAN REGULATORY AGENCIES

  CHAPTER 6: EU SUPPORT AGENCIES IN LITHUANIA

  CHAPTER 7: INFORMATION SOCIETY DEVELOPMENT COMMITTEE

  CHAPTER 8: PUBLIC SECURITY ORGANISATIONS IN LITHUANIA

  CHAPTER 9: THE IMPACT OF GREATER AUTONOMY ON THE EFFICIENCY OF WORK AND THE QUALITY OF SERVICES IN PROVIDING VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING

  CHAPTER 10: CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS

 • Government Agencies Practices and Lessons from 30 Countries
  Government Agencies Practices and Lessons from 30 Countries
  Nauja knyga, kurioje rasite V. Nakrošio straipsnius apie agentūras RVE šalyse ir Lietuvoje.
 • Public Management Reforms
  Public Management Reforms
  2009 m. NISPAcee išleis knygą "Valstybės valdymo reformos Vidurio ir Rytų Europoje", kurią kartu su kitais redaktoriais redagavo doc. dr. Vitalis Nakrošis.
  Šioje knygoje bus publikuoti daugelio Vidurio ir Rytų Europos šalių (įskaitant Lietuvą) valstybės valdymo reformos atvejai. Ši knyga parengta pagal analizės pagrindą, kuris buvo taikytas kitų užsienio šalių reformoms analizuoti (Pollitt, C. and G. Bouckaert (2000). Public Management Reform: A Comparative Analysis. Oxford: Oxford University Press).
   
 • ES Lisabonos strategijos įgyvendinimas Lietuvoje: atvirojo koordinavimo metodo taikymo analizė
  ES Lisabonos strategijos įgyvendinimas Lietuvoje: atvirojo koordinavimo metodo taikymo analizė
  Išleistas naujas VU TSPMI doc. dr. Vitalio Nakrošio sudarytas straipsnių rinkinys "Europos Sąjungos Lisabonos strategijos įgyvendinimas Lietuvoje: atvirojo koordinavimo metodo taikymo analizė".
  Šiame straipsnių rinkinyje publikuojami aštuoni straipsniai, kuriuos parengė aštuoti autoriai: R. Vilpišauskas, V. Nakrošis, E. Barcevičius, Ž. Martinaitis, D. Vijeikis, E. Leichteris, M. Laurinavičiūtė, A. Varkojūtė. Visų autorių nuomonė tikrai pesimistiška dėl Lisabonos strategijos rezultatyvumo Lietuvoje. Akivaizdus atotrūkis tarp pasikeitusios retorikos, „popierinių“ ketinimų ir lėtų faktinių pokyčių daugelyje valstybės politikos sričių (užimtumo ir darbo rinkos, mokslinių tyrimų ir inovacijų, socialinės aprėpties). Nepalankus ir įvairių horizontaliųjų atvirojo koordinavimo metodo (AKM) procesų ir priemonių įvertinimas. Demokratinės AKM ambicijos nepasiteisino, horizontalaus pobūdžio inovacijų politika netinkamai koordinuojama Lietuvoje. Nepaisant vykstančios gerosios praktikos sklaidos, Lietuvos viešojo administravimo potencialas, kuris galėtų duoti gerų viešosios politikos rezultatų ir būtų skleidžiamas užsienyje, išlieka gana ribotas. Jeigu technologijų įdiegimas Lietuvoje privedė „skaitmeniškojo“ Weberio modelio, tai panašiai AKM taikymas Lietuvoje virto „biurokratiniu“ koordinavimu.  
 • Rezultatų Vyriausybė
  Rezultatų Vyriausybė
  2008 m. rugsėjo mėn. Vilniaus universiteto leidykla išleido V. Nakrošio monografiją "Strateginis valdymas Lietuvoje: ar turime rezultatų Vyriausybę?".

  Šis politikos analizės darbas suskirstytas į penkis skyrius. Pirmame skyriuje pateikta veiklos valdymo problemos aplinka bei darbo analitinis pagrindas. Antrame skyriuje aprašoma veiklos valdymo problema, o trečiame – kitų valstybės valdymo reformų įtaka veiklos valdymui Lietuvoje. Ketvirtame skyriuje pateikiamos svarbiausios politikos alternatyvos dėl veiklos valdymo ir jo vadybos. Pagaliau penktajame skyriuje pateikiamos išvados,  rekomendacijos ir baigiamosios pastabos. 

   
  Žemiau pateikiami kelių ekspertų atsiliepimai.

