Publications

 

PUBLICATIONS

Publications in the List of Thomson Reuters Web of Knowledge (ISI Web of Science)

 1. Zyznarska-Dworczak, B.; Rudžioniene, K. Corporate COVID-19-Related Risk Disclosure in the Electricity Sector: Evidence of Public Companies from Central and Eastern Europe. Energies 2022, 15, 5810.  https://doi.org/10.3390/ en15165810
 2. Adamkaite, J., Streimikiene, D., & Rudzioniene, K. (2022). The impact of social responsibility on corporate financial performance in the energy sector: Evidence from Lithuania. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 1–14. https://doi.org/10.1002/csr.2340
 3. Rudžionienė, Kristina; Černiauskaitė, Miglė; Klimaitienė, Rūta. The impact of IFRS adoption on companies’ financial ratios: evidence from Lithuania // Entrepreneurship and sustainability issues. Vilnius : Entrepreneurship and Sustainability Center. ISSN 2345-0282. 2022, vol. 9, no. 3, p. 212-226. DOI: 10.9770/jesi.2022.9.3(13). [Emerging Sources Citation Index (Web of Science); Scopus; Index Copernicus] [CiteScore: 0,00; SNIP: 1,965; SJR: 0,000 (2020, Scopus Sources)] [M.kr.: S 004] [Indėlis: 0,334]
 4. Garšva, Gintautas; Skuodas, Sigitas; Rudžionienė, Kristina. Earnings Management in European Banks: the Financial Crisis and Increased Incentives for Manipulation Through Loan Loss Provisions // Transformations in business and economics / Vilnius University. Kaunas Faculty of Humanities, Brno University of Technology. Faculty of Business and Management, University of Latvia. Faculty of Management and Economics. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1648-4460. 2012, Vol. 11, no. 2A, p. 504-526. [Science Citation Index Expanded (Web of Science).; Social Sciences Citation Index (Thompson ISI).; IBSS.; Econlit.; e-JEL.; 0,471].
 5. Rudžionienė, Kristina; Gipienė, Gailutė. Model of accounting regulation in Lithuania // Transformations in business and economics. ISSN 1648-4460. 2008, vol. 7, no. , suppl. B, p. 171-185. [Science Citation Index Expanded (Web of Science).; Social Sciences Citation Index (Thompson ISI).; IBSS.; Econlit.; e-JEL.; 0,500].
 6. Rudžionienė, Kristina. Impact of stakeholders’ interests on financial accounting policy-making: the case of Lithuania // Transformations in business and economics. ISSN 1648-4460. 2006, vol. 5, no 1, p.. 51-63. [Social Sciences Citation Index (Thompson ISI); IBSS; Econlit; e-JEL; 1,000].

 

Other Publications in the List of Thomson Reuters Web of Knowledge (ISI Web of Science) [Proceedings et al.)

 1. Rudžionienė, Kristina; Klimaitienė, Rūta; Dilytė, Nora. Assessment of company’s unused production capacity in the context of sustainability: the case of textile industry in Lithuania // 2021 IEEE International conference on technology and entrepreneurship (ICTE), 24-27 August 2021, Kaunas, Lithuania. Piscataway, NJ : IEEE, 2021. ISBN 9781665445986. eISBN 9781665438957. p. [1-6]. DOI: 10.1109/ICTE51655.2021.9584816. [Scopus; IEEE Xplore] [M.kr.: S 004] [Indėlis: 0,334] [Indėlis autoriniais lankais: 0,143]
 2. Lopata A. et al. (2021) Financial Data Preprocessing Issues. In: Lopata A., Gudonienė D., Butkienė R. (eds) Information and Software Technologies. ICIST 2021. Communications in Computer and Information Science, vol 1486. Springer, Cham.
 3. Ramanauskaitė, Agnė; Rudžionienė, Kristina. Intellectual capital evaluation: return on assets methods versus market capitalization methods // Proceedings of the 5th European conference on intellectual capital. Vol. 2 / edited by Lidia Garcia, Arturo Rodriguez-Castellanos, Jon Barrutia-Guenaga Reading: Academic Conferences and Publishing International Limited, 2013. ISBN 9781909507135. p. 557-563. [Conference Proceedings Citation Index; 0,500].

