Highly efficient intrinsic phosphorescence from a σ-conjugated poly(silylene) polymer

2015-11-28 15:34

A. Kadashchuk, Yu. Skryshevski, A. Vakhnin, S. Toliautas, J. Sulskus, R. Augulis, V. Gulbinas, S. Nespurek, J. Genoe, L. Valkunas, J. Phys. Chem. C, 118: 22923-22934, 2014.