Užduotys naratologijai 2017

 

Egzamino kūriniai pasirinkimui:

 • Alfred Hitchcock filmas “Abejonės šešėlis” (Shadow of a Doubt, 1943) (1:48 h)
 • Michael Mann filmas „Nakties įkaitas“ (Collateral, 2004) (1:55 h)
 • Pavel Čuchraj filmas „Vagis“ (Вoр, 1997) (1:36 h)
 • Ken Loach, filmas „Airių maršrutas“ (Route Irish, 2011) (1: 49 h)
 • Romualdas Granauskas, novelė „Šiaurės vėjas“ in Raudoni miškai (Baltos lankos, 1997)
 • Juozas Aputis, novelė „Kojaitės, porykit!“ in Vieškelyje džipai (LRSL, 2005)

Svarbiausi naratologijos egzamino reikalavimai:

1) Darbą reikia atsiųsti el. paštu Wordo formatu iki sausio 14 d. (intermedialistams) ir iki sausio 19 d. (semiotikėms).

2) Failo pavadinime turi būti nurodytas: Vardas Pavardė_Tema.

3) Nereikia titulinio puslapio. Referato viršuje užrašote vardą, pavardę, kursą ir temą.

4) Referato apimtis – apie 10-13 psl.

5) Tarpas tarp eilučių – 1, o ne 1,5. Paraštės turi būti tokios, kad galėčiau rašyti pastabas (ne mažesnės nei 2,5).

6) Pageidautina referatą suskirstyti į skyrelius, o ne rašyti ištisiniu tekstu. Fikcinių personažų vardai – transkribuojami, realių – ne.

7) Reikia atlikti semiotinę ir naratologinę pasakojimo analizę, pasirenkant relevantiškus analizuojamo pasakojimo elementus. Semiotinė analizė, kiek įmanoma, daroma visais lygmenimis. Iš naratologinės analizės pasirenkama tai, kas aktualu tam kūriniui (vienur gali būti svarbios laikinės struktūros, kitur – pasakojimas kaip komunikacinė sąveika).

8) Teorijos ar metodologijos (pvz., terminų apibrėžimų) atskirai dėstyti nereikia. Jų išmanymas paaiškės iš to, kaip sugebate tuo naudotis. Tačiau vienų ar kitų instrumentų naudojimą (pvz., naratyviniai aktantai ar laiko figūros) turite pagrįsti, paaiškinti, kodėl yra taip, o ne kitaip.

9) Jokiu būdu nereikia perpasakoti siužeto – jis man puikiai žinomas.

10) Be analizės būtina interpretacija: turite paaiškinti, kokias reikšmes kuria vienos ar kitos pasakojimo formos, kaip pasakojimo turinys (jo „ideologija“) susijęs su jo papasakojimo būdu (kodėl turinys pateiktas būtent tokiomis formomis (pvz, tam tikra laikine tvarka, tam tikru fokusavimu, įvedant skirtingus pasakojimo lygmenis, adresantus bei adresatus ir pan.)).

11) Geriausių ankstesnių metų egzamino darbų pavyzdžių galite pasiskaityti mano tinklapio skyrelyje “Geriausi studentų darbai”.

12) Pagrindinė pagalbinė literatūra – Pasakojimo pramanai ir jūsų paskaitų bei seminarų konspektai. Dėl kai kurių terminų galite pasikonsultuoti internetiniame literatūros terminų žodyne http://www.avantekstas.flf.vu.lt

13) Jeigu reikės, pasiūlysiu individualiai susitikti ir pasikalbėti apie darbą (visais kitais atvejais vertinsiu tik rašto darbą).

14) Galutinis įvertinimas – egzamino rašto darbas, atsižvelgiant į tai, kaip sekėsi dirbti per visą semestrą (kontroliniai, pristatymai seminaruose, (ne)aktyvus dalyvavimas seminaruose).

15) Vertinsiu ne už referato apimtį, o už jo turinio kokybę. Ji priklauso nuo to, kiek gebėsite mąstyti, kelti klausimus, o ne mechaniškai taikyti schemas.

Jeigu kils papildomų klausimų, rašykite.

Linkiu įdomaus ir kūrybingo darbo –

nijolė k.

 

x   x   x

Praktinis kontrolinis – Laikinių pasakojimo struktūrų analizė.

Data: gruodžio 21 d., 15 val.

Kūriniai pasirinkimui (galima rinktis arba vieną, arba abu):

a) Roberto Rossellini „Païsa“ (1946) (filmą sudaro 6 atskiri epizodai-pasakojimai; reikia pažiūrėti tik III epizodą apie Romą; laikas: 41:13 – 59:00 min);

b) Michel Tournier „Robinzono Kruzo galas“ (Italų novelės, Vilnius: Vaga, 1988, p. 310-312)

Robinzono_Kruzo_galas_1

Robinzono_Kruzo_galas_2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrolinio metu reikės analizuoti pasakojimų laikines figūras (jos išsamiai pristatomos II dalies II skyriuje „Naratologinė laiko struktūrų analizė“). Analizės tikslas:

a) nustatyti pirminį pasakojimą;

b) atpažinti laikines figūras (gebėti jas teisingai identifikuoti);

c) interpretuoti pasakojimo laikines figūras, t. y. susieti laikines figūras (tai, kaip pasakojama) su pasakojimo turiniu (tai, apie ką pasakojama), arba atsakyti į klausimą, kodėl ši istorija pasakojama būtent tokiu būdu (kaip laikinė patirtis – pasakojimo turinys – susijusi su laikinėmis pasakojimo formomis – pasakojimo būdu).