Publications in the peer-reviewed editions

 1. Rudžionienė, K.; Gedutienė, Z. (2022). Privalomas Lietuvos bankų socialinės atsakomybės atskleidimas finansinėse ataskaitoseRegional Formation and Development Studies, 36 (1), p. 80-93.
 2. Rudžionienė, Kristina; Subačiūtė, Laura. Įmonių nuosavų automobilių mokesčių apskaitos politikos formavimo modelis = Companies’ own cars tax accounting policy-making model // Studijos – verslas – visuomenė: dabartis ir ateities įžvalgos = Studie – business – society: present and future insights. Klaipėda : Klaipėdos valstybinė kolegija.  2021, Nr. 6, p. 136-147.
 3. Klimaitienė, Rūta; Marozienė, Viktorija; Rudžionienė, Kristina (2021). Sistemos už biudžetų išplėsta vadyba taikymo įmonėje prielaidos. Regional formation and development studies. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla. vol. 33, no. 1, p. 28-40. 
 4. Klimaitienė, R., Derengovska, E., Rudžionienė, K. (2020) Application of Key Performance Indicators to improve the Efficiency of Monitoring of the Organisation‘s Activities: Theoretical approach. Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka. = Public Security and Public Order ISSN 2029-1701. Vol. 25, p.218-233.
 5. Rudžionienė, K.; Lukošiūnaitė, R. (2020). Tikrosios vertės metodo taikymas Lietuvos listinguojamose įmonėse. Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos  Science and Studies of Accounting and Fiannces: Problems and Perspectives. eISSN 2351-5597. 2020, vol. 14, no 1: 12-23.
 6. Rudžionienė, Kristina, Sakalauskienė, Renata, (2014) Shared Service Center Factors and Return on Investment. Social Sciences / Kauno technologijos universitetas. 2014, nr. 1.  ISSN 1392-0758 p. 55-62.
 7. Rudžionienė, Kristina, Juozapavičiūtė, Toma. (2013) Quality of Financial Reporting in Public Sector. Social Sciences / Kauno technologijos universitetas. 2013, nr. 4.  ISSN 1392-0758 p. 17-25.
 8. Ramanauskaitė, Agnė; Rudžionienė, Kristina. Trends of the disclosure of information on intellectual capital in annual statements in Lithuanian enterprises // Ekonomika ir vadyba / Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Technologija. ISSN 1822-6515. 2013 t. 18, nr. 3, p. 394-402. [Business Source Complete (EBSCO).; Central & Eastern European Academic Source; 0,500].
 9. Ramanauskaitė, Agnė; Rudžionienė, Kristina. Intellectual capital valuation: methods and their classification // Ekonomika / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-1258. 2013, t. 92, nr. 2, p. 79-92. [IBSS; Central & Eastern European Academic Source; 0,500].
 10. Rudžionienė, Kristina; Christauskas, Česlovas. The „true and fair view“ concept in Lithuanian accounting regulation // Socialiniai mokslai / Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-0758. 2010, nr. 1, p. 42-48. [CSA.; SocINDEX with ful text.; Current Abstracts.; TOC Premier.; 0,500].
 11. Rudžionienė, Kristina. Finansinių ataskaitų elementų įvertinimo būdai viešojo ir privataus sektoriaus apskaitoje // Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos / Šiaulių universitetas. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1648-9098. 2009, nr. 2, p. 227-236. [Index Copernicus.; 1,000].
 12. Rudžionienė, Kristina. Finansinių ataskaitų elementų įvertinimo būdai Lietuvoje // Ekonomika ir vadyba 2008 : 13-os tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga, 2008 m. balandžio 10-11 d, Kaunas. ISSN 1822-6515. 2008, p. 56-61. [Business Source Complete (EBSCO).; 1,000].
 13. Rudžionienė, Kristina; Gipienė, Gailutė. Smulkių įmonių finansinės apskaitos politikos pasirinkimas // Ekonomika ir vadyba 2007 : tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga, 2007 m. balandžio 19-20 d, Kaunas. ISSN 1822-6515. 2007, vol. 12, p. 101-107. [Business Source Complete (EBSCO); 0,500].
 14. Zinkevičienė, Danutė; Rudžionienė, Kristina. Impact of company’s leverage on financial accounting method choice / Danutė Zinkevičienė, Kristina Rudžionienė // Inžinerinė ekonomika. ISSN 1392-2785. 2005, nr. 5, p. 25-30. [CEEOL; EBSCO; IBSS; VINITI; 0,500].
 15. Zinkevičienė, Danutė; Rudžionienė, Kristina. Research of the impact of company’s size on financial accounting method choice / Danutė Zinkevičienė, Kristina Rudžionienė // Inžinerinė ekonomika. ISSN 1392-2785. 2004, nr. 3(38), p. 14-19. [IBSS.; 0,500].
 16. Maniušytė, Kristina; Kanapickienė, Rasa. Company financial accounting policy: ethical aspect of choise / Kristina Maniušytė, Rasa Kanapickienė // Inžinerinė ekonomika. ISSN 1392-2785. 2004, nr. 1(36), p. 62-67. [IBSS.; 0,500].

