Projektinė veikla

 
  1. PROJEKTO VADOVAS: Projekte Integruotos mokymo programos verslumui ugdyti Nr. BPD2004 – ESF – 2.4.0 – 03 – 05/0043 BPD 2 prioritetas „Žmogiškųjų išteklių plėtra”.  BPD 2.4 priemonė „Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimas” ;4 veiklos sritis „Inovatyvių mokymo(si) metodų ir formų kūrimas ir diegimas“ Projekto trukmė: 2006 05 01– 2008 03 31
  2. PROJEKTO PRIEŽIŪROS KOMITETO NARYS: 2006-2008 m Vilniaus universiteto Kauno humanitariniame fakultete vykdytas Europos struktūrinių fondų remiamas ESF BPD 2.5 priemonės projektas “Mokslinių tyrimų praktinio taikymo skatinimo informacinis portalas ”. Projektas buvo finansuojamas iš ES struktūrinių fondų bei valstybės biudžeto lėšų. Projektui įgyvendinti skirta 1219332 lt, iš kurių 1157878 Lt sudaro Europos Socialinio fondo lėšos.
  3. PROJEKTO VYKDYTOJAS projekte „Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto studijų programų atnaujinimas socialinių ir humanitarinių mokslų srityse“ (įgyvendinamas 2010-2012 m. Projekto vertė – 993 979 Lt.) Projekto vadovė – dr. Raminta Pučėtaitė. Projektą finansuoja Europos socialinis fondas ir Lietuvos Respublika. Projektas vykdomas pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-07-K priemonę „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“. Projektu siekiama atnaujinti tris fakultete vykdomas bakalauro studijų programas – „Kultūros vadyba“, „Ekonomika ir vadyba“ ir „Audiovizualinis vertimas“. Projekto partneriai – Žinių ekonomikos forumas, Lietuvos vertėjų gildija ir Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga.
  4. ATSAKINGASIS PARTNERIS: Projektas „Aukštojo mokslo I ir II pakopų informatikos ir informatikos inžinerijos krypčių studijų programų atnaujinimas bei naujų sukūrimas ir įgyvendinimas (AMIPA); projekto kodas VP1-2.2-ŠMM-09-V-01-003. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-09-V priemonė „Studijų programų plėtra Nacionalinėse kompleksinėse programose. Projektas vykdomas įgyvendinant 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-09-V priemonę „Studijų programų plėtra Nacionalinėse kompleksinėse programose“ finansuojamas projektas „Aukštojo Mokslo I ir II pakopų Informatikos ir informatikos inžinerijos krypčių studijų programų atnaujinimas bei naujų sukūrimas ir įgyvendinimas (AMIPA)“. Projekto trukmė: 2010.10.26 – 2013.10.26.