Kaip atliekamos tokio pobūdžio interpretacijos, žr. IV skyriuje (apie filmų „Lolita“ laiką) ir V skyriuje (apie Apučio apsakymo laiką). Be to, čia pravers ir teoriniai samprotavimai apie tai, kokios išvis būna laiko sampratos, kaip apskritai gali būti suvokiamas laikas (apie visa tai žr. I skyriuje “Laiko suvokimo metamorfozės”).

Kontrolinio metu bus galima naudotis visais čia pateiktais tekstais (nieko mintinai mokytis nereikia, reikia tik suprasti). Jeigu turėsite klausimų dėl teorinės medžiagos, prieš kontrolinį galėsime pasiaiškinti.

Gero skaitymo ir žiūrėjimo –

nk

 

 

x   x   x

Praktinis kontrolinis – „Pasakojimas kaip komunikacinė sąveika“ (preliminari data – lapkričio 16 d.). Kontrolinio metu reikės pasirinkti du kūrinius (jei bus atlikta labai išsami analizė, pakaks ir vieno) ir juose panagrinėti naratyvinio kalbėjimo struktūras, situacijas, dalyvius, jų sąveiką (per kontrolinį bus pateikti orientaciniai klausimai). Bus galima remtis bet kokiais užrašais, Pasakojimo pramanais ir pan.

Kūriniai pasirinkimui:

 1. Billy Wilder „Prarastas savaitgalis“ (The Lost Weekend) (1945) – rašytojo-alkoholiko drama.
 2. Billy Wilder „Popietinė meilė” (Love in the Afternoon) (1957) – romantinė komedija.
 3. François Truffaut „Amerikietiška naktis“ (La Nuit américaine) (1973) – filmas apie filmo kūrimą (meilė kinui, meilė kine).
 4. Andrzej Wajda „Ajerai” (Tatarak) (2009) – filmas filme (meilė ir mirtis kine): https://www.youtube.com/watch?v=ULXy7_tRQRM
 5. Julio Cortazar „Laumės plaukai“ in Lotynų Amerikos novelės (arba: http://www.tekstai.lt/buvo/versti/cortazar/laumespl.htm)

Literatūra ruošimuisi:

a) Pasakojimo pramanai, p. 364-466.

b) Jūsų pačių užrašai per seminarus.

Linkiu gero žiūrėjimo, gero skaitymo, o ypač gero mąstymo.

NK


 

Mieli studentai,

pateikiu medžiagą ruoštis teorinės kurso dalies kontroliniui, kuris vyks spalio 26 d. 15 val.

Primenu, kad neparašę kontrolinio negalės laikyti egzamino. Gavę žemesnį nei minimalus balas (5) turės perlaikyti kontrolinį.

1)Pagrindinė medžiaga skaitymui:

a) N. Keršytė Pasakojimo pramanai, p. 15-36, p. 69-101.

b) Paskaitų konspektai.

2)Fakultatyvinė medžiaga skaitymui (nurodomi psl ar skyriai, kuriuos reikia skaityti):

a) Ferdinand de Saussure, Bendrosios kalbotyros kursas, vert. L. Perkauskytė, Vilnius: Vilniaus Universitete leidykla, 2014, p. 49-54, 99-113, 99-113, 138-140, 147-159 (atkreipti dėmesį, kad vietomis vertime supainiotos signifikanto ir signifikato sąvokos – žr. knygos gale klaidų atitaisymo lapelį).

b) Romanas Jakobsonas, „Lingvistika ir poetika“, vert. B. Abraitienė, D. Kaladinskienė, Baltos lankos, 2004, Nr. 18–19, p. 5-18.

c) Birutė Meržvinskaitė, „Formalizmas ir struktūralizmas“, in: Aušra Jurgutienė (sud.), XX a. literatūros teorijos,Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas, 2006, p. 80–101.

d) Aristotelis, „Poetika“, Rinktiniai raštai, Vilnius: Mintis, 1990, p. 277-292 (I-XIII dalys).

e) R. Bartas (Barthes), „Struktūrinės pasakojimų analizės įvadas“ in Teksto malonumas, 1991, Pratarmė ir I dalis.

f) G. Genette, „Frontiers of narrative“ in Figures of literary discourse, 1982.

Su kuo geriausiais –

Nijolė K.

 

♠  ♣  ♠

Pirmajam seminarui (intermedialistams – rugsėjo 25 d. 15 val; semiotikams – rugsėjo 28 d. 15 val.) :

I. Perskaityti III. dalis Subjektyvybės raiška pasakojime. II skyrius Komunikacinė sąveika. in N. Keršytė, Pasakojimo pramanai, p. 364-404.

II. Pasiruošti filmo pasakotojų analizei:

1)Joelis ir Etanas Coenai, The Man Who Wasn‘t There [Žmogus, kurio ten nebuvo] (2001) – intermedialistams. Klausimai:

a) Edas Kreinas – pasakotojas ir veikėjas (jų ryšys, Kreino santykis su savimi). Edas Kreinas kaip pasakotojas ir kiti pasakotojai-kalbėtojai (jų ryšys, panašumai/skirtumai).

b) Kam pasakoja Kreinas (adresato problema)? Kodėl pasakoja Kreinas (santykis su pasakojamais įvykiais)?

c) Kreinas-pasakotojas ir kamera (jų ryšys).

2)Alfred Hitchcock, Dial M for Murder [Įvykus žmogžudystei skambinkite M] (1954) – semiotikams. Klausimai:

a) Vyras (Tonis) ir žmona (Margo) – to paties pasakojimo pasakotojai? Kokie? Pasakotojas-antrininkas, veidrodiniai pasakojimai.

b) Kalbėti ar daryti: Markas ir Tonis.

c) Veiksmo ir kalbėjimo (pasakojimo) santykis.