BOOKS

 

 1. Rudžionienė, Kristina. Financial Accounting Theories: Monography. Vilnius, 2012. 344 p. ISBN 9786094590917.
 2. Mackevičius, Jonas; Kanapickienė, Rasa; Gipienė, Gailutė; Rudžionienė, Kristina; Barysaitė, Algina; Binkienė, Danutė; Genienė, Milda; Jukoniene, Birutė; Klimavičienė, Irena; Legenzova, Renata; Mituzienė, Regina; Narkūnienė, Ramutė; Pikelienė, Asta; Plytnikienė, Arūna; Šapalienė, Laima; Valančienė, Loreta; Večeskienė, Giedrė. Buhalterinės apskaitos specialistų rengimas Lietuvoje: monografija. Vilnius, 2007. 256 p. ISBN 9789955331117.
 3. Simanavičienė, Žaneta; Šivickas, Gintautas; Kovaliov, Ruslan; Teresienė, Deimantė; Freitakas, Eduardas; Snieška, Vytautas; Venclauskienė, Deimantė; Čiburienė, Jadvyga; Štreimikienė, Dalia; Kanapickienė, Rasa; Gipienė, Gailutė; Rudžionienė, Kristina. Verslo aplinka Lietuvoje ir Ukrainoje: sektorinė analizė. T. 2.: Verslo aplinka Lietuvoje: sektorinė analizė : mokslo monografija. Kaunas, 2011. 581 p. ISBN 9786090201732.
 4. Gronskas, Vladas; Simanavičienė, Žaneta; Kilijonienė, Akvilė; Freitakas, Eduardas; Teresienė, Deimantė; Mačerinskienė, Irena; Matekonienė, Jūratė; Railienė, Ginta; Šivickas, Gintautas; Ivaškevičiūtė, Laura; Vengrauskas, Petras Vytautas; Langvinienė, Neringa; Galinienė, Birutė; Čiburienė, Jadvyga; Bernatonytė, Dalia; Štreimikienė, Dalia; Gipienė, Gailutė; Kanapickienė, Rasa; Rudžionienė, Kristina. Предпринимательская среда в новых странах ЕС. T. 1, Предпринимательская среда в Литве. Москва: ТЕИС, 2006. 489 с. ISBN 5721808667.

 

Textbooks and Learning Literature

 1.  Kristina Rudžionienė, Ingrida Šarkiūnaitė, Remigijus Čiegis, Asta Mikalauskienė. (2020). Methodological Instructions for Master’s Degree Students in Sustainable Finance Economics. – Vilnius: VU Publishers. – 44 p. ISBN 978-609-07-0536-0.
 2. Gipienė, Gailutė; Rudžionienė, Kristina. (2015). Regulation of Agriculture Accounting: Textbook. – Kaunas 2015. – 28 p. – ISBN 978-609-459-508-0.
 3. Kanapickienė, Rasa; Rudžionienė, Kristina; Jefimovas, Borisas. Financial Accounting: Textbook. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2008. 315 p. ISBN 9789955332862.
 4. Kanapickienė, Rasa; Rudžionienė, Kristina; Jefimovas, Borisas. Corporate Accounting. Kaunas, 2006. 167 p. ISBN 9986199719.
 5. Rudžionienė, Kristina; Kanapickienė, Rasa. Corporate Accounting Policy in Lithuania: Textbook. Kaunas, 2006. 50 p. ISBN 9986198704.

 

Publications in Conference Proceedings

 

