Publikacijos

 

Mokslinių publikacijų sąrašas (be interviu ir straipsnių laikraščiuose, be publikacijų leidinyje Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje ir be straipsnelių enciklopedijose):

2011 m.

Lietuvos archeologijos sąsajos su Sankt Peterburgo institucijomis iki 1918 m. Iš: Luchtanas A., Tamulynas L. (sud.) Lietuvos archeologijos šaltiniai Sankt Peterburge. Vilnius: Vilniaus Universitetas, Akademinė leidyba, 2011, p. 16 – 39. Išankstinė kopija

Naujas etapas Kaliningrado srities archeologijoje (konferencija „Baltijos regiono archeologija: nauji atradimai ir tyrimai“, Kaliningrad, 2010 m. lapkričio 17–19 d.) Iš: Lietuvos istorijos studijos. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2011, t. 28, p. 167-169. Kopija

2009 m.

Contribution of local residents to the development of archaeological investigations in the Memelland before World War II. Iš: Archaeologia Lituana. 2009, t. 10, p. 7-21. Straipsnis. [Vietos gyventojų indėlis į archeologinių tyrimų raidą Klaipėdos krašte iki Antrojo pasaulinio karo]. Tekstas anglų k. DB lituanistika.

Mokslui sugrąžinta dalis Rytprūsių archeologijos šaltinių. [Recenzija knygoms Ocalona historia Prus Wschodnich. Archeologiczne księgi inwentarzowe dawnego Prussia -Museum. Warszawa, 2008, 106 l., iliustr ir Archeologiczne księgi inwentarzowe dawnego Prussia -Museum. Aestiorum Hereditas I. Olsztyn: Archiwum Panstwowe w Olsztynie, 2008. 448 l., iliustr., CCL lent.].  Iš: Archaeologia Lituana. 2009, t. 10, p. 193-198. Recenzija. Tekstas lietuvių k. Kopija

V tarptautinė mokslinė konferencija „Jono Puzino skaitymai“ Iš: Lietuvos archeologija. Vilnius, 2009, t. 34, p. 283-286. Kopija

2008 m.

Krašto muziejaus draugija ir krašto muziejus Klaipėdoje. Archeologinės veiklos aspektai 1924-1939 m.  Iš: Acta historica universitatis Klaipedensis. 2008, T. 17, p. 151-164. Straipsnis. [Society of regional museum and the regional museum in Klaipeda. Archaeological activity in 1924-1939]. Tekstas lietuvių k. DB lituanistika

Das archäologische Untersuchungsmaterial des Memellandes in der Kartei von Felikss Jakobsons. Iš: Archaeologia Lituana. 2008, t. 9, p. 150-160. Straipsnis. [Klaipėdos krašto archeologinių tyrimų medžiaga Felikso Jakobsono kartotekoje].Tekstas vokiečių k. DB lituanistika.

2006 m.

Radiniai iš Klaipėdos krašto „Prussia-Museum“ archeologinės kolekcijos fotografijose.  Iš: Archaeologia Lituana. 2006, t. 7, p. 171-183. Straipsnis. Tekstas lietuvių k. DB lituanistika.

2005 m.:

Apie du išskirtinius romėniškojo laikotarpio radinius iš Jogučių kapinyno  Iš: Archaeologia Lituana. 2005, t. 6, p. 83-93. Straipsnis. [Über Zwei Extraordinäre Funde der Jüngeren Römischen kaiserzeit aus dem Jogučiai – Gräberfeld]. Tekstas lietuvių k.  DB Lituanistika

2004 m.

Strazdų, Ječiškių kapinynas: nauji duomenys apie laidoseną Nemuno žemupyje I tūkst. pr. Kr. ir romėniškajame laikotarpyje. Iš: Archaeologia Lituana. 2004, t. 5, p. 16-32. Straipsnis.  [Das Gräberfeld von Strazdai, Ječiškės: Neue Angaben zum Bestattungsritus am Unterlauf des Nemunas (Memel) im 1. Jahrtausend v. Chr. und in der Römischen Kaiserzeit]. Tekstas lietuvių k. Kopija

2001 m.

Klaipėdos krašto XIX a. vid. – XX a. pr. topografiniai žemėlapiai kaip informacijos apie archeologinius objektus šaltinis. Iš: Lietuvos kultūros paveldo kartografiniai tyrimai: raida, būklė ir perspektyva. Mokslinės konferencijos Vilnius, 2000 m. lapkričio 16-17 d. pranešimai. Vilnius: Savastis, 2001, p.  100 – 112. Straipsnis. [Topographic maps of the Klaipėda region from the middle of 19th century – beginning of the 20th century – Source of information on archaeological objects]. Tekstas lietuvių k.

1999 m.

Ekspedycje archeologiczne Adalberta Bezzenberegra w okręgu Kłajpedskim (d. Kreis Memel) w świetle jego listów do Huga Scheua In: Archeologia ziem pruskich nieznane zbiory i materiały archiwalne. Ostróda 15-17 X 1998. Olsztyn, 1999, s. 383-392. Straipsnis. Tekstas lenkų kalba. Kopija

1998 m.

Šilutės dvarininkų Hugo ir Ericho Scheu’jų indėlis į Klaipėdos krašto proistorės ir archeologinius tyrinėjimus.  Iš: Kultūros paminklai. Vilnius: Savastis, 1998, t. 5. Straipsnis.  [Die archäologische Untersuchungen des Gutsbesitzer Heydekrug Hugo und Erich Scheu und ihrer Einlage bei den Forschungen der Memellands Vorgeschichte]. Tekstas lietuvių k. Kopija.

A. Bezzenbergerio archeologiniai tyrinėjimai Klaipėdos krašte Iš: Lietuvos archeologija. 1998, t. 15, p. 247-285. Straipsnis.  [Archäologischen Forschungen von A. Bezzenberger auf dem Klaipėda Gebiet] [Археологические исследования А. Бецценбергера в Клайпедском крае]. Tekstas lietuvių k. Kopija.

1997 m.

Klaipėdos krašto archeologinių kapinynų paieška ir apskaita. Iš: Kultūros paminklai. Vilnius: Savastis, 1997, t. 4. Straipsnis. [Survey and registration of archaeological cemeteries in Klaipėda region]. Tekstas lietuvių k. Kopija.