  „Tai labai įspūdingas darbas su daug įdomios empirinės medžiagos, kaip Lietuvos valdžioje suprantamas veiklos valdymo funkcionavimas“. „Vitalis Nakrošis atskleidžia paradoksinę situaciją ryšium su viešuoju administravimu Lietuvoje. Viena vertus, Lietuva padarė žymią pažangą veiklos valdymo ir kitose naujosios viešosios vadybos srityse, ji lyderiauja tarp naujų ES šalių narių. Antra vertus, palyginti su senesnėmis ES narėmis, Lietuvos administracinė veikla yra gana prasta, nuvilianti daugelį lietuvių ir kitų europiečių.“

  Prof. B. G. Peters, JAV Pitsburgo universitetas

  „Autorius apibrėžia ir įvertina esamos viešojo administravimo sistemos būklę Lietuvoje bei gera praktika daugelyje šalių laikomo veiklos valdymo būklę. Tačiau studija vertinga ne tik atidumu esamiems pasiekimams ir trūkumams, bet ir pateikiamomis išsamiomis rekomendacijomis. Lakoniška, bet pagrįsta analizė naudinga ne tik viešojo administravimo analitikams, bet ir praktikams bei visiems, kuriems rūpi politikos Lietuvoje rezultatai (ar jų trūkumas).“

  Dr. R. Vilpišauskas, VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas

  „Šio politikos analizės darbo autoriaus siekis įvertinti veiklos valdymą Lietuvoje – ambicingas ir sudėtingas. Studijoje pateikiama Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos valstybių patirtis biudžeto programų stebėsenos, reformų valdymo srityse, apibendrinta daugybė tyrimų, susijusių su veiklos valdymu, pateikiami įdomūs ir naudingi pavyzdžiai, ypač kaip galima pritaikyti veiklos valdymo informacines sistemas. Norėtųsi tikėtis, kad studijos pastebėjimai ir rekomendacijos bus rezultatyviai panaudoti viešojo sektoriaus atskaitingumui didinti ir veiklos informacijos kokybei gerinti.“

  R. Budbergytė, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolierė

  „Tai įdomus ir meistriškai parašytas politikos analizės darbas ypač dėl veiklos valdymo šaltinių stokos naujose ES šalyse narėse“. 