 1. Rudžionienė, Kristina. Apskaitos teorijos vystymosi ypatumai // Apskaita, auditas, analizė: mokslas inovacijų ir globalizacijos kontekste : tarptautinė mokslinė konferencija : mokslo darbai. D. 2 Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2012. ISBN 9786094590283. p. 618-627. [1,000].
 2. Rudžionienė, Kristina; Ramanauskaitė, Agnė. Intelektinio kapitalo pripažinimas ir įvertinimas finansinėje apskaitoje // Apskaita, auditas, analizė: mokslas inovacijų ir globalizacijos kontekste : tarptautinė mokslinė konferencija : mokslo darbai. D. 2 Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2012. ISBN 9786094590283. p. 628-637. [0,500].
 3. Rudžionienė, Kristina. Impact of company’s financial leverage on accounting policy-making // Business analysis, accounting, taxes and auditing : international conference, Tallinn. Tallinn : Tallinn University of Technology, 2011. p. 249-255. [1,000].
 4. Kanapickienė, Rasa; Rudžionienė, Kristina; Griauslytė, Rimantė. Forecasting Company Bankruptcy: Lithuanian Case // Business analysis, accounting, taxes and auditing : proceedings of the conference, 6-7.11.2008, Tallin. Tallin, 2008. ISBN 9789949430222. p. 52-56. [0,333].
 5. Rudžionienė, Kristina; Kanapickienė, Rasa. True and fair view in Lithuanian listed companies // Business analysis, accounting, taxes and auditing : proceedings of the conference, 6-7.11.2008, Tallin. Tallin, 2008. ISBN 9789949430222. p. 156-162. [0,500].
 6. Rudžionienė, Kristina; Kanapickienė, Rasa. Apskaitos skirtingų rūšių įmonėse reglamentavimo dėstymo problemos // Buhalterinės apskaitos studijų programos ir dalykų buhalterio profesinei kvalifikacijai įgyti analizė ir dėstymo metodika : respublikinės mokslinės praktinės konferencijos medžiaga. Vilnius, 2007. ISBN 9789955519751. p. 111-119. [0,500].
 7. Kanapickienė, Rasa; Rudžionienė, Kristina. Mokymo (-si) organizavimo elementai finansinės apskaitos kurse // Buhalterinės apskaitos studijų programos ir dalykų buhalterio profesinei kvalifikacijai įgyti analizė ir dėstymo metodika : respublikinės mokslinės praktinės konferencijos medžiaga. Vilnius, 2007. ISBN 9789955519751. p. 45-53. [0,500].
 8. Rudžionienė, Kristina; Kanapickienė, Rasa; Gipienė, Gailutė. Income tax calculating model in Lithuania // Accounting, audit and taxes: proceedings of the conference, Tallinn, October 26-27, 2006. Tallinn, 2006. ISBN 9985894979. p. 131-137. [0,333].
 9. Rudžionienė, Kristina; Kanapickienė, Rasa; Šerėnienė, Laima. Принципы аудиторской деятельности в Литве // Accounting, audit and taxes: proceedings of the conference, Tallinn, October 26-27, 2006. Tallinn, 2006. ISBN 9985894979. p. 195-199. [0,333].
 10. Vasiliauskaitė, Deimantė; Rudžionienė, Kristina. Asset – liability management using GARCH (1,1) / Deimantė Vasiliauskaitė, Kristina Rudžionienė // Accounting and performance management perspectives in business and public sector organizations: conference proceedings, September 29-30 2005, Tartu ISBN 9985404548. p. 130-138. [0,500].
 11. Rudžionienė, Kristina; Vasiliauskaitė, Deimantė. Impact of company’s leverage and size on financial accounting method choise: Lithuanian case / Kristina Rudžionienė, Deimantė Vasiliauskaitė // Accounting and performance management perspectives in business and public sector organizations: conference proceedings, September 29-30 2005, Tartu ISBN 9985404548. p. 92-100. [0,500].
 12. Zinkevičienė, Danutė; Rudžionienė, Kristina. Smulkios ir vidutinės įmonės finansinės apskaitos politikos sudėtis / Danutė Zinkevičienė, Kristina Rudžionienė // Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros perspektyvos integracijos į Europos Sąjungą kontekste : mokslinės-praktinės konferencijos pranešimų medžiaga, 2004. Kaunas, 2004. p. 65-68. [0,500].
 13. Maniušytė, Kristina. Kūrybinės apskaitos etika / K. Maniušytė // Ekonomika ir vadyba – 2003. 1 knyga: Apskaitos, audito ir apmokestinimo pokyčiai integruojantis į Europos Sąjungą : tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga, [2003 m. balanžio 25-26 d.]. Kaunas : Technologija, 2003. ISBN 9955093889. p. 31-33. [1,000].
 14. Maniušytė, Kristina. Etikos poveikis finansinės apskaitos politikos formavimui / Kristina Maniušytė // Apskaitos ir finansų aktualijos integruojantis į Europos Sąjungą : tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas : Akademija, 2002. p. 98-101. [1,000].
 15. Maniušytė, Kristina. Mokestinės ilgalaikio turto apskaitos problemos Lietuvoje / Kristina Maniušytė // Ekonomika ir vadyba – 2001. Kn. 1. Apskaitos pokyčiai Europos organizacijose : tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas : Technologija, 2001. ISBN 9986139236. p. 158-171. [1,000].

 

