Ultrafast dynamics of singlet-singlet and singlet-triplet exciton annihilation in poly(3-2’-methoxy-5’ octylphenyl) thiophene films

2007-01-01 00:00

Zaushitsyn, Y., Jaspersen, K. G., Valkunas, L., Sundström, V., Yartsev, A., Ultrafast dynamics of singlet-singlet and singlet-triplet exciton annihilation in poly(3-2’-methoxy-5’ octylphenyl) thiophene films, Phys. Rev. B 75: 195201 2007