  Dr. T. Verheijen, Pasaulio bankas

 • Ką, kaip ir kodėl vertiname?
  Ką, kaip ir kodėl vertiname?
  2007 m. Finansų ministerija išleido leidinį "Ką, kaip ir kodėl vertinime? Trumpai apie Europos Sąjungos finansuojamų programų vertinimą", kurio autoriai yra V. Nakrošis, N. Jarmalavičiūtė, D. Burakienė.
  Šiame leidinyje glaustai pristatomi pagrindiniai ES finansuojamų programų vertinimo aspektai, aiškinamas ES finansuojamų programų vertinimo ryšys su kitomis panašiomis priemonėmis, pateikiama glausta informacija apie kitas Lietuvoje taikomas viešosios politikos ar atskirų jos dalių ir procesų vertinimo priemones.
  Leidinys visų pirma skiriamas Lietuvos institucijoms, atsakingoms už programų, finansuojamų iš ES struktūrinių fondų lėšų, administravimą. Tačiau jis taip pat gali būti naudingas esamiems ir būsimiems vertinimo paslaugų teikėjams (privatiems konsultantams, mokslininkams, studentams ir pan.). Leidinyje glaustai pristatomi svarbiausi vertinimo klausimai, pateikiami atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus apie vertinimą, nurodomi išsamesni vertinimo informacijos šaltiniai, kuriuos rekomenduojama naudoti spendžiant konkrečius praktinius ES finansuojamų programų vertinimo klausimus.
 • Ko verta politika? Viešosios politikos vertinimas Lietuvoje ir ES
  Ko verta politika? Viešosios politikos vertinimas Lietuvoje ir ES
  Bendra R. Vilpišausko ir V. Nakrošio knyga, kurią 2005 m. išleido Eugrimo leidykla.
  Studiją sudaro dvi pagrindinės dalys: viešosios politikos vertinimo sistemos Lietuvoje analizė bei poveikio vertinimo kaip atskiros vertinimo priemonės analizė. Pirmojo skyriaus tikslas yra išnagrinėti viešosios politikos vertinimo sistemą Lietuvoje, nustatyti jos privalumus ir trūkumus bei pasiūlyti alternatyvas ir rekomendacijas jai tobulinti. Svarbiausias antrojo studijos skyriaus tikslas – pristatyti viešosios politikos vertinimo metodus, ypač akcentuojant poveikio vertinimą, bei jų taikymą ES ir Lietuvoje.
 • ES struktūrinių fondų valdymas
  ES struktūrinių fondų valdymas
  V. Nakrošio knyga, kurią 2003 m. išleido Eugrimo leidykla.
  Ši knyga būtina visiems ministerijų, viešųjų įstaigų, asociacijų, apskričių administracijų, savivaldybių ir jų įmonių, privačių įmonių atstovams bei verslininkams, kurie kreipiasi ar planuoja kreiptis paramos į ES struktūrinius fondus. Ji padės nepriekaištingai pasiruošti ES fondų finansuojamų projektų rengimui ir ES paramos geresniam įsisavinimui.
  Atsiliepimai:
  „Norėdami tinkamai pasinaudoti mums siūlomomis galimybėmis, turime jas ne tik žinoti, bet ir pakankamai gerai suvokti. Europos Sąjungos regioninė politika ir struktūriniai fondai pastaruoju metu labai dažnai minimi kaip narystės ES mums siūloma galimybė, ir ši knyga neabejotinai padės šią galimybę geriau suprasti…” Haroldas Brožaitis, Viešosios politikos ir vadybos instituto direktorius
  „Tai solidus informacijos šaltinis. Jį galima panaudoti tiek nuolatiniam, tiek tradiciniam mokymui.“ Artūras Arbatauskas, Viešojo administravimo instituto vyriausiasis konsultantas
 • Politikos įgyvendinimas
  Politikos įgyvendinimas
  Bendra R. Vilpišausko ir V. Nakrošio monografija, kurią išleido leidykla "Eugrimas" 2003 m.
  Šios knygos atspirties taškas - pastebėjimas, jog daugelis viešosios politikos Lietuvoje trūkumų yra sietini su netinkamu priimtu sprendimų įgyvendinimu. Politikos įgyvendinimą Lietuvoje, ypač kai jis nesusijęs su stojimu į ES, iki šiol nepagrįstai ignoravo ir politikai, ir politiką analizuojantys ekspertai. Lietuvoje daugiausia dėmesio paprastai skiriama sprendimų priėmimui, vieno ar kito sprendimo motyvacijai bei turiniui. Tačiau pamirštama, jog problema, dėl kurios priimamas politinis ar administracinis sprendimas, nebus išspręsta, jei šis sprendimas nebus tinkamai įgyvendintas, o “mokymasis iš klaidų” ir administracinių gebėjimų stiprinimas nevyks, jei nebus vertinami įgyvendinimas ir pasiekti rezultatai. Atsiliepdamas apie leidinį Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus pažymėjo, kad “ši studija yra vertinga ir temos naujumu, ir analizės išsamumu, ir problemų aktualumu Lietuvos praktinei politikai. Autoriai imasi vertinti keletą politikos įgyvendinimo atvejų, atsižvelgdami į Vakarų akademikų išplėtotas šios srities politikos mokslų teorijas, susieja Lietuvos vidaus politiką su jos stojimo į Europos Sąjungą iššūkiais. Šis provokuojantis, išsamus darbas bus naudingas ir besimokantiems politikos analizės, ir politikos praktikams. Jis bus įdomus ir visiems dabartine Lietuvos politika besidomintiems piliečiams.

  Valdas Adamkus, Lietuvos Respublikos Prezidentas: „Ši studija yra vertinga ir temos naujumu, ir analizės išsamumu, ir problemų aktualumu Lietuvos praktinei politikai. Autoriai imasi vertinti keletą politikos įgyvendinimo atvejų, atsižvelgdami į Vakarų akademikų išplėtotas šios srities politikos mokslų teorijas, Lietuvos vidaus politiką susieja su jos stojimo į Europos Sąjungą iššūkiais. Šis provokuojantis, išsamus darbas bus naudingas ir besimokantiems politikos analizės, ir politikos praktikams. Jis bus įdomus ir visiems dabartine Lietuvos politika besidomintiems piliečiams.“

Dėmesio!
 • 2008-07-032008 m. liepos mėnesį pradėjo veikti dr. doc. V. Nakrošio asmeninė svetainė, kurią radote adresu http://web.vu.lt/tspmi/v.nakrosis/. Ji bus pildoma ir atnaujinama.
Dėstomi kursai