Publications in Other Reviewed Journals

 1. Matusevičienė, L.; Rudžionienė, K. (2020). Mokesčių planavimą lemiantys veiksniai: teorinis tyrimas. T.22, Mokesčių planavimą lemiantys veiksniai: teorinis tyrimas / Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika, Vol. 22, P.5.
 2. Rudžionienė, K.; Guptor, M. (2019). Financial Reporting Quality in Lithuanian State-owned Enterprises. Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos = Science and Studies of Accounting and Fiannces: Problems and Perspectives. Kaunas: Aleksandro Stulginskio universitetas. 2019, vol. 13, no 1, p.38-46.
 3. Guptor, Marina; Rudžionienė, Kristina. Finansinių ataskaitų informacijos kokybės užtikrinimo beieškant: nuo bendrų principų iki neuroapskaitos = Searching for information quality of financial statements: from the main principles up to neuro accounting // Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 2538-8762. 2018, t. 17-18, p. 29-42. DOI: 10.15388/batp.v0i1.11951. [Indėlis: 1,000] [M.kr.: 03S]
 4. Rudžionienė, Kristina, Pučėtaitė, Raminta, Vaičiulytė, Ieva, (2016) Trends and determinants of social and environmental information disclosure in Lithuanian companies: Literature review. Theoretical Journal of Accounting. 2016, tom 88 9144).  ISSN 2391-677X  p. 143-161.
 5. Vaičiulytė, Ieva; Kristina Rudžionienė. 2016. Konservatyvumo principas apskaitos kokybės kontekste.  Studijos šiuolaikinėje visuomenėje = Studies in Modern Society. Mokslo darbai Academic Papers. Šiaurės Lietuvos kolegija. ISSN 2029-431X Nr. 7 (1) P.128-136.
 6. Rudžionienė, Kristina, Petraškaitė, Vytautė, (2014) Įmonių socialinės atsakomybės atskleidimo internete pateikiamoje finansinėje informacijoje veiksniai.  Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos : mokslo žurnalas. 2014, nr. 1.  ISSN 2029-1175 p. 204-212.
 7. Gudonytė, Birutė, Rudžionienė, Kristina, (2014) Tikrosios vertės taikymo finansinėse ataskaitose ir finansinės krizės ryšys. Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika / Lietuvos buhalterinės apskaitos tyrėjų ir švietėjų asociacija. 2014, t. 15.  ISSN 1822-8682 p. 43-51.
 8. Karlonaitė, Inga, Rudžionienė, Kristina, (2014) Aplinkosaugos informacijos atskleidimo kokybės vertinimo modelis. Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika / Lietuvos buhalterinės apskaitos tyrėjų ir švietėjų asociacija. 2014, t. 15.  ISSN 1822-8682 p. 76-87
 9. Petraškaitė, Vytautė, Rudžionienė, Kristina, (2014) Įmonių socialinės atsakomybės atskleidimas internete pateikiamoje finansinėje informacijoje. Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika / Lietuvos buhalterinės apskaitos tyrėjų ir švietėjų asociacija. 2014, t. 15.  ISSN 1822-8682 p. 88-100.
 10. Vaičiulytė, Ieva, Rudžionienė, Kristina, (2014) Įmonių nuosavo kapitalo ir jo apskaitos ypatumai. Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika / Lietuvos buhalterinės apskaitos tyrėjų ir švietėjų asociacija. 2014, t. 15.  ISSN 1822-8682 p. 52-62.
 11. Klimaitienė, Rūta, Rudžionienė, Kristina, Verbliugevičiūtė, Andželika (2014) ABC metodo taikymo efektyvumas mažose įmonėse. Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika / Lietuvos buhalterinės apskaitos tyrėjų ir švietėjų asociacija. 2014, t. 16.  ISSN 1822-8682 p. 39-53.
 12. Latakaitė, Dovilė; Rudžionienė, Kristina. Įmonių socialinės atsakomybės informacijos atskleidimo integravimas į finansines ataskaitas // Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika / Lietuvos buhalterinės apskaitos tyrėjų ir švietėjų asociacija. Kaunas : Lietuvos buhalterinės apskaitos tyrėjų ir švietėjų asociacija. ISSN 1822-8682. 2013, t. 13, p. 21-31. [0,500].
 13. Rudžionienė, Kristina. Apskaitos reglamentavimo politiniai aspektai Lietuvoje // Įžvalgos. Utena : Utenos kolegija. ISSN 2029-1639. 2012, nr. 1, p. 19-27. [1,000].
 14. Vetriakaitė, Greta; Rudžionienė, Kristina. JAV ir ES apskaitos harmonizacijos įvertinimas // Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika / Lietuvos buhalterinės apskaitos tyrėjų ir švietėjų asociacija. Kaunas : Lietuvos buhalterinės apskaitos tyrėjų ir švietėjų asociacija. ISSN 1822-8682. 2012, t. 12, p. 7-18. [0,500].
 15. Rudžionienė, Kristina. Pozityvioji apskaitos teorija: privalumai ir trūkumai // Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos : mokslo žurnalas. Kaunas : Aleksandro Stulginskio universitetas. ISSN 2029-1175. 2012, nr. 1(8), p. 214-220. [1,000].
 16. Veličkienė, Lina; Rudžionienė, Kristina; Klimaitienė, Rūta. Užsakyminis savikainos kalkuliavimas mažose paslaugų įmonėse // Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika / Lietuvos buhalterinės apskaitos tyrėjų ir švietėjų asociacija. Kaunas : Lietuvos buhalterinės apskaitos tyrėjų ir švietėjų asociacija. ISSN 1822-8682. 2012, t. 11, p. 66-75. [0,333].
 17. Smirnova, Renata; Rudžionienė, Kristina. Įmonių socialinės atsakomybės finansinėse ataskaitose atskleidimo veiksniai // Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika / Lietuvos buhalterinės apskaitos tyrėjų ir švietėjų asociacija. Kaunas : Lietuvos buhalterinės apskaitos tyrėjų ir švietėjų asociacija. ISSN 1822-8682. 2012, t. 12, p. 31-40. [0,500].
 18. Klusavičiūtė, Jūratė; Rudžionienė, Kristina. Įsipareigojimų atskleidimą Lietuvos listinguojamų įmonių finansinėse ataskaitose lemiančios charakteristikos // Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika / Lietuvos buhalterinės apskaitos tyrėjų ir švietėjų asociacija. Kaunas : Lietuvos buhalterinės apskaitos tyrėjų ir švietėjų asociacija. ISSN 1822-8682. 2012, t. 12, p. 19-30. [0,500].
 19. Rudžionienė, Kristina. Pozityvioji apskaitos teorija: privalumai ir trūkumai // Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos Kaunas : Akademija,  ISSN 2029-1175. 2012, nr 1, p. 214-220. [1,000].
 20. Krakauskaitė, Erika; Rudžionienė, Kristina. Įvertinimas tikrąja verte apskaitoje // Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika / Lietuvos buhalterinės apskaitos tyrėjų ir švietėjų asociacija. Kaunas : Lietuvos buhalterinės apskaitos tyrėjų ir švietėjų asociacija. ISSN 1822-8682. 2012, t. 11, p. 18-27. [0,500].
 21. Marfinaitė, Agnė; Rudžionienė, Kristina. Intelektinio kapitalo įvertinimas ir atskleidimas // Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika / Lietuvos buhalterinės apskaitos tyrėjų ir švietėjų asociacija. Kaunas : Lietuvos buhalterinės apskaitos tyrėjų ir švietėjų asociacija. ISSN 1822-8682. 2011, nr. 10, p. 66-73. [0,500].
 22. Kalinovaitė, Indrė; Rudžionienė, Kristina. Prestižo pripažinimas ir vertinimas Lietuvos įmonių apskaitoje // Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika / Lietuvos buhalterinės apskaitos tyrėjų ir švietėjų asociacija. Kaunas : Lietuvos buhalterinės apskaitos tyrėjų ir švietėjų asociacija. ISSN 1822-8682. 2011, nr. 9, p. 46-53. [0,500].
 23. Rudžionienė, Kristina. Apskaita: mokslas ar menas? // Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika / Lietuvos buhalterinės apskaitos tyrėjų ir švietėjų asociacija. Kaunas : Lietuvos buhalterinės apskaitos tyrėjų ir švietėjų asociacija. ISSN 1822-8682. 2010, nr. 7, p. 9-16. [1,000].
 24. Mockevičiūtė, Asta; Rudžionienė, Kristina. Apskaitos politikos įtaka pelno valdymui // Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika / Lietuvos buhalterinės apskaitos tyrėjų ir švietėjų asociacija. Kaunas : Lietuvos buhalterinės apskaitos tyrėjų ir švietėjų asociacija. ISSN 1822-8682. 2010, nr. 8, p. 98-104. [0,500].
 25. Rudžionienė, Kristina; Morkevičienė, Aušra. Konservatyvumo principas apskaitoje: Lietuvos praktika // Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika / Lietuvos buhalterinės apskaitos tyrėjų ir švietėjų asociacija. Kaunas : Lietuvos buhalterinės apskaitos tyrėjų ir švietėjų asociacija. ISSN 1822-8682. 2010, nr. 6, p. 50-59. [0,500].
 26. Rudžionienė, Kristina. Tikrosios vertės samprata Lietuvoje // Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos : septintosios tarptautinės mokslinės konferencijos straipsnių rinkinys. Nr. 1(7). Kaunas : Akademija, 2010. ISSN 2029-1175. p. 163-168. [1,000].
 27. Rudžionienė, Kristina. Įsipareigojimų pateikimas Lietuvos įmonių finansinėse ataskaitose // Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika / Lietuvos buhalterinės apskaitos tyrėjų ir švietėjų asociacija. Kaunas : Lietuvos buhalterinės apskaitos tyrėjų ir švietėjų asociacija. ISSN 1822-8682. 2010, nr. 8, p. 89-97. [1,000].
 28. Rudžionienė, Kristina; Pečeliūnienė, Inga. Finansinių ataskaitų elementų įvertinimo būdai Lietuvos viešojo sektoriaus apskaitos reglamentavime // Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika / Lietuvos buhalterinės apskaitos tyrėjų ir švietėjų asociacija. Kaunas : Lietuvos buhalterinės apskaitos tyrėjų ir švietėjų asociacija. ISSN 1822-8682. 2009, nr. 5, p. 25-34. [0,500].
 29. Rudžionienė, Kristina. Finansinių ataskaitų elementų įvertinimo pokyčiai Lietuvos viešojo sektoriaus apskaitos reglamentavime // Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika / Lietuvos buhalterinės apskaitos tyrėjų ir švietėjų asociacija. Kaunas : Lietuvos buhalterinės apskaitos tyrėjų ir švietėjų asociacija. ISSN 1822-8682. 2009, nr. 5, p. 15-24. [1,000].
 30. Kanapickienė, Rasa; Gipienė, Gailutė; Rudžionienė, Kristina. Проведение процедур внутреннего контроля на предприятиях: система защиты имущества // Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ. Донецк : Донецкий национальный университет. ISSN 1990-9187. 2009, т. 2, c. 667-671. [0,333].
 31. Rudžionienė, Kristina. Ką reiškia „tikras ir teisingas vaizdas“ // Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos : šeštosios tarptautinės mokslinės konferencijos straipsnių rinkinys. Nr. 1(6). Kaunas : Akademija, 2008. p. 128-131. [1,000].
 32. Lapinskaitė, Agnė; Rudžionienė, Kristina. Poveikio gamtai atskleidimas Lietuvos įmonių atskaitomybėje // Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika. ISSN 1822-8682. 2008, nr. 2, p. 20-29. [0,500].
 33. Daubarienė, Vita; Rudžionienė, Kristina. Įvertinimo būdų pasirinkimas pateikiant tikrą ir teisingą įmonės finansinę būklę // Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika. ISSN 1822-8682. 2008, nr. 3, p. 18-31. [0,500].
 34. Kanapickienė, Rasa; Rudžionienė, Kristina. Finansinės apskaitos reglamentavimo pokyčiai // Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika. ISSN 1822-8682. 2007, Nr. 1(1), p. 26-32. [0,500].
 35. Rudžionienė, Kristina; Kanapickienė, Rasa. Požiūrių į apskaitos teoriją tyrimas Lietuvos mokslininkų darbuose // Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika. ISSN 1822-8682. 2007, Nr. 1(1), p. 42-47. [0,500].
 36. Rudžionienė, Kristina; Kanapickienė, Rasa; Gipienė, Gailutė. A company’s financial accounting policy-making in Lithuania // Ekonomika, V : Latvijas universitates raksti, vol. 702. Riga, 2006. ISBN 9789984802282. p. 461-470. [0,333].
 37. Rudžionienė, Kristina. Finansinės apskaitos teorijų dėstymo Lietuvos aukštosiose mokyklose lygis, problemos ir perspektyvos // Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos = Science and studies of accounting and finaces: problems and perspectives: tarptautinės mokslinės konferencijos straipsnių rinkinys. Nr. 1. Kaunas : Akademija, 2006. ISBN 9955448547. p. 156-161. [1,000].
 38. Kanapickienė, Rasa; Gipienė, Gailutė; Rudžionienė, Kristina. Регламентирование бухгалтерского учета в Литве // Ekonomika, V : Latvijas universitates raksti, vol. 702. Riga, 2006. ISBN 9789984802282. p. 171-186. [0,333].
 39. Rudžionienė, Kristina. Informacijos vartotojų poreikių poveikis pasirinkti įmonės finansinės apskaitos politiką / Kristina Rudžionienė // Ekonomika. ISSN 1392-1258. 2004, t. 67, nr. 2, p. 73-84. [1,000].
 40. Rudžionienė, Kristina. Suinteresuotųjų asmenų interesų poveikis įmonės financinės apskaitos informacijos atskleidimui / Kristina Rudžionienė // Transformacijos Rytų ir Centrinėje Europoje : mokslo darbai. Klaipėda : Klaipėdos universiteto l-kla, 2004. ISBN 9955585870. p. 427-433. [1,000].
 41. Zinkevičienė, Danutė; Rudžionienė, Kristina. Įmonės finansinės atskaitomybės sistemą lemiantys veiksniai / Danutė Zinkevičienė, Kristina Rudžionienė // Vagos. ISSN 1648-116X. 2004, nr. 65, p. 104-109. [0,500].
 42. Maniušytė, Kristina. Ilgalaikio turto perkainojimo apskaitos problemos Lietuvoje / Kristina Maniušytė // Ekonomika ir vadyba. ISSN 1392-8732. 2001, nr. 2(5), p. 77-80. [1,000].
 43. Maniušytė, Kristina. Ilgalaikio turto įsigijimo apskaita ir jos problemos Lietuvoje / Maniušytė K // Ekonomika ir vadyba. ISSN 1392-8732. 2000, nr. 1(2), p. 54-60. [1,000].

 

Publications in Other Lithuanian Professional Newspapers

 

 1. Rudžionienė, Kristina. (2021). Klaidų taisymo atvaizdavimas apskaitoje ir finansinėse ataskaitose. // Buhalterija: apskaitos ir mokesčių apžvalga. Nr. 5 (804). – P.12-15; Nr. 6 (805). – 12–14.
 2. Rudžionienė, Kristina; Jusevičiūtė, Kristina. (2021). Privalomas Lietuvos įmonių socialinės atsakomybės atskleidimas. // Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos. – ISSN 1392–4087. – vasario 23 d.
 3. Rudžionienė, Kristina. (2011). Apskaita: mokslas ar menas? // Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos. – ISSN 1392–4087. – 2011 m. vasario 7 d., Nr. 5 (629), P.11.
 4. Rudžionienė, Kristina. (2011). Tikrosios vertės samprata Lietuvoje // Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos. – ISSN 1392–4087. – rugsėjo 5 d., Nr. 33 (657), P.14-15.
 5. Rudžionienė, Kristina. (2011). Tarptautinėje konferencijoje – apskaitos istorijos ir dabarties, mokesčių ir audito klausimai // Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos. – ISSN 1392–4087. – gruodžio 19 d., Nr. 48 (672), P.15.
 6. Rudžionienė, Kristina. (2010). Atidėjinių apskaita // Mokesčių žinios. – ISSN 1392-8651. – rugpjūčio 2 d., Nr.29(689), P.1, 7; Nr.30(690), P. 5.
 7. Rudžionienė, Kristina. (2010). „Tikras ir teisingas vaizdas“ – kas tai? // Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos. – ISSN 1392–4087. – gruodžio 6d., Nr. 46(622) , P.14.
 8. Rudžionienė, Kristina, Marfinaitė, Agnė. (2009). Savarankiškai dirbančių asmenų verslo apskaita ir apmokestinimas // Mokesčių žinios. – ISSN 1392-8651. – vasario 09 d., Nr. 6 (618), P. 1, 6-7; Nr.7 (619), P. 13-14.
 9. Rudžionienė, Kristina, Kalinovaitė, Indrė. (2009). Pelno nesiekiančių įstaigų apskaitos reglamentavimas ir apmokestinimo ypatumai // Mokesčių žinios. – ISSN 1392-8651. – rugpjūčio 10d., Nr. 30 (642), P. 1,
 10. Rudžionienė, Kristina. (2009). Finansinių ataskaitų elementų įvertinimo pokyčiai Lietuvos viešojo sektoriaus apskaitos reglamentavime // Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos. – ISSN 1392–4087. – spalio  19 d., Nr.39(567), P.1, 7-8.
 11. Rudžionienė, Kristina. (2009). Investicijų į ilgalaikį turtą apskaita ir mokesčių lengvatos // Mokesčių žinios. – ISSN 1392-8651. – lapkričio 9 d., Nr.42(654), P.1, 5-6; Nr.43(655), P. 8.
 12. Rudžionienė, Kristina. (2008). Turto įvertinimo apskaitoje būdai // Mokesčių žinios. – ISSN 1392–8651. – vasario 25 d., Nr.8 (571), P. 1, 5; Nr. 9 (572), P. 8–9.
 13. Rudžionienė, Kristina. (2008). Įvertinimo būdų naudojimas praktikoje // Mokesčių žinios. – ISSN 1392–8651. – rugpjūčio 4 d., Nr. 29 (592), P. 1, 5.
 14. Rudžionienė, Kristina. (2008). Viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės pokyčiai // Mokesčių žinios. – ISSN 1392–8651. – rugsėjo 8 d., Nr. 34 (597), P. 1, 5.
 15. Rudžionienė, Kristina. (2008). Įvertinimo būdai // Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos. – ISSN 1392–4087. – rugsėjo 22 d., Nr.36 (516), P. 22–23.
 16. Rudžionienė, Kristina. (2007). Smulkių įmonių apskaitos politikos ypatumai // Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos. – ISSN 1392–4087. – gegužės 14 d., Nr. 18 (450), P.11.
 17. Rudžionienė, Kristina. (2007). Pagrindiniai smulkios įmonės apskaitos politikos elementai // Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos. – ISSN 1392–4087. – gegužės 28 d., Nr. 20 (452), P. 1, 9.
 18. Rudžionienė, Kristina. (2007). Apskaitos terminai staiga tapo neteisingi // Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos. – ISSN 1392–4087. – lapkričio 19 d., Nr. 44 (476), P. 1, 3.
 19. Rudžionienė, Kristina. (2007). Smulkių įmonių finansinė apskaitos politika // Mokesčių žinios. – ISSN 1392–8651. – lapkričio 19 d., Nr. 47 (559), P. 1, 6–7; Nr.49 (561), P. 12.